Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym

  • Maria Urbaniec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych e-mail: maria.urbaniec@uek.krakow.pl
Słowa kluczowe: edukacja na rzecz przedsiębiorczości, kompetencje przedsiębiorcze, szkolnictwo wyższe, przedsiębiorcza edukacja, edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Abstrakt

Rozwój przedsiębiorczości jest uwzględniony nie tylko w europejskiej polityce edukacyjnej, lecz także w polskiej. W dobie obecnych zmian społecznych i gospodarczych szczególnie ważną rolę odgrywa współpraca pomiędzy biznesem i nauką, a także promowanie działań na rzecz interdyscyplinarnych programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości. Celem artykułu jest przedstawienie istoty edukacji na rzecz przedsiębiorczości oraz wskazanie głównych kierunków rozwoju w szkolnictwie wyższym na szczeblu europejskim oraz w Polsce. Na tej podstawie zostaną zidentyfikowane współczesne wyzwania dla uczelni wyższych w zakresie edukacji na rzecz przedsiębiorczości. Obecne wyzwania, związane z internacjonalizacją, interdyscyplinarnymi uwarunkowaniami przedsiębiorczości, a także coraz większym zacieśnianiem współpracy między uczelniami i przedsiębiorstwami, odgrywają w nauczaniu przedsiębiorczości kluczową rolę i zostały określone w tym artykule jako istotne kierunki zmian, mające wpływ na kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych. Powinny być one uwzględnione przez wszystkie zainteresowane strony, na poziomie polityki i wyższych uczelni, gdzie partnerstwa, sieci oraz wymiana dobrych praktyk stanowią podstawę dalszego rozwoju.

Bibliografia

A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery – Industrial Policy Communication Update, European Commission, 2012, COM(2012) 582 final, Brussels.

Borowiec M., Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2008, nr 4, s. 24-36.

Chmielecka E., Kompetencje personalne i społeczne, w: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, red. E. Chmielecka, MNiSW, Warszawa 2010, s. 139-145.

Cieślik J., Guliński J., Matusiak K.B., Skala-Poźniak A., Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, PARP, Warszawa 2011.

Council Recommendation on the Validation of Non-Formal and Informal Learning, European Commission, COM(2012) 485 final, Brussels 2012.

Decyzja Nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE L 327).

Effects and Impact of Entrepreneurship Programmes in Higher Education, European Commission, DG Enterprise and Industry, Brussels 2012.

Entrepreneurship 2020 Action Plan: Reigniting the Entrepreneurial Spirit in Europe, European Commission, COM(2012) 795 final, Brussels 2013.

Entrepreneurship Education: A Guide for Educators, European Commission, Brussels 2013.

Entrepreneurship Education Policies, UNCTAD, Geneva 2010.

Entrepreneurship Education in Europe: Fostering Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning, European Commission, Ministry of Education and Research, Oslo 2006.

Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, COM(2010) 2020 final, Brussels 2010.

Entrepreneurship in Higher Education, especially in Non-Business Studies. Final Report of the Expert Group, European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry, Unit E.1:Entrepreneurship, Brussels 2008.

Finkle T.A., Entrepreneurship Education Trends, „Research in Business & Economics Journal” 2010, vol. 1, s. 35-53.

Finkle T.A., Deeds D., Trends in the market for entrepreneurship faculty during the period 1989-1998, „Journal of Business Venturing” 2001, vol. 16, no. 6, s. 613-630.

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, red. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik, PARP, Warszawa 2009.

Kuratko D.F., The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends and Challenges, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2005, vol. 29, no. 5, s. 577-598.

Mwasalwiba E.S., Entrepreneurship Education: a Review of its Objectives, Teaching Methods, and Impact Indicators, „Education + Training” 2010, vol. 52 (1), s. 20-47.

Priyanto S.H., Entrepreneurial and Vocational Learning in Entrepreneurship Education: Indonesian Non formal Education Perspective, „Basic Research Journal of Business Management and Accounts” 2012, vol. 1(2), s. 30-36.

Rachwał T., Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2013, vol. 21, s. 189-211.

Rasmussena E.A., Sørheimb R., Action-based Entrepreneurship Education, „Technovation” 2006, vol. 26, s. 185-194.

Recommendation of the European Parliament and of the Council on Key Competences for Lifelong Learning, European Commission, COM(2005)548 final, Brussels 2005.

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.

Rethinking Education: Investing in Skills for Better Socio-economic Outcomes, European Commission, COM(2012) 669 final, Strasbourg 2012.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.

The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels 2012.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).

Ustawa z 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 84, poz. 455).

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2013, nr 9, s. 246-257.

Wilson K., Entrepreneurship Education in Europe, w: Entrepreneurship and Higher Education, Chapter 5, red. J. Potter, OECD Publishing, Paris 2008.

Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2012, nr 8, s. 10-23.

Opublikowane
2014-03-30
Jak cytować
Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209-230. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/176