Edukacja rodzicielska oparta na programach śniadaniowych

Słowa kluczowe: edukacja rodzicielska, pedagogizacja rodziców, programy śniadaniowe, przekazy o tematyce rodzicielskiej obecne w programach śniadaniowych, telewizja śniadaniowa.

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest dokonanie analizy idei i treści przekazów pedagogizacyjnych obecnych w telewizji śniadaniowej, za kryterium przyjmując ich użyteczność jako źródła edukacji rodzicielskiej.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy wyraża się w pytaniu: jaka jest specyfika i jakość edukacji opartej na programach śniadaniowych? Prowadzone rozważania oparte są głównie na wynikach własnych badań, w których zastosowano metodę instrumentalnego studium indywidualnych przypadków i technikę analizy treści. Dla zarysowania kontekstu analizowanych zagadnień i potwierdzania formułowanych wniosków wykorzystano literaturę.

PROCES WYWODU: Charakterystyka edukacji rodzicielskiej konstruowana była poprzez podjęcie następujących zagadnień: przesłanki sytuujące się u podstaw uczestnictwa w procesie edukacyjnym, osoby pełniące w nich rolę ekspertów i rodzaje promowanych przez nich rodzajów wiedzy, okoliczności przebiegu nauczania i uczenia się oraz zagadnienia podejmowane w nich.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Pomimo holistyczności zagadnień o tematyce rodzicielskiej podejmowanych w programach śniadaniowych ich edukacyjna jakość i użyteczność, głównie z powodu różnych rodzajów wiedzy (naukowa, specjalistyczna, potoczna) znajdujących w nich odzwierciedlenie, cechują się niejednolitością i rozpatrywane muszą być indywidualnie dla każdego z nich.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Edukacja rodzicielska oparta na programach śniadaniowych ma ograniczony zakres i wymaga suplementacji, której istotnym założeniem jest uwzględnianie obok działań stricte pedagogizacyjnych również tych ukierunkowanych na przygotowywanie rodziców do funkcjonowania w społeczeństwie uczącym się.

Bibliografia

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bakiera, L. (2013). Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Difin.

Bakiera, L. (2018). Styl realizacji rodzicielstwa a społeczny kontekst funkcjonowania współczesnych rodziców. W: B. Harwas-Napierała, L. Bakiera (red.), Oblicza współczesnej rodziny. Poznań: Wydawnictwo UAM, s. 31-66.

Bernstein, B. (2010). From Pedagogies to Knowledges. W: A. Morais, I. Neves, B. Davies, H. Daniels (red.), Towards a Sociology of Pedagogy: The Contribution of Basil Bernstein to Research. Nowy Jork: Peter Lang, s. 363-368.

Błasiak, A. (2019a). Między (nie)obecnością a zaangażowaniem. Rodzicielstwo rekonstruowane w ponowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Błasiak, A. (2019b). Tendencje zmian we współczesnych rodzinach w ponowoczesności. Horyzonty Wychowania, 18 (45), s. 11-21. DOI: 10.17399/HW.2019.184501. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1710

Dąbrowska-Cendrowska, O. (2013). Rozmawianie na ekranie – polska telewizja śniadaniowa w roli porannego towarzysza. Zeszyty Prasoznawcze, T. 56, nr 4 (216), s. 477–494. DOI: 10.4467/2299-6362PZ.13.025.1544. www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/

Dąbrowska-Cendrowska O. (2014). Poranny towarzysz i doradca. Polskie telewizje śniadaniowe na przykładzie programów Dzień Dobry TVN i Pytanie na Śniadanie. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Dubas, E. (2010). Uczenie się przez przypadek jako przestrzeń edukacji dorosłych. Perspektywa biograficzna. W: A. Fabiś, A. Stopińska-Pająk (red.), Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, s. 81-98.

Dzwonkowska-Godula K. (2015). Tradycyjnie czy nowocześnie. Wzory macierzyńska i ojcostwa w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Forma, M. (2014). Historia gatunków medialnych (na przykładzie teleturnieju i magazynu śniadaniowego). W: R. Majzner, Obrazy przeszłości: Studia z zakresu historii, literatury i kultury. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, s. 283-292.

Gewirtz, S. (2008). Give Us a Break! A Sceptical Review of Contemporary Discourses of Lifelong Learning. European Educational Research Journal, 7 (4), s. 414-424. DOI: 10.2304/eerj.2008.7.4.414. https://journals.sagepub.com/doi/10.2304/eerj.2008.7.4.414

Goban-Klas, T. (2009). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hoghughi M. (2004). Parenting - an introduction. W: M. Hoghughi, N. Long (red.), Handbook of parenting. Theory and research for practice. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, s. 1-18.

Jankowska-Bulla, M. (2014). Telewizja śniadaniowa w Polsce i Niemczech: format-struktura-zawartość. Zeszyty Prasoznawcze. T. 57, nr 3 (219), s. 536–564. DOI: 10.4467/2299-6362PZ.14.032.2366. www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/

Kubicki P. (2009). Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce. W: M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 77-105.

Kwak A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kwak, A. (2008). Wprowadzenie: Rodzicielstwo – przejaw społecznej współzależności. W: A. Kwak (red.), Rodzicielstwo – między domem, prawem, służbami społecznymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 7-16.

Marynowicz-Hetka, E. (2013). Pedagogizacja życia społecznego w optyce społeczno-pedagogicznej. Societas/Communitas, 2 (16), s. 75-96

Rapley, T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sanakiewicz M. (2013). Poetyka telewizyjnych programów porannych: między informacją, tabloidem i autopromocją. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sikorska M. (2009a). Matka „chora” zamiast „złej” – o nowych wzorach macierzyństwa. W: M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 13-33.

Sikorska M. (2009b). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: WAIP.

Skreczko, A (2015). Parent Pedagogization as the Need of the United Europe. W: E. Osewska, J. Stala (red.), The Contemporary Family: Local and European Perspectives. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, s. 285-296. DOI: 10.15633/9788374384414.18.http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=2854&from=publication

Solarczyk-Szwec, H. (2010). W poszukiwaniu kategorii interpretacji uczenia się dorosłych. W: A. Fabiś, A. Stopińska-Pająk (red.), Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, s. 35-45.

Stake, R. (2010). Jakościowe studium indywidualnych przypadków, tłum. M. Sałkowska. W: N.K.Denzin, Y.S. Lincoln (red.). Metody badań jakościowych. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 623-654.

Śliwerski B. (2003). Istota i przedmiot badań teorii wychowania. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 2. Warszawa: PWN, s. 14-27.

Śniegulska, A. (2016), Edukacja do rodzicielstwa jako wyzwanie współczesności. Edukacja-Technika-Informatyka, nr 4/18, s. 96-101. DOI: 10.15584/eti.2016.4.11. https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/2323

Tsatsaroni, A., Evans, J. (2014). Adult numeracy and the totally pedagogised society: PIAAC and other international surveys in the context of global educational policy on lifelong learning. Educational Studies in Mathematics, nr 87 (2), s. 167-186.

Wodak, R. (2011). Wstęp: Badania nad dyskursem- ważne pojęcia i terminy. W: R. Wodak, M. Krzyżanowski, Jakościowa analiza dyskursu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, s. 11-48.

Warzywoda-Kruszyńska W., Krzyszkowski, P. (2004). Przemiany składu rodziny oraz wzorców dzietności i wzorców zatrudnienia w Polsce na tle Unii Europejskiej. W: Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunki przemian. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 59-70.

Opublikowane
2020-07-16
Jak cytować
Zawadzka, E. (2020). Edukacja rodzicielska oparta na programach śniadaniowych. Horyzonty Wychowania, 19(49), 79-88. https://doi.org/10.35765/hw.1779
Dział
Artykuły tematyczne