Internetowa porada psychologiczna – perspektywa językoznawcza

Słowa kluczowe: porada psychologiczna, rodzina, internet, komunikacja językowa, stylistyka językoznawcza

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza porad psychologicznych umieszczonych na portalu edukacyjnym Librus Rodzina z perspektywy językoznawczej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest określenie zakresu tematycznego internetowych porad psychologicznych, analiza ich struktury formalnej, zastosowanych strategii nadawczo‑odbiorczych oraz mechanizmów językowych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk leksykalnych i składniowych. Wykorzystano metody badań stylistycznych, krytycznej analizy dyskursu oraz genologii lingwistycznej. PROCES WYWODU: W artykule wskazano wzrastającą rolę mediów elektronicznych w procesie wychowania, przedstawiono przyczyny i skutki tego zjawiska. W części analitycznej skoncentrowano się na omówieniu wewnętrznej architektury tekstów porad internetowych ze wskazaniem charakterystycznych dla nich mechanizmów językowych. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W wyniku analiz stwierdzono, że zakres tematyczny internetowych porad psychologicznych dotyczy istotnych problemów nurtujących rodziców (depresje, fobie szkolne, zaburzenia mowy, emocje dziecka). Na wewnętrzną strukturę porady internetowej składa się siedem elementów składowych, a językowe ukształtowanie wypowiedzi jest typowe dla stylu popularnonaukowego, co znacząco ułatwia percepcję specjalistycznych treści przez rodziców. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Profesjonalne porady psychologiczne umieszczane na ogólnodostępnym portalu edukacyjnym są ważnym wsparciem dla rodziców i mogą służyć doskonaleniu ich kompetencji rodzicielskich. Stanowią też uzupełnienie dotychczasowej pomocy, jaką oferują tradycyjne placówki oświatowe.

Bibliografia

Bortliczek, M. (2017). Język w modelowaniu relacji dziecko – dorosły w tekstach popularnonaukowych dla najmłodszych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(44), 11‑29.

Dakowicz, L., Halicka, M. i Skreczko, A. (2015). Kompetencje wychowawcze białostockich rodziców. Studia nad Rodziną, 2(37), 165‑182.

Ficek, E. (2013a). Poradnik. Model gatunkowy i jego tekstowe wizualizacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ficek, E. (2013b). Rada a/i porada w przestrzeni komunikacyjnej. W: B. Mitrenga (red.), Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście (s. 143‑159). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 143‑159.

Florczewska, K. (2002). Typy definicji w tekstach popularnonaukowych adresowanych do młodego odbiorcy. W: J. Miodek i M. Zaśko‑Zielińska (red.), O trudnym łatwo. Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki (s. 186‑194). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gajda, S. (1987). Społeczne determinacje nazw własnych tekstów (tytułów). Socjolingwistyka, 6, 79‑89.

Handke, K. (2008). Socjologia języka. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heitzman, J. (2020). Wpływ pandemii COVID‑19 na zdrowie psychiczne. Psychiatria Polska, 54(2), 187‑198.

Jackiewicz, M. i Białecka‑Pikul M. (2019). Kompetencja rodzicielska. Użyteczny konstrukt w badaniach nad rolą rodzicielskich oddziaływań w rozwoju dziecka. Psychologia Rozwojowa, 24(1), 9‑28.

Jasińska, M. (2021, 3 lutego). Wysoko wrażliwe dziecko – kim jest? Librus Rodzina. https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/wysoko‑wrazliwe-dziecko-kim-jest-czesc-1

Loewe, I. (2007). Gatunki tekstowe w komunikacji medialnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Maćkiewicz, J. (2017). Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów, Studia Medioznawcze Media Studies, 2(69), 33‑42.

Makarewicz, R. (2017). Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo‑funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego.

Nowak‑Dziemianowicz, M. (2013). Narracyjne możliwości pedagogiki a kryzys kultury i wychowania. Forum Oświatowe, 3(50), 35‑60.

Pikuła, N., Grewiński, M., Zdebska, E., Glac W. (red.), (2020). Wybrane krajowe i międzynarodowe aspekty polityki społecznej w czasie pandemii koronawirusa. Wydawnictwo Scriptum.

Pikuła, N., Jagielska, K. i Łukasik J.M. (red.). (2020). Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID‑19. Wydawnictwo Scriptum.

Portal Librus, https://portal.librus.pl (dostęp: 21.02. 2021).

Portal Librus Rodzina, https://portal.librus.pl/rodzina (dostęp: 21.02.2021).

Puzynina, J. (1991). Jak pracować nad językiem wartości. W: J. Puzynina i J. Bartmiński (red.),Język a kultura (t. 2, s. 129‑137). Wydawnictwo Wiedza o Kulturze.

Puzynina, J. (1992). Język wartości. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rawicka, I. (2020). Kryzys wychowania w wartościach i jego konsekwencje – analiza zjawiska na przełomie XX i XXI wieku, Studia Koszalińsko‑Kołobrzeskie, 27, 405‑420.

Seniów, A. (2017), Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szylko‑Kwas, J. (2017). Fotografia prasowa a podpis – ujęcie typologiczne. Studia Medioznawcze, 4(71), 137‑150.

Ślawska, M. (2008). Tytuł – najmniejszy tekst prasowy. Rocznik Prasoznawczy, 2, 117‑126.

Tomasik, P. (1998). Pedagogika wobec kryzysu wychowania. Warszawskie Studia Teologiczne, 11, 287‑318.

Wójcicka, M. (2006). Tytuł a stylowo‑gatunkowe zróżnicowanie tekstu, Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska, 24, 113‑146.

Żydek‑Bednarczuk, U. (2005). Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu. Universitas.

Opublikowane
2021-05-05
Jak cytować
Seniów, A. (2021). Internetowa porada psychologiczna – perspektywa językoznawcza . Horyzonty Wychowania, 20(55), 95-106. https://doi.org/10.35765/hw.2033