Potrzeba wsparcia poradniczego dla młodzieży z grup szczególnego ryzyka

Słowa kluczowe: młodzież, wykluczenie edukacyjne, wsparcie poradnicze, NEET

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem podjętych rozważań jest zwrócenie uwagi na ryzyko wykluczenia edukacyjnego bądź bierności zawodowej młodych, którzy doświadczają negatywnych skutków sytuacji społecznej, spotęgowanej pandemią oraz zasygnalizowanie potrzeby zaprojektowania wsparcia poradniczego adresowanego do młodych przynależących do tzw. grup ryzyka. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł ma charakter przeglądowy. Analizując literaturę przedmiotu oraz doniesienia publicystyczne autorka stara się zasygnalizować narastający problem przedwczesnego opuszczania oraz przerywania edukacji przez młodzież w czasie pandemii, a także jego związek z biernością zawodową, a nawet wykluczeniem społecznym młodych w przyszłości. PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczęto od nakreślenia pogarszającej się sytuacji młodych, szczególnie w kontekście rynku pracy, którą skorelowano ze zwiększonym ryzykiem bierności edukacyjno‑zawodowej młodych oraz podkreślono potrzebę wsparcia poradniczego dla młodych zagrożonych wykluczeniem. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza wykazała, iż okres pandemii istotnie zwiększył zapotrzebowanie na zindywidualizowane wsparcie poradnicze skoncentrowane na potrze‑ bach młodzieży z grup szczególnego ryzyka, uwzględniające różne konteksty jej funkcjonowania. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Celem nowoczesnych interwencji w zakresie poradnictwa całożyciowego nie powinno być wyłącznie przygotowanie młodych do znalezienia pracy, zdobycia zawodu, uzupełnienia edukacji, ale także tworzenie warunków do rozwoju zasobów karierowych, które nie tylko przygotują do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy, ale też przybliżą ich do pełnej, dojrzałej, odpowiedzialnej dorosłości.

Biogram autora

Anna Wawrzonek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, pedagog, doradca zawodowy. Interesuje się szeroko rozumianą aktywnością zawodową dorosłych oraz młodzieży, funkcjonowaniem pokoleń na rynku pracy, projektowaniem karier oraz poradnictwem całożyciowym. Współpracuje ze szkołami na różnych poziomach edukacyjnych oraz  instytucjami rynku pracy, realizującymi działania z zakresu poradnictwa całożyciowego, doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży. Jest autorką rozwiązań metodycznych we wskazanym zakresie.

Bibliografia

Barnes, S.J., Bimrose, J., Brown, A., Kettunen, J. i Vuorinen, R. (2020). Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities. European Commission.

Błaszczak, A. (2021, 23 marca). Pandemiczny rynek pracy trudny dla młodych. Rzeczpospolita.https://www.rp.pl/Poszukiwanie‑pracy/303239900-Pandemiczny-rynek-pracy-trud‑ny-dla-mlodych.html

Eurofound. (b.d.). Young people and NEETs in Europe: First findings. https://movendi.ngo/wp‑content/uploads/2015/03/NEET-and-youth-unemployment.pdf

Eurofound. (2021, 28 września). Młodzież NEET. Eurofound. https://www.eurofound.europa.eu/pl/topic/neets

Himmelstrup, J. (2020, 15 lipca). The future of guidance is happening on Facebook. Ministry of Higher Education and Science. https://ufm.dk/en/education/internationalisation-and-cooperation/international-cooperation-on-guidance/euroguidance-denmark/publications-and-fact-sheets/the-future-of-guidance-is-happening-on facebook/the-future-of-guidance-is-happening-on-facebook

Hirsch, R. (2021, 7 kwietnia). Szybko rośnie bezrobocie młodych wPolsce. Business Insider. https://busi‑nessinsider.com.pl/piec-najwazniejszych-tematow-w-gospodarce-teraz-raport-7-kwietnia-2021/vg5309x

Mascherini, M. i Campajola, M. (2020, 23 października). Youth in a time of COVID. Eurofound. https://www.eurofound.europa.eu/pl/publications/blog/youth-in-a-time-of-covid

Minta, J. (2012). Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Oomen, A., Plant, P. (2014). Early School Leaving and Lifelong Guidance. ELGPL Concept Note No. 6. http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-concept-note-no.-6 -early-school-leaving-and-lifelong-guidance/

Skowron, B. (2020). Zmaganie ze zdalną edukacją w akademii, szkole i przedszkolu. W: Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 125‑146). Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

Słowik, K. (2021). Dziura edukacyjna. Gazeta Wyborcza z 12.03.2021, dodatek Szkoła w pandemii.

Stokawska, A. i Pieńkowski, A. (red.). (2021). Jak przeciwdziałać wykluczeniu w edukacji? Fun‑dacja Katalyst Education. https://power-ed.pl/dokumenty/Rekomendacje_PowerED_2021.pdf

Szewczyk, P. (2020, 9 czerwca). „Pokolenie Lockdown”, czyli nowe problemy młodych osób na rynku pracy. Deloitte. https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Pokolenie-Lock‑down-czyli-nowe-problemy-mlodych-osob-na-rynku-pracy.html?nc=1&utm_campaign=IP_pokolenie_lockdown_C-RG-CON-06447_pl_2020_General_Email_pl&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

Szpunar, O. (2021). Szkoła pod respiratorem. Gazeta Wyborcza z 12.03.2021, dodatek Szkoła w pandemii.

Watts, A.G. (2001). Career guidance and social exclusion: a cautionary tale. British Journal of Guidance and Counselling, 29(2), 157‑176.

Opublikowane
2021-05-05
Jak cytować
Wawrzonek, A. (2021). Potrzeba wsparcia poradniczego dla młodzieży z grup szczególnego ryzyka. Horyzonty Wychowania, 20(55), 85-94. https://doi.org/10.35765/hw.2069