Kształcenie literackie na platformie Navoica jako reprezentacji uniwersytetów trzeciej generacji (studium przypadku)

Słowa kluczowe: MOCC, prezentacje Power Point, unifikacja, współpraca, e-learning

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem badania było zrozumienie przyczyn trudności kształcenia literackiego na platformie MOOC Navoica jako reprezentacji uniwersytetów trzeciej generacji.

 PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem: z czego wynikły trudności, na które natrafiła autor‑ ka literaturoznawczego kursu MOOC. Metody: obserwacja uczestnicząca, instrumentalne studium przypadku, wywiady, analiza dokumentów zastanych.

 PROCES WYWODU: Wstęp prezentuje ewolucję instytucji uniwersytetu, platformę Navoica i kurs MOOC. Następnie omówione są trudności, napotkane podczas implementacji tego kursu na platformę. Były związane z nadmiernym podziałem treści na jednostki, zbyt swobodną organizacją otwartego forum dyskusyjnego, administracyjnym zablokowaniem udostępniania prezentacji PowerPoint, utrudnieniem wstawiania hiperłączy, unifikacją testów, nadreprezentacją filmów i standaryzacją formy kursu. W zakończeniu przedstawione zostały propozycje przystosowania platformy Navoica do zamieszczania kursów literaturoznawczych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Platforma Navoica jako reprezentacja uniwersytetów trzeciej gene‑ racji nastręczyła trudności w zamieszczaniu kursu literaturoznawczego. Platformę warto uzupełnić o funkcjonalności, ułatwiające projektowanie kursów humanistycznych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Platformę Navoica można przystosować do potrzeb dydaktyki polonistycznej. Warto nawiązać bliższą współpracę administratorów platformy Navoica z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, w tym zwłaszcza literaturoznawstwa, a także uczelniami, szkołami, instytucjami naukowymi i oświatowymi w celu rekomendowania wysokiej ja‑ kości zajęć humanistycznych, wsparcia rozwoju e-learningu i docenienia pracy autorów kursów.

 

Bibliografia

Abdelghani, B. (2020). Trends in MOOCs Research: Analysis of Educational Technology Journals. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 15(17), 47-68. https://online-journals.org/index.php/i jet/article/view/14637

Bortnowski, S. (1977). Ścisłość i emocja. Szkice polonistyczne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Bytniewski, P. (2011). Funkcje i cele nauk humanistycznych. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3(189), 137-148. https://journals.pan.pl/dlibra/publication/108249/edition/93893/zagadnienia-naukoznawstwa-2011-no-3-funkcje-i-cele-nauk-humanistycznych-komplementarnosc-czy-sprzecznosc-bytniewski-pawel?language=pl

Chrząstowska, B. (1979). Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Court of Justice of the European Union. (2020). The Court of Justice invalides decision 2016/1250 on the adequacy of the protection provided by the EU-US Data Protection Shield (Judgment in case C-311/18, Press release No 91/20 Luxembourg, 16 July 2020). https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020 07/cp200091en.pdf

Eco, U., Rorty, R., Culler, J. i Brooke-Rose (1996). Interpretacja i nadinterpretacja (S. Collini, red., T. Bieroń, tłum.). Wydawnictwo Znak.

Fish, S. (2002). Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane (K. Abriszewski i in., tłum.). Universitas.

Gardaś, A. (2020). Twittering critics i wpływ mediów społecznościowych na krytykę literacką, Media i Społeczeństwo, 13, 78-90. http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/13/media_i_spoleczenstwo_nr_13.pdf#page=65

Gurba, K. (2015). MOOC. Historia i przyszłość. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe.

Haberla, M. & Bobowski, S. (2013). Od uniwersytetu średniowiecznego do Uniwersytetu Trzeciej Generacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 315(1), 230-372. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=112325

Hozyasz, K.K. (2020). Rola literatury pięknej w edukacji medycznej, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 10(3), 171-177. https://pzp.umw.edu.pl/pdf/2020/10/3/171.pdf

Jędryczkowski, J. (2005). Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jędryczkowski, J. (2008). Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kaliszewski, A. (2011). Literatura XX i XXI wieku w kształceniu dziennikarzy. Zarys problemu. W: K. Wolny-Zmorzyński i J. Snopek (red.), Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku(s. 51-70). Poltext.

Komitet Nauk Geologicznych PAN. (2009). Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem. Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Stanowisko_KNG_w_sprawie_zmian_klimatu.pdf

Komitet Nauk Geologicznych PAN. (2019). Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w debacie klimatycznej. Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Stanowisko-KNG_klimat_2019.pdf

Kopaczyńska I. (2004). Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów (A. Dziuban, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Markiewicz, H. (1996). O falsyfikowaniu interpretacji literackich. Pamiętnik Literacki, 87(1), 59-74.

Marquard, O. (1994). Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne (K. Krzemieniowa, tłum.). Oficyna Naukowa.

Mayer, R.E. (2009). Multimedia learning. Cambridge University Press.

Mikoś, E. (2009). Lekcje empatii: czytanie poezji dwudziestowiecznej w liceum: literatura – psychologia –dydaktyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. https://rep. up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/746

Sato, K. (2019). The introduction of reformation of liberal arts education for dental students: A case example of health sciences University of Hokkaido. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N. Educatio Nova, 4, 39-55. https://journals.umcs.pl/en/issue/view/568/showToc

Siemens, G. i Downes, S. (2011). Connectivism and Connective Knowledge 2011. https://web. archive.org/web/20121003160521/http://cck11.mooc.ca/how.htm

Solanowska-Ratajczak, E. i Jasiak, A. (2021). Mity klimatyczne [jednostka w MOOC]. W: Zdjęcia satelitarne w szkole. Navoica. Ogólnopolska, bezpłatna platforma edukacyjna z kursami typu MOC. https://navoica.pl/courses?search_query=zdj%C4%99cia+satelitarne

Stake, R. (2009). Jakościowe studium przypadku, przeł. M. Sałkowska. W: N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 623-654.

Sułkowski, Ł. i Ignatowski, G. (2016). Zagadnienia etyczne a edukacja polskich menedżerów. Horyzonty Wychowania, 15(34), 283-295. DOI: 10.17399/HW.2016.153416

Szymańska, M., Ciechowska, M., Pieróg, K. i Gołąb, S. (2018). Badania w działaniu w praktyce pedagogicznej. Wybrane przykłady. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl

Ślósarz, A. (2021). Literatura a nowe media [MOOC]. Navoica. Ogólnopolska, bezpłatna platforma edukacyjna z kursami typu MOC. https://navoica.pl/courses

Wieczorkowska-Wierzbińska, G. (2011). Psychologiczne ograniczenia. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wissema, J.G. (2005). Technostarterzy. Dlaczego i jak? Edit Sp. z o.o. & Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. https://www.parp.gov.pl/files/74/81/105/technostarterzy.pdf

Żurek, E. (2006). Sztuka prezentacji. Poltext.

Opublikowane
2022-06-27
Jak cytować
Ślósarz, A. (2022). Kształcenie literackie na platformie Navoica jako reprezentacji uniwersytetów trzeciej generacji (studium przypadku). Horyzonty Wychowania, 21(58), 139-151. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2158.14