Edukacja zintegrowana w dobie jakościowego kryzysu dydaktycznego

Słowa kluczowe: edukacja zintegrowana, uczeń, nauczyciel, kryzys dydaktyczny, jakość nauczania

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Próba oceny przejawiającego się w edukacji zintegrowanej kryzysu dydaktycznego – jakościowego, mającego miejsce w typowej szkole na tradycyjnych zajęciach z dziećmi w klasach I‑III. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule analizom krytycznym poddano złożoność, niejasności i bariery realizacji przez nauczycieli koncepcji integracji w praktykach społecznych pod kątem jakościowym. Zastosowano metodę opisowo‑eksplanacyjno‑ interpretacyjną. PROCES WYWODU: Zaprezentowano kluczowe znaczenie wczesnej edukacji dziecka pod kątem jakości kształcenia istniejącego stanu faktycznego w szkołach. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wskazanie jakościowych strategii wspierania całościowego rozwoju dziecka. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Metamorfoza sposobu nauczania – uczenia się, poszukiwanie tropów „inności” konstruktywistycznej

Bibliografia

Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Stanford University Press.

Gnitecki, J. (1996). Teoria zintegrowanych zadań szkolnych. Wydawnictwo Naukowe PTP. Oddział w Poznaniu.

Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się (A. Jurgiel, tłum). Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Karbowniczek, J. i Kucharska, B. (2021), W poszukiwaniu nowej jakości edukacji wczesnoszkolnej – podejście paradygmatyczne i swoiste (re) interpretacje. W: H. Bejger, O. Lisovets i S. Borysyuk, Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty edukacyjne i socjokulturowe (s. 10‑23). Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Klus‑Stańska, D., (2005). Pozory integracji. W: D. Klus‑Stańska i M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej (s. 188‑192). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Klus‑Stańska, D. (2015). Dezintegracja tożsamości i wiedzy jako proces i efekt edukacji wczesnoszkolnej. W: D. Klus‑Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna (s. 24‑57). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kwieciński, Z. (2007). Potrzeba alfabetyzacji krytycznej. W: J. Rutkowiak, D. Kubinowski i M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP (s. 397‑407). Oficyna Wydawnicza „Verba”.

Lave, J. i Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Nowak‑Łojewska, A. (2007). Wprowadzenie. W: I. Kopaczyńska i A. Nowak‑Łojewska, Wymiary edukacji zintegrowanej (s. 4‑9). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Olesen, H.S. (1989). Adult education and everyday life. Roskilde University.

Rogers, C. (1983). Freedom to learn for the 80’s. Merrill Pub Co.

Zalewska, E. (2003). Teoretyczne konteksty nauczania zintegrowanego – rekonstrukcja przez powrót do źródeł. W: D. Klus‑Stańska, M.S. Szymański i M.J. Szymański, Renesans(?) nauczania całościowego. Współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego (s. 97‑112). „Żak”.

Opublikowane
2021-09-17
Jak cytować
Karbowniczek, J. (2021). Edukacja zintegrowana w dobie jakościowego kryzysu dydaktycznego. Horyzonty Wychowania, 20(55), 121-128. https://doi.org/10.35765/hw.2154