Istota i znaczenie Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli dla rozwoju duchowego chrześcijanina

Słowa kluczowe: Ignacy Loyola, nawrócenie, Ćwiczenia duchowe, przeżycia mistyczne, rozeznawanie duchowe

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem naukowym niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, ich realizacji w rekolekcjach ignacjańskich oraz ukazanie ich znaczenia dla życia duchowego chrześcijanina.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym rozpatrywanym w niniejszym artykule jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: na czym polega istota Ćwiczeń duchowych i jakie jest ich znaczenie dla rozwoju życia duchowego chrześcijanina? W przeprowadzonych badaniach zastosowano metodę analizy i syntezy literatury.

 PROCES WYWODU: W pierwszej części artykułu został przybliżony bezpośredni związek pomiędzy nawróceniem Ignacego, przeżyciem przez niego wielu łask mistycznych, szczególnie w Manresie, a powstaniem książeczki Ćwiczeń duchowych. W drugiej części artykułu przedstawione zostały fragmenty świadectw rekolektantów, którzy dzięki metodzie i treści Ćwiczeń duchowych pogłębili swoje życie duchowe.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rezultatem badań jest zarówno opis procesu nawrócenia Ignacego Loyoli mającego bezpośredni wpływ na powstanie Ćwiczeń duchowych, które stały się powszechnym narzędziem pomocnym do rozwoju duchowego wielu chrześcijan. Świadectwem tego są wypowiedzi uczestników rekolekcji ignacjańskich reprezentujących różne grupy społeczne i różne profesje, którzy przeżyli wewnętrzną przemianę dzięki Ćwiczeniom duchowym św. Ignacego Loyoli.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Świadectwa rekolektantów zarówno tych sprzed wieków, jak i dzisiejszych potwierdzają, że Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli stanowią ważne narzędzie rozwoju duchowego. Choć powstały prawie pięć wieków temu jako owoc duchowych przeżyć ich Autora, nadal wychowują chrześcijan do coraz głębszej relacji z Bogiem.

Bibliografia

Arellano, T. (1954). Defensa de las tandas de cinco días. Manresa, 26, 187-206.

Arzubialde, S. (2009). Ejercicios Espirituales de S. Ignacio. Historia y Análisis. Sal Terrae.

Augustyn, J. (2013). Ćwiczenia duchowne w praktyce. Uwagi odnoszące się do udzielania i odprawiania Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli z pełnym milczeniem i indywidualnym prowadzeniem. Wydawnictwo WAM.

Basabe, E. (1956). Expansión de los Ejercicios en la Iglesia. Miscelánea Comillas, 14(25), 327-382.

Boullaye, H.P. de la. (1945). Les étapes de rédaction des Exercices. Beauchesne.

Calveras, J. (1948). Los „Confesionales” y los Ejercicios espirituales de San Ignacio. Archivum Historicum Societatis Iesu, 17, 51-101.

Casanovas, I. (1945). Comentario y explanación de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola (t. 1). Balmes.

Caussette, J.B. de. (1876). Mélanges oratoires: oraisons funèbres, panégyriques et autres discours de circonstances. Alfred Vromant Éditeurs.

Dalmases, C. de. (2002). Ignacy Loyola. Życie i dzieło (B. Steczek i A. Wolanin, tłum.). Wydawnictwo WAM.

Elżbieta. (2002). Wyjechałam uwolniona od uprzedzeń. Życie Duchowe, 29, 156.

Fontes Narrativi de S. Ignatio de Loyola et de Societatis Iesu initiis. (1943-1965). Monumenta Historica Societatis Iesu.

Iparraguirre, I. (1946). Historia de la práctica de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Práctica de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida de su autor (1522‑1556) (t. 1). Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu.

Królikowski, W. (2005). Duchowy rozwój. Dynamika Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli. Wydawnictwo WAM.

Królikowski, W. (2016). Droga do Miłości. Kierownictwo duchowe według metody Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli. W: A. Królikowska, M. Łątkowski i B. Topij-Sempińska (red.), Dzieło chwali Mistrza. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Irenie Popiołek z okazji 50-lecia pracy artystycznej oraz pracy pedagogicznej (s. 277-301). Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.

Królikowski, W. (2018). Adnotacje do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli. Studium teologiczno-pastoralne. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Leturia, P. (1949). El gentil hombre Iñigo López de Loyola. Labor.

Loyola, I.. (2002). Ćwiczenia duchowne (M. Bednarz tłum.). Wydawnictwo WAM.

Loyola, I. (2013). Obras. Biblioteca de Autores Cristianos Maior.

Loyola, I. (2017). Listy wybrane (K. Jachimska-Małkiewicz, R. Skórka i S. Filipowicz, tłum.). Wydawnictwo WAM.

Loyola, I.. (2018). Opowieść Pielgrzyma. Autobiografia (M. Bednarz, tłum.). Wydawnictwo WAM.

Marek. (2002). Diament z popiołów codzienności. Życie Duchowe, 29, 154.

Monumenta Ignatiana. Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Iesu fondatoris, Epistolae et Instructiones. (1903-1911). Monumenta Historica Societatis Iesu.

Nadal. H. (1951). Apologia contra censuram facultatis theologicae parisiensis. W: Fontes narrativi de sancto Ignatio de Loyola (t. 2). Monumenta Historica Societatis Iesu.

Pius XI. (1929). Encyklika „Mens nostra”. Acta Apostolicae Sedis 21, 689-706.

Polanco, I. (1943). Summarium Hispanicum de origine et progresu Societatis Iesu. W: Fontes narrativi de S. Ignatio de Loyola et de Societatis Iesu initiis (t. 1). Monumenta Historica Societatis Iesu.

Rahner, H. (1991). Geneza i duch pobożności ignacjańskiej (M. Bednarz, tłum.). Wydawnictwo WAM.

Ribadeneira, P de. (1943). La vida del Padre Ignacio de Loyola. W: Fonets narrativi de S. Ignatio de Loyola et de Societatis Iesu initiis (t. 1). Monumenta Historica Societatis Iesu.

Ribadeneira, P. de. (1998). Vita di Sant’Ignazio di Loyola (B. Sorge i M. Bruschi, red.). Claudio Gallone Editore.

Ruiz Jurado, M. (1977). Hacia las Fuentes del principio y fundamento de los Ejercicios. Gregorianum 58, 727-756.

Ruiz Jurado, M. (1997). El texto de los Ejercicios de San Ignacio. Manresa 69, 171-186.

Sancti Ignatii de Loyola. Societatis Iesu fundatoris. Epistolae et Instructiones (t. 2). (1904). Monumenta Ignatiana.

Sancti Ignatii de Loyola, Exercitia Spiritualia. (1969). Textuum antiquissimorum nova editio lexicon textus hispani, opus inchoavit Iosephus Calveras S.I., absolvit Candidus de Dalmases S.I.(t. 100). Monumenta Historica Societatis Iesu. Institutum Historicum Societatis Iesu.

Siuta, E. (2015). Owoc rekolekcji trzydziestodniowych. Życie Duchowe, 81, 135.

Stradelli, A. (1936). Per la pace individuale e sociale. Società Industriale Grafica Fedetto & C.Wyrzykowski, S. (2014). Trzydzieści dni przed Panem. Życie Duchowe, 77, 151.

Opublikowane
2022-03-25
Jak cytować
Królikowski SJ, W. (2022). Istota i znaczenie Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli dla rozwoju duchowego chrześcijanina. Horyzonty Wychowania, 21(57), 21-31. https://doi.org/10.35765/hw.2022.57.04