Koncepcja teatru jezuickiego i jego znaczenie w procesie socjalizacji młodzieży szkolnej

Słowa kluczowe: teatr jezuicki, edukacja jezuicka, socjalizacja, pedagogia ignacjańska, aktor społeczny

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem niniejszego opracowania jest omówienie funkcji, jaką pełni teatr jezuicki w procesie socjalizacji młodzieży szkolnej.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytanie: jakie warunki muszą być spełnione, aby teatr jezuicki mógł być skutecznym narzędziem procesu socjalizacji młodzieży szkolnej. W artykule zastosowano metodę analityczno-syntetyczną literatury przedmiotu.

PROCES WYWODU: Artykuł jest skonstruowany w następujący sposób: Na wstępie ukazano najważniejsze cechy koncepcji teatru jezuickiego. Następnie zarysowano ramy teoretyczne, w jakich analizowane są procesy socjalizacji w świetle nauk społecznych, co wreszcie pozwoliło na określenie najważniejszych wyzwań stających przed szkolnictwem jezuickim w kontekście wykorzystania funkcji socjalizacyjnej działalności teatralnej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przedstawionych rozważań wynika, że jest możliwe włączenie działalności teatralnej jako skutecznego narzędzia socjalizacji młodzieży w szkołach jezuickich. Co więcej, wydaje się, że jezuicki model edukacji stanowi adekwatną odpowiedź na zmiany spowodowane procesami globalizacji.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioski, jakie wynikają z przedstawionych analiz, wskazują przede wszystkim na komplementarność procesu edukacji i socjalizacji realizowanej poprzez wykorzystanie narzędzia, jakim jest teatr jezuicki. Tożsamość jezuickiego szkolnictwa wynika w dużym stopniu z przyjęcia całościowej wizji osoby i integralnego modelu formacji. To połącznie edukacji z działalnością teatralną wydaje się trafną receptą na aktualne wyzwania procesu socjalizacji młodzieży szkolnej.

Bibliografia

Alexander, J.C. i Kenneth T. (2008). Sociology: Culture and society in transition. Paradigm Publishers.

Arrupe, P. (1981). Jesuit mission in the university education. W: J. Aizala (red.), Jesuit apostolates today (s. 80-95). Anand Press.

Becker, H. (2008). Mundos del arte. Sociología del trabajo artístico. Ed. Universidad de Quilmes.

Bielicki, E. (2005). Aksjologiczne aspekty socjalizacji młodego pokolenia. Acta Elbingensia, 3, 99-107.

Castells, M. (2008). Siła tożsamości. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Echaniz, I. (2014). Męka i chwała. Żywa historia jezuitów (B. Steczek, tłum.). Wydawnictwo WAM.

Filipiak. M. (2012). Wprowadzenie do socjologii kultury. Wydawnictwo UMCS.

Goffman, E. (2008). Człowiek w teatrze życia codziennego (H. Dantar-Śpiewak i P. Śpiewak, tłum.). Wydawnictwo Aletheia.

Griswold W. (2013). Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jędrzejewski, M. (2013). Subkultury a samorealizacja : w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Karkowska, M. (2009). Socjologia wychowania. Wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Kempny, M. i Woroniecka, G. (2003). Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze. Wydawnictwo WSIiE TWP.

Kłoskowska, A. (1981). Socjologia kultury. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Linton, R. (2007). Pojęcie kultury. W: E. Nowicka i M. Głowacka-Grajper (red.), Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii (s. 403-420). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lowney, C. (2011). Heroiczne przywództwo. Tajemnica sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat(Ł. Malczak, tłum.). Wydawnictwo WAM.

O’Malley, J.W. (1999). Pierwsi jezuici (P. Samerek, tłum.). Wydawnictwo WAM.

Puls, Ch. W. (2013). Saga and socialization in Jesuit institutions. Jesuit Higher Education: A Journal, 2(2), 6-19.

Skorny, Z. (1977). Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny; teoria przestrzeni międzyludzkiej. Znak.

Tillmann, K.J. (2005). Teorie socjalizacji: społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trilla, J. (1993). La educación fuera de la escuela: ámbitos no formales y educación social. Ariel.

Opublikowane
2022-03-25
Jak cytować
Charchuła SJ, J. (2022). Koncepcja teatru jezuickiego i jego znaczenie w procesie socjalizacji młodzieży szkolnej. Horyzonty Wychowania, 21(57), 33-41. https://doi.org/10.35765/hw.2022.57.05