Spirituality on the Blog – Interpretation of the Narrative of a SMA Patient

Słowa kluczowe: pedagogika religii, niepełnosprawność, choroba, radzenie sobie, pedagogika

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Głównym celem artykułu jest próba rozpoznania znaczenia duchowości w procesie radzenia sobie z SMA opisanym na blogu chorego.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W trakcie badań poszukiwano odpowiedzi na pytania o znaczenie duchowości w kontekście zmagań z chorobą, stosowane strategie religijne radzenia sobie, drogę wzrastania w wierze ukazaną na blogu. Zastosowano podejście badawcze osadzone w paradygmacie interpretatywnym ukierunkowanym na rozumienie i odkrywanie znaczeń nadawanych przez autora narracji. Wpisy na blogu chorego na SMA poddano interpretacji hermeneutyczno-fenomenologicznej.

 PROCES WYWODU: We wstępie zawarto opis SMA, scharakteryzowano blog jako źródło ba[1]dawcze oraz nakreślono tematykę tekstu. W kolejnym podrozdziale scharakteryzowano kategorie duchowości, religijności i religijne strategie zmagania się z chorobą oraz dokonano przeglądu badań na temat powiązań duchowości i zdrowia. Następnie opisano zastosowane metody i wyniki badań własnych. W podsumowaniu podjęto próbę określenia znaczenia duchowości w życiu chorego w kontekście jego życia z chorobą, stosowanych strategii religijnych radzenia sobie z nią. Implikacje dla praktyki pedagogicznej obejmują refleksje na temat roli towarzyszenia w chorobie w kontekście duchowego wzrostu.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Duchowość jest ważną częścią życia autora bloga – w niej szukał odpowiedzi dotyczących sensu życia. Chory najczęściej stosował strategię religijnego radzenia sobie przez pozytywne przewartościowanie (Harrison i in., 2001). Głównym motywem pisania o transcendencji wydaje się dla niego potrzeba dania świadectwa wiary. Blog stanowi ilustrację procesu wzrastania w wierze.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Blog jest źródłem wiedzy o doświadczeniach pacjentów, pomocnym dla specjalistów. Towarzyszenie choremu i słuchanie jego historii może mieć wartość edukacyjną dla obu stron.

Bibliografia

Ablewicz, K. (1994). Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ablewicz, K. (2007). (Nie)obecność ducha w wychowaniu człowieka. Z filozofii kultury Bogdana Nawroczyńskiego. Horyzonty Wychowania, 11(6), 57–79. https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/442

Carver, C.S., Scheier, M.F., & Weintraub, J.K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), 267-283. https://doi.org/10.1037/0022-3514.56.2.267

Cierniak, K. (2011, December 21). Niespodzianka. Przymrużone oko. Blog jednego niepełnosprytnego studenta. https://kambloger.blogspot.com/2011/12/niespodzianka.html

Cierniak, K. (2014a, February 11). Sens i logika. Przymrużone oko. Blog jednego niepełnosprytnego studenta. https://kambloger.blogspot.com/2014/02/sens-i-logika.html

Cierniak, K. (2014b, July 7). Powroty do przeszłości i o nawracaniu. Przymrużone oko. Blog jednego niepełnosprytnego studenta. https://kambloger.blogspot.com/2014/07/powroty-do-przeszosci‑-i-o-nawracaniu.html

Cierniak, K. (2015, July 30). Oaza 2015. Przymrużone oko. Blog jednego niepełnosprytnego studenta. https://kambloger.blogspot.com/2015/07/

Cierniak, K. (2017a, October 5). Czołgista. Przymrużone oko. Blog jednego niepełnosprytnego studenta. https://kambloger.blogspot.com/2017/10/czogista.html

Cierniak, K. (2017b, November 9). Tytuł tu nie ma znaczenia. Przymrużone oko. Blog jednego niepełnosprytnego studenta. https://kambloger.blogspot.com/2017/11/tytu-tu-nie-ma-znaczenia.html

Cierniak, K. (2020, March 15). Inwalida z krwi kości. Przymrużone oko. Blog jednego niepełnosprytnego studenta. https://kambloger.blogspot.com/2020/03/inwalida-z-krwi-kosci.html

Cierniak, K. (2020, March 30). Kwarantanna – poziom zaawansowany. Przymrużone oko. Blog jednego niepełnosprytnego studenta. https://kambloger.blogspot.com/2020/03/kwarantanna‑-poziom-zaawansowany.html

Emmons, R. (2001). Religion in the psychology of personality: An introduction. Journal of Personality, 67, 874-888. https://doi.org/10.1111/1467-6494.00076

Folkman, S. & Lazarus, R.S. (1988). Coping as a mediator of emotion. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 466-475. https://content.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.54.3.466

Gadamer, H.-G. (2004). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej (B. Baran, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN

Gumkowska, A. & Maryl, M. (2009). Blog to… blog Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl. In D. Ulicka (ed.), Tekst w sieci (p. 285-309). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12794

Harrison, M.O., Koenig, H.G., Hays, J.C., Eme-Akwari, A.G. & Pargament, K.I. (2001). The epidemiology of religious coping: A review of recent literature. International Review of Psychiatry, 13, 86-93. https://doi.org/10.1080/09540260124356

Heszen-Niejodek, I. (2006). Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. In J. Strelau (ed.), Psychologia (vol. 3, p. 465-492). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Heszen-Niejodek, I. & Gruszczyńska, E. (2004). Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar. Przegląd Psychologiczny, 47(1), 15-31.

Iłżecka, J. (2021). Rehabilitacja w rdzeniowym zaniku mięśni. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 27(3), 277-280. doi: 10.26444/monz/137080

Krok, D. (2009). Religijność a duchowość – różnice i podobieństwa z perspektywy psychologii religii. Polskie Forum Psychologiczne, 14(1), 126-141 https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Psychologica/Studia_Psychologica-r2014-t-n14_(2)/

Studia_Psychologica-r2014-t-n14_(2)-s25-40/Studia_Psychologica-r2014-t-n14_(2)-s25-40.pdf

Ocloń, M. (2003). Blog jako dokument osobisty. Specyfika dziennika prowadzonego w Internecie. Kultura i Społeczeństwo, 47(2), 123-143. http://depot.ceon.pl/handle/123456789/1442

Olejnik M. (2000). Podejście hermeneutyczne w badaniu prywatnych teorii rozwoju. In M. Straś-Romanowska (ed.), Metody jakościowe w psychologii współczesnej (p. 115-120). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ostrowski, T.M. (2010). Sposoby definiowania duchowości w naukach behawioralnych. W: L. Suchocka & R. Sztembis (eds.), Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu (s. 269-285). Wydawnictwo KUL.

Pawlikowski, J. & Marczewski, K. (2008). Religia a zdrowie – czy religia może sprzyjać w trosce o zdrowie? Część 1 – wartość zdrowia w wielkich religiach świata. Kardiologia po Dyplomie, 7, 96-103.

Rosenstiel, F. & Keefe, J. (1983). The use of coping strategies in chronic low back pain patients: relationship to patient characteristics and current adjustment, Pain, 17(1), 33-44. https://doi.org/10.1016/0304-3959(83)90125-2

Różycka, J. & Skrzypińska, K. (2011). Perspektywa noetyczna w psychologicznym funkcjonowaniu człowieka. Annals of Psychology, 14(2), 101-121.

Siuda, P. & Pluta, M. (2020). Doświadczenie zdrowia i choroby w dobie internetu. In P. Siuda & M. Pluta (eds.), Internet, zdrowie, choroba – powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjne (p. 9-19). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.https://www.researchgate.net/publication/347489180_Internet_zdrowie_i_choroba_-_powiazania_spoleczne_kulturowe_i_edukacyjne

Sztaba, M. (2015), Pedagogia osoby wobec zagadnienia duchowości. Forum Pedagogiczne, 2, 41-62. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a3c2c7d7 -9735-41ee-bf46-9e9410bc82f7

Thimm, A., Brakemeier, S., Kizina, K., Munoz Rosales, J., Stolte, B., Totzeck, A., Deuschl, C., Kleinschnitz, C. & Hagenacker, T. (2022). Assessment of health-related quality of life in adult spinal muscular atrophy under nusinersen treatment – a pilot study. Frontiers in Neurology, 24(1). doi:10.3389/fneur.2021.812063

Wojtkun, J. (2017). Wolontariat doświadczeniem wiary i bezinteresownej miłości. Zeszyty Formacji

Katechetów, 68(4), 45-50. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/148

Woods, T.E., & Ironson, G.H. (1999). Religion and spirituality in the face of illness: How cancer, cardiac, and HIV patients describe their spirituality/religiosity. Journal of Health Psychology, 4(3), 393–412. https://doi.org/10.1177/135910539900400308

Żuchowska-Skiba, D. (2015). W kierunku integracji środowiska osób niepełnosprawnych. Znaczenie internetu dla formowania się wspólnot osób niepełnosprawnych. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 16(2), 200–210. DOI:10.5604/20842937.1172794

Opublikowane
2022-06-27
Jak cytować
Ciszewska, K. (2022). Spirituality on the Blog – Interpretation of the Narrative of a SMA Patient. Horyzonty Wychowania, 21(58), 69-77. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2158.08
Dział
Artykuły tematyczne