The Role of Law in the Development of Parental Culture (with Particular Emphasis on the Principle as an Educational Leader)

Słowa kluczowe: uspołecznienie, partnerstwo edukacyjne, kultura rodzicielska, świadomość prawna, przywództwo edukacyjne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Ukazanie roli prawa w kształtowaniu kultury rodzicielskiej.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Wpływ prawa na kształtowanie się kultury rodzicielskiej na podstawie analizy i syntezy systemowej literatury.

PROCES WYWODU: Punktem wyjścia do rozważań jest teza o konieczności współdziałania podstawowych środowisk wychowawczych. Następnie przywołana zostaje kategoria kultury rodzicielskiej jako istotnego elementu budowania opartych na idei partnerstwa relacji na linii szkoła – dom. Równolegle skonfrontowana ona zostaje z krajowymi prawno-ustrojowymi uwarunkowaniami funkcjonowania szkoły publicznej i realizowanym obecnie dualnym modelem zarządzania oświatą. Jako propozycję neutralizacji hamującego proces uspołecznienia wpływu rozwiązań normatywnych wskazano rozwiązanie proponowane w nauce prawa (pedagogika prawa) – wykorzystania wychowawczego wpływu prawa poprzez rozwijanie edukacji prawnej wśród rodziców. W końcowej części wskazano obszary, w których dyrektor jako edukacyjny przywódca może tego typu oddziaływania podejmować.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ustalenie możliwości realizacji pedagogicznej ścieżki uspołecznienia w warunkach oświatowych z wykorzystaniem dorobku nauk prawnych dotyczącego rozwoju obywatelskiego i odpowiedzialnego społeczeństwa, reprezentowanego przez rodziców uczniów.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Sformułowano rekomendację dotyczącą wagi formalnego kontekstu uspołecznienia.

Bibliografia

Collinson, V., & Cook, T.F. (2007). Organizational learning: Improving learning, teaching, and leading in school systems. SAGE Publications.

Dąbrowską-Bąk, M. (1999). Szkoła w systemie przemocy strukturalnej. Wydawnictwo Eruditus. Fullan, M. (2006). Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą (K. Kruszewski, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gozdowska, E., & Uryga, D. (2014). Rada szkoły. Między ideą a społeczną praktyką. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Społecznej.

Hernik, K. (2018). Postawy wobec uspołecznienia zarządzania szkołami. Wnioski z badania jakościowego. Edukacja, 2(145), 5-25. https://doi.org/10.24131/3724.180201.

Homplewicz, J. (1984). Polskie prawo szkolne. Zagadnienia podstawowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Koralewicz, J., & Ziółkowski, M. (1990). Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym w końcu lat osiemdziesiątych. Wydawnictwo Nakom.

Koralewicz, J., & Ziółkowski, M. (1990). Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym w latach 1988-2000. Wydawnictwo Naukowe “Scholar”.

Mazurkiewicz, G. (2011). Przywództwo dla uczenia się: jak wyjść poza schemat? In S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak & I. Nowosad (Eds.), Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu (pp. 23-39). Wydawnictwo Difin.

Mazurkiewicz, G. (2015). Przywództwo edukacyjne. Zmiana paradygmatu. In G. Mazurkiewicz (Ed.), Przywództwo edukacyjne: zaproszenie do dialogu (pp. 9-36). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mendel, M. (1998). Rodzice w szkole. Rodzice i nauczyciele – płaszczyzny współpracy. Program budowania partnerstwa rodziny, szkoły i gminy. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Mendel, M. (2002), Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Mendel, M. (2007). Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy. Wydawnictwo Harmonia.

Mendel, M. (2009). Nauczyciel z uczniami, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego. In D. Klus-Stańska & M. Szczepska-Pustkowska (Eds.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania (pp. 185-223). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Mendel, M. (2020). Parents in education and democracy. Ontologies of engagament. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies, 7(1), 92-99. https://doi. org/10.5604/01.3001.0014.4464

Milerski, B. & Śliwerski, B. (Eds.). (2000). Pedagogika. Leksykon. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Najwyższa Izba Kontroli. (2018). Funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Nr ewid. 4/2018/P/17/090/LOP.

Nieborak, T. (2021). Czy edukacja prawna jest nadal potrzebna? Refleksje na 100-lecie „Ruchu Ekonomicznego, Prawniczego i Socjologicznego”. Ruch Ekonomiczny, Prawniczy i Socjologiczny, 2, 267-278. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.17

Nowosad, I. (2014). Kreowanie mikropolityki szkoły: uwarunkowania i złożoność. In S.M. Kwiatkowski & J. Madalińska-Michalak (Eds.), Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania (pp. 209-224). Wydawnictwo ABC Wolters Kluwer business.

Rosalska, M. (2016). Dyrektor szkoły – administrator, menedżer przywódca. Między szkolną codziennością a polityka oświatową. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe. (2016). T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655. http://www.isap.sejm.gov.pl

Więckowski, R. (1993). Pedagogika wczesnoszkolna. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Winiarski, M. (2013). Współpraca rodziców i nauczycieli – perspektywa kontynuacji i zmiany. Pedagogika Społeczna, 12(2),23-46.

Zamelski, P.S. (2019). Pedagogika prawa: paternalizm normodawcy czy relatywizm normy. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 32(3), 119-127.

Opublikowane
2022-12-27
Jak cytować
Jadach, K. (2022). The Role of Law in the Development of Parental Culture (with Particular Emphasis on the Principle as an Educational Leader) . Horyzonty Wychowania, 21(60), 101-110. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2160.11