Images of the Educational Dialogue of Meanings Occurring in the Portfolio of Early Education Students

Słowa kluczowe: dialog znaczeń, portfolio edukacyjne, paradygmaty dydaktyki, kształcenie nauczycieli, studenci wczesnej edukacji

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów i scharakteryzowanie specyfiki dialogu znaczeń występującego w portfolio studentek wczesnej edukacji, rozpatrywane w kontekście możliwości kształcenia nauczycieli.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Rozważaniami kierują dwa problemy badawcze: Jakie treści portfolio studentek pedagogiki wczesnoszkolnej wskazują na podjęcie przez nie dialogu znaczeń z zagadnieniami edukacyjnymi i własnymi doświadczeniami szkolnymi? Jaki kształt przybiera zrekonstruowana przez adeptki zawodu nauczyciela wiedza o świecie szkoły? Do analizy portfolio, które traktuję jak dane zastane, wykorzystuję metodę jakościowej analizy tekstu.

PROCES WYWODU: W pierwszej części rekonstruuję relacje między dialogiem znaczeń, jako składnikiem strategii uczenia się, a portfolio edukacyjnym jako narzędziem monitorowania osiągnięć. W części empirycznej charakteryzuję kategorie wyłonione w analizie treści i wykazuję ich powiązania z dialogicznym nadawaniem znaczeń rzeczywistości edukacyjnej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki analiz wskazują, że strategia uczenia się, wykorzystująca dialog znaczeń i portfolio, pozwala na odkrywanie przez studentki możliwości nadawania rzeczywistości edukacyjnej indywidualnych sensów niewykluczających istnienia odmiennych perspektyw i ich poszanowania. Podejmując dialog z wiedzą osobistą i własnymi doświadczeniami, studentki stopniowo wykraczały poza ramy oczywistości i poszerzały perspektywę myślenia o świecie szkoły.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zmienia się myślenie o profesjonalizmie nauczyciela, a przedstawiona analiza jest głosem w tej kwestii. Pokazuję założenia i efekty pewnej możliwości kształcenia nauczycieli otwartych na złożoność realiów edukacyjnych i na dialog zapobiegający ich redukowaniu.

Bibliografia

Brown, J.O. (2001). The portfolio: A reflective bridge connecting the learner, higher education, and the workplace. The Journal of Continuing Higher Education, 2(49), 2-13. https://doi.org/10.10 80/07377366.2001.10400426

Bruner, J.S. (2006). Kultura edukacji (T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Trans.). Universitas.

Davis, M.H., & Ponnamperuma, G.G. (2005). Portfolio Assessment. Journal of Veterinary Medical Education, 3(32), 279-284. https://doi.org/10.3138/jvme.32.3.279

Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2009). Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych (K. Podemski, Trans.). In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościowych (vol. 1, pp. 19-75). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dudzikowa, M. (2013). Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. In M. Dudzikowa & K. Knasiecka-Falbierska (Eds.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej (pp. 27-82). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Filipiak, E. (2012). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego (P. Tomanek, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frey, B.B. (2014). Modern classroom assessment. SAGE Publications, Inc. Gadacz, T. (2015). Pięć koncepcji dialogu. Kwartalnik Pedagogiczny, 2(236), 75-91.

Gołębniak, B.D. (2019). Proces kształcenia. In Z. Kwieciński & B. Śliwerski (Eds.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (pp. 857-960). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gołębniak, B.D. (2020). Konstruktywistyczna edukacja do konstruktywistycznego nauczania. Redefinicja relacji teorii i praktyki w akademickim kształceniu nauczycieli. Pedagogika Wczesnej Edukacji, 4(51), 32-46. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.51.03

Gołębniak, B.D., & Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia –praktyka – przestrzeń rozwoju. Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Jensen, E. (2008). Brain-based learning. The new paradigm of teachning. Corwin Press.

Klus-Stańska, D. (2005). Przerwanie szkolnego monologu znaczeń. In T. Bauman (Ed.), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie (pp. 105-128). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Klus-Stańska, D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Koretz, D. (1998). Large‐scale portfolio assessments in the US: Evidence pertaining to the quality of measurement. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(3), 309-334. https:// doi.org/10.1080/0969595980050302

Krzychała, S., & Zamorska, B. (2008). Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kwaśnica, R. (1995). Ku dialogowi w pedagogice. In B. Śliwerski (Ed.), Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii (pp. 79-92). Oficyna Wydawnicza Impuls.

McDonald, B. (2012). Portfolio assessment: direct from the classroom. Assessment & Evaluation in Higher Education, 3(37), 335-347. https://doi.org/10.1080/02602938.2010.534763

Rapley, T. (2013). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów (A. Gąsior-Niemiec, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rutkowiak, J. (1992). O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne. In J. Rutkowiak (Ed.), Pytanie – dialog – wychowanie (pp. 13-53). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rutkowiak, J. (1995). „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji. In J. Rutkowiak (Ed.), Odmiany myślenia o edukacji (pp. 11-51). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Glaser, B., & Strauss, A. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej (M. Gorzko, Trans.). Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Szyling, G. (2015). Pytania o ocenianie w szkole wyższej. Zarys zagadnienia. Dyskursy Młodych Andragogów, (16), 9-22.

Szymańska, M. (2019). Portfolio w kształceniu nauczycieli. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium w Krakowie.

Śliwerski, B. (2019). Dialog – jego istota, formy i uwarunkowania. In J. Gara, D. Jankowska & E. Zawadzka (Eds.), Pedagogika dialogu. „Pomiędzy” w intersubiektywnej przestrzeni edukacji (pp. 18-28). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wach-Kąkolewicz, A., & Kąkolewicz, M. (2015). Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry pedagogicznej. Pedagogika Szkoły Wyższej, 2(10), 99-113. https://doi.org/10.18276/psw.2015.2-05

Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Undrestanding by design (2nd ed.). Association for Supervision and Curriculum Development.

Witkowski, L. (2007), Bogactwo kresów – między pograniczem kultury a kulturą pogranicza. In L. Witkowski, Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli (s. 95-108). Instytut Badań Edukacyjnych.

Witkowski, L. (2013). Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Opublikowane
2022-12-27
Jak cytować
Szyling, G. (2022). Images of the Educational Dialogue of Meanings Occurring in the Portfolio of Early Education Students. Horyzonty Wychowania, 21(60), 33-45. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2160.05