Emotions Experienced by English Teachers While Taming the Unknown (Distance Learning) During the COVID-19 Pandemic

Słowa kluczowe: emocje, edukacja na odległość, nauczyciele, covid-19, nauczyciel języka angielskiego

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu było zbadanie emocji towarzyszących nauczycielom w procesie oswajania się z nową sytuacją uczenia na odległość podczas lockdownu z powodu COVID-19 w szkołach średnich w Polsce.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Pytania badawcze dotyczyły rodzaju przeżywanych przez nauczycieli emocji, wyzwalaczy wywołujących najwięcej pozytywnych i negatywnych emocji oraz czynników wpływających na stan emocjonalny nauczycieli. Narzędziem użytym w badaniu był kwestionariusz, za pomocą którego nauczyciele zostali poproszeni o określenie emocji wobec osób biorących udział w lekcji, samej lekcji, używanego sprzętu i innych kwestii zgodnie z kołowym modelem afektu Yika.

PROCES WYWODU: Edukacja zdalna niesie za sobą wiele różnych emocji. Sposób nauczania i dotarcia do uczniów na odległość, często obcy i nieznany wielu nauczycielom, został dodatkowo skomplikowany w okresie pandemii COVID-19. Oprócz wypełniania swoich obowiązków dydaktycznych nauczający musieli stawiać czoła dodatkowym trudnościom i niebezpieczeństwom, takim jak zakażenie, izolacja, kwarantanna i stopniowo oswajać się z nową sytuacją.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Uzyskane wyniki wskazują na zmiany emocjonalne na każdym z etapów oswajania nowej rzeczywistości. Zaobserwowane tendencje można opisać jako narastające negatywne odczucia doświadczane przez próbę na samym początku edukacji na odległość, które malały pod koniec procesu zamykania szkół i/lub były zastępowane pozytywnymi doświadczeniami.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Autorka przedstawia środki zaradcze wobec zastanej sytuacji szkolnej, pośród których najbardziej pilnym rozwiązaniem wydają się kursy oferowane obecnie przez wiele instytucji i wsparcie informatyczne oferowane przez szkoły. Zaprezentowany zostaje również zamysł badań poszerzających te obecne, ale przede wszystkim konfrontujących sytuację na innym szczeblu edukacji i wśród pozostałych uczestników edukacji zdalnej (np. nauczyciele szkół podstawowych /wyższych oraz uczniowie, a także ich rodzice i rodzeństwo).

Bibliografia

Buchner, A., Majchrzak, M., & Wierzbicka, M. (2020, May). Badanie edukacji zdalnej w czasie pandemii. Centrum Cyfrowe. https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna

Christensen, E.W., Anakwe, U.P., & Kessler, E.H. (2001). Receptivity to distance learning: the effect of technology, reputation, constraints, and learning preferences. Journal of Research on Computing in Education, 33(3), 263-279. https://doi.org/10.1080/08886504.2001.10782314

Isik, A.H., Karakis, R., & Güler, G. (2010). Postgraduate students’ attitudes toward distance learning (the case study of Gazi University), Procedia – Social and Behavioural Science, 9, 218-222. https://doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.139

Kruszewska, A., Nazaruk, S. & Szewczyk, K. (2022). Polish teachers of early education in the face of distance learning during the COVID-19 pandemic – the difficulties experienced and suggestions for the future. Education 3‑13, 50(3), 304-315. https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1849346

Nowak, K. (2021). Nasilenie stresu i style radzenia sobie z nim u nauczycieli w epidemii COVID-19. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia–Psychologia, 34(3), 7-24. https://doi:10.17951/j.2021.34.3.7-24

Özüdoğru, G. (2021). Problems faced in distance education during COVID-19 pandemic. Participatory Educational Research, 8(4), 321-333. http://dx.doi.org/10.17275/per.21.92.8.4

Papaja, K. (2021). Negative emotions experienced by Polish English teachers during COVID-19: A qualitative study based on diaries. Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 45(3), 3-17. https:// doi10.17951/lsmll.2021.45.1.3-17

Reeve, J. (2015). Understanding motivation and emotions. Wiley.

Richards, J.C. (2020). Exploring emotions in language teaching. RELC Journal, 53(1), 1-15. https://doi.org/10.1177/0033688220927531

Szorc, K. (2016). O irytacji bez irytacji. Parezja, 2(6), 11-22. https://doi:10.15290/parezja.2016.06.02

Taplin, R.H., Kerr, R., & Brown, A.M. (2013). Who pays for blended learning? A cost–benefit analysis. The Internet and Higher Education, 18(1), 61-68. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.09.002

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2020). Adverse effects of school closures. UNESCO.

Yin, H.B., Huang, S., & Wang, W. (2017). Work environment characteristics and teacher well-being: The mediation of emotion regulation strategies. International Journal of Environment Research Public Health, 13(12), 907-923. https://doi.org/10.3390%2Fijerph13090907

Opublikowane
2023-03-29
Jak cytować
Wysocka-Narewska, M. (2023). Emotions Experienced by English Teachers While Taming the Unknown (Distance Learning) During the COVID-19 Pandemic . Horyzonty Wychowania, 22(61), 79-91. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2261.09
Dział
Artykuły tematyczne