Routine, tact, and disciple as components of the subject’s identity in the context of its corporeality

Słowa kluczowe: rutyna, takt, dyscyplina, cielesność, tożsamość

Abstrakt

 

CEL NAUKOWY: Rozważania  na temat tożsamości podmiotu dotyczą przede wszystkim trudności w próbie zdefiniowania samego pojęcia oraz tożsamości podmiotu w kontekście jego cielesności.

METODY BADAWCZE: Metoda analizy literatury. Słowo tożsamość można zdefiniować jako identyczność w danym czasie i miejscu. Problem tożsamości jest analizowany w płaszczyźnie społecznej . 

PROCES ARGUMENTACJI: Tekst przedstawia definicje użytych pojęć, podstawy teoretyczne i rys historyczny. 

WYNIKI BADAŃ: Opisując tożsamość podmiotu z perspektywy socjologicznej, psychologicznej i biologicznej dochodzimy do wniosku, że choć mózg jest odpowiedzialny za nasze życie psychiczne, nie jest to ani jedyny, ani wystarczający warunek świadomości i samoświadomości. Wskazuje się, że cechami konstytuującymi tożsamość są racjonalność, samoświadomość, spójność i stabilność. Problem tożsamości analizowany na płaszczyźnie narracyjnej, językowej i społecznej wymaga również twierdzeń na płaszczyźnie etycznej. Współczesny dyskurs o tożsamości najczęściej podkreśla jej zmienność, niestabilność i proteuszowy charakter.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W przedstawionych w tym artykule analizach eksponowane jest pojęcie identyfikacji zastępujące słowo tożsamość, bowiem jest ono bardziej operacyjne i współwystępuje z pojęciem więzi społecznej, wspólnoty interesów i dobra wspólnego. Identyfikacja jest w proponowanym rozumieniu także wypadkową analizowanego w tekście pojęcia cielesności, rutyny oraz taktu i dyscypliny. 

Bibliografia

Bauman, Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Instytut Kultury.

Bauman, Z. (2001). Tożsamość jaka była, jest i po co? In A. Jawłowska (Ed.), Wokół problemów tożsamości (pp. 8-25). Wydawnictwo LTW.

Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia (T. Komendant, Trans.). Fundacja Aletheia.

Giddens, A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji (S. Amsterdamski, Trans.). Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Goffman, E. (2006). Rytuał interakcyjny (A. Szulżycka, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goffman, E. (2008). Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń(O. Siara, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lemke, T. (2010). Biopolityka (T. Dominiak, Trans.). Wydawnictwo Sic!

Merleau-Ponty, M. (2001). Fenomenologia percepcji (M. Kowalska & J. Migasiński, Trans.). Fundacja Aletheia.

Oksenberg-Rorty, A., & Wong, D. (2001). Aspekty tożsamości i działania (J. Golińska, Trans.). In. J. Górnicka-Kalinowska (Ed.), Filozofia podmiotu (pp. 379-400). Aletheia.

Ossowska, M. (1970). Normy moralne. Próba systematyzacji. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sennett, R. (2009). Upadek człowieka publicznego (H. Jankowska, Trans.). Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”.

Simmel, G. (1975). Socjologia (M. Łukasiewicz, Trans.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Opublikowane
2023-06-29
Jak cytować
Drabarek, A. (2023). Routine, tact, and disciple as components of the subject’s identity in the context of its corporeality. Horyzonty Wychowania, 22(62), 85-94. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.10
Dział
Artykuły tematyczne