Zastosowanie Dance/Movement Therapy (DMT) u osób doświadczających traumy

Słowa kluczowe: trauma, ucieleśnienie, przemoc seksualna, uchodźcy

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przybliżenie literatury dotyczącej fizycznych konsekwencji traumy oraz możliwości ich leczenia z wykorzystaniem terapii taniec/ruch (DMT).

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczym jest zagadnienie interwencji DMT oraz jej zastosowania w leczeniu cielesnych komponentów traumy. Metodą badawczą jest analiza wybranej literatury przedmiotu.

PROCES WYWODU: Efektywność DMT jest analizowana na podstawie badań wśród ofiar prze- mocy seksualnej i dzieci uchodźców. W tych grupach wykorzystanie tańca okazało się mieć pozy- tywne skutki dla uczestników. Dyskusji poddane zostają zalety tej metody, jak również ograniczenia.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeżycie traumy wiąże się z dysregulacją na poziomie całego organizmu. Wykorzystanie ruchu i tańca w jej leczeniu jest interesującym polem badań i może stanowić skuteczne uzupełnienie interwencji wśród osób, które doświadczyły traumy. DMT jest metodą już stosowaną w praktyce terapeutycznej, a przeprowadzone badania wskazują na pozytywne skutki jej zastosowania.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: DMT w kontekście traumy wymaga dalszych analiz i badań. Unormowanie praktyki terapeutycznej oraz narzędzi badawczych pomogłoby określić jej skuteczność. W Polsce może być to użyteczna alternatywa w leczeniu ofiar wojny w Ukrainie.

 

Bibliografia

Bareka, T., Panhofer, H. i Rodriguez-Cigaran, S. (2019). Refugee children and body politics: The embodied political self and dance movement therapy. Body, Movement and Dance in Psychoterapy, 14(2), 80-94. https://doi.org/10.1080/17432979.2019.1614668

Barrett, L. (2020). Introduction: Face it or replace it? Why computational metaphors fall short andwhy we need a new approach. W: N.K. Dess (red.), A multidisciplinary approach to embodiment: Understanding human being (s. 1-5). Routledge.

Berceli, D. i Napoli, M. (2006). A proposal for a mindfulness-based trauma prevention program for social work professionals. Complementary Health Practice Review, 11(3), 153-165. https://doi. org/10.1177/1533210106297989

Bernstein, B. (2019). Empowerment-focused dance/movement therapy for trauma recovery. American Journal of Dance Therapy, 41(2), 193-213. https://doi.org/10.1007/s10465-019-09310-w

Briere, J.N. i Scott, C. (2015). Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody terapeutyczne (J. Okuniewski, tłum.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chemero, A. (2020). Epilogue. What embodiment is. W: N.K. Dess (red.), A multidisciplinary approach to embodiment: Understanding human being (s. 133-140). Routledge.

Colace, E. (2017). Dance movement therapy and developmental trauma: Dissociation and enactment in a clinical case study. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 12(1), 36-49. https://doi.org/10.1080/17432979.2016.1247115

Cristobal, K.A. (2018). Power of touch: Working with survivors of sexual abuse within dance/movement therapy. American Journal of Dance Therapy, 40, 68‑86. https://doi.org/10.1007/s10465-018-9275-7

Damasio, A. (2015). Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg (M. Karpiński, tłum.). Dom Wydawniczy Rebis.

Dąbrowski, A. (2014). Od komputacjonizmu do ucieleśnionego modelu poznania. W: J. Woleńskii A. Dąbrowski (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki (s. 47-87). Copernicus Center Press.

Devereaux, C. (2008). Untying the knots: Dance/movement therapy with a family exposed to domestic violence. American Journal of Dance Therapy, 30(2), 58-70. https://doi.org/10.1007/s10465-008-9055-x

Długosz, P., Kryvachuk, L. i Izdebska-Długosz, D. (2022). Uchodźcy wojenni z Ukrainy. Życie w Polsce i plany na przyszłość. Wydawnictwo Academicon. https://doi.org/10.52097/acapress.9788362475971

Grasser, L.R., Al-Saghir, H., Wanna C. Spinei, J. i Javanbakht, A. (2019). Moving through the trauma: Dance/movement therapy as a somatic-based intervention for addressing trauma and stress among Syrian refugee children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 58(11), 1124-1126. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.07.007

Herbert, B.M. i Pollatos, O. (2012). The body in the mind: On the relationship between interoception and embodiment. Topics in Cognitive Science, 4, 692-704. https://doi.org/10.1111/j.1756-8765.2012.01189.x

Hung Ho, R.T. (2015). A place and space to survive: A dance/movement therapy program for childhood sexual abuse survivors. The Arts in Psychotherapy, 46, 9-16. https://doi.org/10.1016/j.aip.2015.09.004

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii (M. Binder, A. Jarmocik i M. Kuniecki, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Langston, J.M. (2020). The lived experiences of adult male trauma survivors with dance movement therapy [niepublikowana praca doktorska]. Walden University.

Lee, T.C., Lin, Y.S., Chiang, C.H. i Wu, M.H. (2013). Dance/movement therapy for children suffering from earthquake trauma in Taiwan: Apreliminary exploration. The Arts in Psychotherapy, 40(1), 151-157. https://doi.org/10.1016/j.aip.2012.12.002

Levine, B. i Land, H.M. (2016). A meta-synthesis of qualitative findings about dance/movement therapy for individuals with trauma. Qualitative Health Research, 26(3), 330-344. https://doi.org/10.1177/1049732315589920

Levine, B., Land, H.M. i Lizano, E.L. (2015). Exploring dance/movement therapy to treat women with posttraumatic stress disorder. Critical Social Work, 16(1). https://doi.org/10.22329/csw.v16i1.5915

Martinec, R. (2018). Dance movement therapy in the wider concept of trauma rehabilitation. Journal of Trauma and Rehabilitation, 1(1).

Merleau-Ponty, M. (2001). Fenomenologia percepcji (tlum. M. Kowalska i J. Migasiński). Fundacja Aletheia.

Mintarsih, R. i Azizah, B. (2020). Mirroring exercise: Dance/movement therapy for individuals with trauma. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 395, 132-138. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200120.029

Nowakowski, P. (2013). Czy (i jak) ucieleśnienie może wyjaśniać poznanie? https://marcinmilkowski.pl/wp-content/uploads/2013/03/PN-wyjasnianie-ucielesnienia.pdf

Payne, H., Koch, S., Tantia, J. i Fuchs, T. (2019). Introduction to embodied perspectives in psychoterapy. W: H. Payne, S. Koch, J. Tantia i T. Fuchs (red.), The Routledge international handbook of embodied perspectives in psychotherapy: Approaches from dance movement and body psychotherapies (s. 1-14). Routledge.

Payne, P., Levine, P.A. i Crane-Godreau, M.A. (2015). Somatic experiencing: Using interoception and proprioception as core elements of trauma therapy. Frontiers in Psychology, 6, 93. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00093

Sokolowski, R. (2012). Wprowadzenie do fenomenologii (M. Rogalski, tłum.). Wydawnictwo WAM.

Steuden, S. i Janowski, K. (2016). Trauma – kontrowersje wokół pojęcia, diagnoza, następstwa, implikacje praktyczne. Roczniki Psychologiczne, 19(3), 549-565.

Stirling, J. i Andrews, K. (2022). Somatic interventions therapists use when treating women presenting with sexual assault trauma involving tonic immobility. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 17(2), 117-132. https://doi.org/10.1080/17432979.2021.1918250

Tantia, J. (2019). Having a body and moving your body: Distinguishing somatic psychotherapy from dance/movement therapy. W: H. Payne, S. Koch, J. Tantia i T. Fuchs (red.), The Routledge international handbook of embodied perspectives in psychotherapy: Approaches from dance movement and body psychotherapies (s. 66-76). Routledge.

UNHCR. (2022). Ukraine refugee situation. The UN Refugee Agency. https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

WHO (2022). ICD-11. International Classification of Diseases, 11th Revision. World Health Organization. https://icd.who.int/enWydawnictwo Naukowe PWN (b.d.).Trauma. W: Słownik języka polskiego. Pobrano 8.11.2022 z: https://sjp.pwn.pl/sjp/trauma;2530476.html

Ziemke, T. (2015). Czym jest to, co zwiemy ucieleśnieniem? (A. Derra, tłum.). AVANT. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej, 6(3), 161-174.

Opublikowane
2023-06-29
Jak cytować
Opałka, R. (2023). Zastosowanie Dance/Movement Therapy (DMT) u osób doświadczających traumy . Horyzonty Wychowania, 22(62), 95-105. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.11
Dział
Artykuły tematyczne