Wybrane aspekty religijności u osób z niepełnosprawnością ruchową

Słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnością, niepełnosprawność ruchowa, religijność, poczucie sensu życia, psychologia religii

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem prezentowanych badań było ukazanie wybranych aspektów religijności w kontekście niepełnosprawności lub jej braku – jej statusu w życiu osób z niepełnosprawnością oraz osobowy lub nieosobowy charakter relacji z Bogiem.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zasadniczym zagadnieniem badawczym było określenie, jakie wyniki ogólne uzyskały osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu w Skali Centralności Religijności oraz w Skali Personalnej Relacji do Boga w porównaniu do osób pełnosprawnych oraz jakie wyniki uzyskały w takich wymiarach religijności jak: przekonania, modlitwa, relacja zaktualizowana, relacja wzajemna i relacja dialogiczna oraz w wymiarach kult i zainteresowanie w porównaniu do osób pełnosprawnych. Weryfikacji przyjętych założeń badawczych służyły dedykowane skale oraz samodzielnie skonstruowany kwestionariusz ankiety.

PROCES WYWODU: W artykule omówiono problematykę religii i religijności na gruncie psychologicznym, a w szczególności jej roli i funkcji, jaką może pełnić w życiu osób z niepełnosprawnością. Zbadano, z wykorzystaniem analizy statystycznej, czy wybrane aspekty religijności osób z niepełnosprawnością ruchową istotnie różnią się od religijności osób sprawnych oraz czy religia odgrywa ważną rolę w życiu osób z niepełnosprawnością ruchową.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W wyniku dokonanej analizy statystycznej ustalono, że badane wymiary religijności nie pozostają w związku z niepełnosprawnością.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Istnieje trudność z uogólnieniem uzyskanych wyników ze względu na kilka czynników: populacja osób z niepełnosprawnościami jest najbardziej heterogeniczną zbiorowością, zastosowano określoną baterię skal, niewyczerpującą zagadnienia religijności i w końcu liczebność badanej populacji nie uprawomocnia do daleko posuniętych uogólnień. Problematyka religijności wśród osób z niepełnosprawnością powinna być nadal eksplorowana, a niniejszy artykuł może stanowić inspirację dla dalszych badań.

Bibliografia

Allport, G. (1988). Osobowość i religia (H. Bartoszewicz, A. Bartkowicz i I. Wyrzykowska, tłum.). Instytut Wydawniczy PAX.

Aydoğdu, B.N. (2019). Disability and spirituality. Spiritual Psychology and Counseling, 4(2), 181- 193. DOI: 10.37898/spc.2019.4.2.0072

Chlewiński, Z. (2000). Religia a osobowość człowieka. W: H. Zimoń (red.), Religia w świecie współczesnym (s. 89-126). Wydawnictwo KUL.

Głaz, S. (2003). Osobowościowe uwarunkowania przeżyć religijnych. Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Głaz, S. (2006). Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Wydawnictwo WAM.

Golan Z., (2006). Pojęcie religijności. W: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii (s. 71-79). Wydawnictwo WAM.

Hodge, D. i Reynolds, C. (2019). Spirituality among people with disabilities: A nationally representative study of spiritual and religious profiles. Health and Social Work, 44(2), 75-86.

Janocha, W. (2011). Religijność osób niepełnosprawnych. Studium socjologiczno-pastoralne. Wydawnictwo KUL.

Jarosz, M. (2011). Psychologiczny pomiar religijności. Towarzystwo Naukowe KUL.

Jaworski, R. (2002). Psychologiczna analiza religijności w perspektywie komunikacji interpersonalnej. Studia Psychologica, 3, 143-166.

Kuczkowski, S. (1998). Psychologia religii. Wydawnictwo WAM.

Müller P.C., Cieza R.A. i Geyh A.S. (2012). Psychological resources in spinal cord injury: A systematic literature review. Spinal Cord, 50(3), 188-201.

Szabała, B. (2017). Religijność osób z niepełnosprawnością wzrokową. Struktura i uwarunkowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szmyd, J. (1985). Psychologia religii. Wydawnictwo Naukowe WSP.

Wnuk, M. i Marcinkowski, J. (2012). Psychologiczne funkcje religii. Problemy Higieny i Epidemio‑ logii, 93(1), s. 239-243.

Wojtasik, K. (2004). Modlitwa a osobowość. Wydawnictwo WAM.

Zarzycka, B. (2007). Skala Centralności Religijności S. Hubera. https://www.researchgate.net/publication/257298111

Zarzycka, B. (2011). Polska adaptacja Skali Centralności Religijności S. Hubera. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (s. 231-262). Towarzystwo Naukowe KUL.

Zasępa, E., Śląski S. i Pruchniak, J. (2010). Religijność, postawy wobec choroby i ogólny stan zdrowia/dystresu psychicznego a jakość życia osób chorych na schizofrenię. W: E. Zasępa (red.), Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach (s. 124-150). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Zdybicka, Z. J. (2006). Człowiek i religia. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Zimnica-Kuzioła, E. (2012). Główne stanowiska w psychologii religii – wprowadzenie. Kultura i Wartości, 1, 57-71.

Opublikowane
2023-03-29
Jak cytować
Jaglarz, E., & Popiel, A. (2023). Wybrane aspekty religijności u osób z niepełnosprawnością ruchową . Horyzonty Wychowania, 22(61), 137-148. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2261.13
Dział
Artykuły Varia