Obcy, inny czy swój? Jak przedstawieni są cudzoziemcy w podręczniku do nauki języka polskiego i kultury polskiej „Po polsku po Polsce”?

Słowa kluczowe: obcy, inny, swój, podręcznik, nauczanie języka polskiego jako obceg

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest odtworzenie obrazu cudzoziemców będących bohaterami współczesnego podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej Po polsku po Polsce w aspekcie ich przeżywania spotkania z polską kulturą i rozpoznania w niej swojej sytuacji w kategoriach obcy/ inny – swój.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Za podstawę rozpoznania sytuacji cudzoziemca w świecie polskiej kultury rozumianej w kategoriach obcy/ inny – swój przyjęto pojęcie dystansu do niej. Metodą badawczą jest analiza wypowiedzi bohaterów, które zawierają informacje o nich i przekazują ich sądy, a w rezultacie pozwalają wnioskować o istniejącym dystansie kulturowym.

PROCES WYWODU: Wywód podporządkowany jest przedstawieniu poszczególnych aspektów wizerunku bohaterów. Kolejno analizowane są: obyczaje żywieniowe, sposób spędzania wolnego czasu, stosunek do własnej tożsamości etnicznej, do języka polskiego, historii i kultury polskiej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Cudzoziemscy bohaterowie podręcznika przedstawieni są w sposób, który niemal niweluje ich wyjściową odległość od kultury polskiej. Odnoszą się oni do niej bardzo pozytywnie lub entuzjastycznie, identyfikują się z nią, odnajdując się w niej jako swoi.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kreowanie cudzoziemskiego bohatera podręcznika do języka obcego jako osoby od początku odnajdującej się w nowej kulturze jako swój nie wspiera studenta w odnajdywaniu własnego miejsca w jej przestrzeni, nie wspomaga też nauczyciela w kształceniu wrażliwości interkulturowej studentów. Warto na ten aspekt zwrócić uwagę przyszłych autorów podręczników.

 

Bibliografia

Council of Europe. (2003). Europejski system opisu kształcenia językowego: Uczenie się, nauczanie, ocenianie. Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. https://www.ore.edu.pl/wpcontent/uploads/attachments/ESOKJ_Europejski-System-Opisu.pdf

Dąbrowska, A. (1998). Czy istnieje w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców obraz Polski i Polaków? (Próba znalezienia stereotypów). W: J. Anusiewicz i J. Bartmiński (red.), Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne (s. 278-295). Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

Dembińska, K. i Małyska, A. (2013). Start 2. Beginner Polish. Podręcznik do nauki polskiego na poziomie A1. Klub Dialogu.

Dembińska, K. i Małyska, A. (2017a). Start 1. Survival Polish. Podręcznik do nauki polskiego na poziomie A0. B.w.

Dembińska, K. i Małyska, A. (2017b). Start 3. Higher Beginner Polish. Podręcznik do nauki polskiego na poziomie A2. START Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska.

Gębal, P.E. (2018). Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne. Księgarnia Akademicka.

Gębal, P.E. i Miodunka, W.T. (2020). Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Golka, M. (2010). Imiona wielokulturowości. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA. http://hdl.handle.net/10593/14274

Góralczyk-Mowczan, P. (2015). Porównanie wizerunku polskiej rodziny wyłaniającego się z wybranych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego ze współczesnymi polskimi realiami. W: M. Gaze i P. Góralczyk-Mowczan (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3 (s. 195-208). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. http://hdl.handle.net/11089/17719

Nowakowska, M.M. (2013). Polak i Polska w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego w konfrontacji z postrzeganiem tychże przez Słoweńców. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 20, 141-147. http://hdl.handle.net/11089/4510

Prizel-Kania, A., Bucko, D., Majcher-Legawiec, U. i Sowa, K. [2016]. Po polsku po Polsce. Pod‑ ręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla początkujących. Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. https://www.popol-skupopolsce.edu.pl/

Sobkowiak, P. (2015). Interkulturowość w edukacji językowej. Wydawnictwo Naukowe UAM.

https:// repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/22012/1/Sobkowiak_interkulturowosc_2015_inter- net.pdf

Stankiewicz, K. i Żurek, A. (2010). Obraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego „Hurra!!! Po polsku”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 17, 495-505. https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/9714/55-stankiewicz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Stempek, I., Stelmach, A., Dawidek, S. i Szymkiewicz, A. (2013). Polski, krok po kroku. Poziom 1. polish courses.com

Stempek, I. i Stelmach, A. (2017). Polski, krok po kroku. Poziom 2. polish-courses.com Strzelecka, A. (2014), Językowy obraz Polaków w podręcznikach „Polski, krok po kroku”. W: M. Gaze i K. Kubacka (red.), Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 2 (s. 97-105). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https:// dx.doi.org/ 10.18778/7969-123.4.13

Żydek-Bednarczuk, U. (2015). Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. https://core.ac.uk/download/pdf/197748359.pdf

Opublikowane
2023-03-29
Jak cytować
Badyda, E. (2023). Obcy, inny czy swój? Jak przedstawieni są cudzoziemcy w podręczniku do nauki języka polskiego i kultury polskiej „Po polsku po Polsce”? . Horyzonty Wychowania, 22(61), 57-66. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2261.07
Dział
Artykuły tematyczne