Human Well-Being in the Context of Rapid Changes to the Sound Environment During the COVID-19 Pandemic

Słowa kluczowe: covid-19, dobrostan, środowisko dźwiękowe, audiosfera, cielesność człowieka

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza oddziaływania środowiska dźwiękowego na dobrostan człowieka w czasie gwałtownych zmian audiosfery.

PROBLEMY I METODY BADAWCZE: Jakie zmiany w audiosferze nastąpiły podczas lockdownu? Jak były odbierane przez badanych i jak wpłynęły na ich dobrostan? Materiałem badawczym były wywiady swobodne skoncentrowane na problemie z elementami wywiadu eksperckiego, prze- prowadzone w czasie pandemii COVID-19.

PROCES WYWODU: W analizie badań skoncentrowano się na percepcji zmian audiosfery w czasie lockdownu oraz wpływie tych zmian na dobrostan badanych. Zwrócono uwagę na podobieństwa i różnice w postrzeganiu środowiska dźwiękowego i przyczyny tych różnic.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wszyscy rozmówcy zauważyli zmiany środowiska dźwiękowe- go w pandemii oraz ich wpływ na swoje samopoczucie. Natężenie zmian różniło się w zależności od miejsca zamieszkania i wcześniejszego trybu życia. Oprócz zmian negatywnych pojawiły się pozytywne, takie jak mniejszy hałas komunikacyjny, większa obecność dźwięków natury, nowe inspirujące zjawiska dźwiękowe. Zauważono potencjał psychologiczny (możliwość koncentracji na sobie i własnym ciele, zachęta do medytacji) i artystyczny (inspiracje estetyczne) zmienionego środowiska dźwiękowego.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Potencjał refleksyjny wynikający ze zmian audiosfery w pandemii pozostaje na razie niewykorzystany. Doświadczenia pandemiczne mogą wspomóc troskę o krajobraz dźwiękowy i zaplanowanie jego ewentualnych modyfikacji w celu poprawy zdrowego życia i dobrostanu ludzi. Potrzebne są dalsze badania na temat funkcjonowania po powrocie do wcześniejszego środowiska dźwiękowego. W przypadku powtórzenia podobnej sytuacji należy wykorzystać jej potencjał edukacyjny i psychoedukacyjny.

Bibliografia

Brooks, S.K., Webster, R.K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N. & Rubin, G.J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912‑920. https://doi.org/10.1016/S0140‑6736(20)30460‑8

Chan, H.W., Ignacio, A., Rebello, C. & Cupchik, G. (2022). The therapeutic value of creative artmaking during the COVID-19 pandemic. Journal of Gifted Education and Creativity, 9(1), 93-113.

Diener, E., Lucas, R.E. & Oishi, S. (2004). Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia. W: J. Czapiński (Ed.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (pp. 35-49). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dinacci, L. (2021). New frontiers of corporeality. Inhabiting the world during pandemic, Italian Journal of Health Education, Sports and Inclusive Didactics, 5 (1). https://doi.org/10.32043/gsd.v5i1.315

Gibbs, G. (2011). Analiza danych jakościowych (M. Brzozowska-Brywczyńska, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hasegawa, Y., & Lau, S. (2022). Aqualitative and quantitative synthesis of the impacts of COVID‑19 on soundscapes: A systematic review and meta-analysis. Science of the Total Environment, 844, 157223. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157223

Jeziorański, M. (2022). Milcząca obecność ciszy w refleksji pedagogicznej. Ateneum Kapłańskie, 2(681), 262-273.

Kabzińska, I. (2017). Nadwrażliwi – kulturowi „odmieńcy”. Etnografia Polska, 61(1-2), 83-103.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów (A. Dziuban, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Merleau-Ponty, M. (1993). Fenomenologia percepcji. Fragmenty (J. Migasiński & P. Stefańczyk, Trans.). Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Misiak, T. (2010). Audiosfera w kulturze współczesnej. Próba przybliżenia pojęcia. Przegląd Kulturoznawczy, 1(7), 62-74.

Momro, J. (2020). Ucho nie ma powieki. Dźwiękowe sceny pierwotne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Olearczyk, T. (2010). Pedagogia ciszy. Wydawnictwo WAM.

Oliveros, P. (2005). Deep listening: A composer’s sound practise. iUniverse.

Panda, P.K., Gupta, J., Chowdhury, S.R., Kumar, R., Meena, A.K., Madaan, P., Sharawat, I.K., & Gulati, S. (2021), Psychological and behavioral impact of lockdown and quarantine measures for COVID-19 pandemic on children, adolescents and caregivers: A systematic review and meta-analysis. Journal of Tropical Pediatrics, 67(1). https://doi.org/10.1093/tropej/fmaa122

Pikała, A., & Sasin, M. (2016). Arteterapia. Scenariusze zajęć. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything or is it? Explorations on the meaning of psychological wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069

Sa Carvalho, C. (2008). Ciało jako miejsce rozwoju. Horyzonty Wychowania, 7(14), 53-79. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1051

Sasin, M. (2019). Ekologia akustyczna – nieobecny dyskurs w pedagogice. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 22(1), 31-48.

Sasin, M. (2022). Stosunek do doznań słuchowych człowieka a świadomość ciała i cielesności. Perspektywa ekologii akustycznej. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 58-72.

Schafer, R.M. (1977). The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. Destiny Books.

Shilling, C. (2021). Socjologia ciała (M. Skowrońska, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skryplonek, Ł. (2011). Wywiad ekspercki w badaniach pedagogicznych. Rocznik Pedagogiczny, 34, 209-223.

Szpunar, M. (2020). Ekologia pejzażu dźwiękowego. Avant, 11(3). DOI:10.26913/avant.2020.03.33

Sztompka, P. (2005). Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trybalska, G., Namysłowski, G. & Morawski, K. (1997). Hałas i jego wpływ na organizm człowieka. Audiofonologia, 11, 295-301.

Twardowska-Staszek, E., Seredyńska, A., Rostek, I. & Biel, K. (2021). Nastrój i emocje Polaków podczas pandemii COVID-19. Horyzonty Wychowania, 20(55), 11-26. https://doi.org/10.35765/hw.2075

Zembylas, M. & Michaelides, P. (2004). The sound of silence in pedagogy. Educational Theory, 54(2), 193-210. https://doi.org/10.1111/j.0013-2004.2004.00005.x

Opublikowane
2023-06-29
Jak cytować
Sasin, M. (2023). Human Well-Being in the Context of Rapid Changes to the Sound Environment During the COVID-19 Pandemic . Horyzonty Wychowania, 22(62), 141-151. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.15