Ciało naznaczone biograficznie -ślady, świadectwa i transgresje

Słowa kluczowe: biografia, ciało, naznaczenie, przemiana, tożsamość

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem analiz podjętych w artykule jest ukazanie, w jaki sposób przemiany dotyczące ciała zarówno wynikłe z intencjonalnych, jak i nieintencjonalnych (np. losowych) działań podmiotu wpisują się w jego biografię.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Najważniejsze pytanie badawcze brzmi: w jakich sytuacjach związanych ze zmianą w obrębie ciała wywołaną świadomie podjętą decyzją czy spowodowaną losową ingerencją staje się ono narzędziem biograficznej pamięci i jakiego rodzaju przemiany toż‑ samości podmiotu tym procesom towarzyszą? Przyjętą metodą badawczą jest analiza wybranych stanowisk teoretycznych oraz efektów własnych prac badawczych.

PROCES WYWODU: Opozycja cielesny–duchowy w odniesieniu do rozważań o biografii podmiotu i jego tożsamości nie ma wystarczającego uzasadnienia. Ciało stanowiące prywatną, intymną przestrzeń jest także produktem kultury. W działania prowadzące do zmian dotyczących ciała (intencjonalne) i w procesy skutkujące jego zmianą (nieintencjonalne) zaangażowana jest także podmiotowość jednostki, w czego konsekwencji modyfikowana jest jej tożsamość. Zmiany tejże odbywają się na różnym poziomie głębokości, przybierając formę śladów, świadectw i transgresji.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Najistotniejsze w kontekście podjętych rozważań dotyczących biograficznego naznaczania ciała wydają się te, które wiążą się z przebytą przez podmiot trajektorią w związku z zaistniałymi okolicznościami w jego biografii. Trajektoria, stanowiąca dłuższy proces godzenia się ze zmianą, często dzieli biografię podmiotu na okres „przed” i „po” zmianie. To, czym zmiana okazuje się w szerszym planie biograficznym, uzależnione jest m.in. od poziomu sprawczości i refleksyjności podmiotu.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Związki między przemianami ciała a tożsamością podmiotu mogą przybierać formę śladu, świadectwa i prowadzić do transgresji.

Bibliografia

Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności (S. Cieśla, tłum.). Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Błajet, P. (2006). Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Chan, T.Ch. (b.d.). Goffman’s theory of stigmatisation and labelling: Consequences for health and illness. Academia. https://www.academia.edu/30491334/Goffmans_theory_of

Erikson, E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia (M. Żywicki, tłum.). Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Karkowska, M. i Skalski, T. (2010). Kultura, socjalizacja, tożsamość. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kos, E.A. (2017). Typy struktur doświadczeń porządkujących przebieg biografii. Wzbogacenie teorii F. Schütze na podstawie interpretacji narracji kobiet odnoszących sukcesy zawodowe. Edukacja Dorosłych, 2(77), 101-116.

Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Krąpiec, M.A. (2000). Starzenie się – dojrzewaniem człowieka. Studia Philosophiae Christianae, 36(2), 107-111.

Kubiak-Jabłońska, D. (2014). Ciało jako kategoria pedagogiczna. Roczniki Pedagogiczne, 6(42)1, s. 69-85.

Leonarska, D. (2015). Koncepcja człowieka w teorii społecznej Margaret S. Archer. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 10, 122-129.

Melosik, Z. (1989). Ideał wychowania XXI wieku. Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 144-161.

Schütze, F. (1997). Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej (M. Czyżewski, tłum.). Studia Socjologiczne, 1, 11-56.

Tischner, J. (1995), Dramat cielesności – krajobraz wstydu. Znak, 47(8)483, s. 76-87.

Trzebiński, J. (2001). Autonarracje nadają kształt życiu człowieka. W: J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata (s. 149-163). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Opublikowane
2023-06-29
Jak cytować
Karkowska, M. (2023). Ciało naznaczone biograficznie -ślady, świadectwa i transgresje. Horyzonty Wychowania, 22(62), 31-40. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.05
Dział
Artykuły tematyczne