Embodiment in Old Age

Słowa kluczowe: CIELESNOŚĆ, SPRAWCZOŚĆ, CZŁOWIEK STARY, BADANIA JAKOŚCIOWE, CIAŁO

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie cielesności w odniesieniu do czterech obszarów sprawczości człowieka. Prezentowane wyniki są częścią większego projektu dotyczącego uczenia się bycia osobą starą.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczym jest zrozumienie, jak różnicują się strategie, działania i postawy wobec własnej cielesności badanych osób w różnych obszarach sprawczości. Badania osadzone zostały w paradygmacie konstrukcjonistycznym i metodologii teorii ugruntowanej.

PROCES WYWODU: Przedstawiono cztery obszary sprawczości umieszczone na kontinuum, gdzie po jednej stronie znajdują się siły wpychające człowieka w zależność, a na drugim jego krańcu usytuowana jest niezależność jednostki. Obszary te wyłonione zostały w ramach prowadzonej analizy materiału empirycznego. Pozwalają one na oderwanie się od wartościujących ujęć starości i stanowią modelowe obszary funkcjonowania osoby starej. Obszary te posłużyły do prze- prowadzenia systematycznego namysłu nad cielesnością osób starych. Na końcu kategoria cielesności wpisana została w szersze struktury, jakimi są dyskursy, koncepcje i teoretyczna wiedza o starości i starzeniu się.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki analizy wskazują na wielowymiarowość starzejącego się ciała. W zależności od biograficznej sytuacji jednostki, a także społecznego jej usytuowania uruchamiane są różne strategie, działania i postawy wobec własnej cielesności.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Cielesność zajmuje szczególne miejsce w procesie uczenia się bycia osobą starą. Jest jednym z podstawowych regulatorów tego procesu. Jak się okazuje, autoidentyfikacja w dużej mierze odnosi się do cielesności. Co więcej, przedstawione wyniki badań pozwalają na zerwanie z wąskim pojmowaniem starości jedynie w kategoriach cielesnej deterioracji i rozpadu.

Bibliografia

Adams, W.C. (2015). Conducting semi-structured interviews. In J.S. Wholey, H.P. Hatry & K.E. Newcomer (Eds.), Handbook of practical program evaluation (pp. 365-377). Jossey-Bass.

Ahearn, L.M. (1999). Agency. Journal of Linguistic Anthropology, 9(1-2), 12-15.

Archer, M. (2013). Człowieczeństwo. Problem sprawstwa (A. Dziuban, Trans.). Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. Sage.

Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej (B. Komorowska, Trans.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cumming, E. & Henry, W.E. (1961). Growing old: The process of disengagement. Basic Books.

Dubas, E. (2008). Istnieją dwa sposoby starzenia się: piękny i brzydki. Uroda życia przedmiotem badań andragogiki i gerontologii. In R. Konieczna-Woźniak (Ed.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy (pp. 71-82). Wydawnictwo Naukowe UAM.

Elder Jr, G.H. (1994). Time, human agency, and social change. Perspectives on the life course. Social Psychology Quarterly, 57(1), 4-15.

Featherstone, M. & Hepworth, M. (1991). The mask of ageing and the postmodern life course. In M. Featherstone, B.S. Turner & M. Hepworth (Eds.), The body. Social process and cultural theory (pp. 371-389). Sage.

Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia (T. Komendant, Trans.). Fundacja Aletheia.

Giddens, A. (1984). The constitution of society. Polity Press.

Gubrium, J.E. & Holstein, J.A. (2008). Constructionist perspectives on aging. In M. Silverstein, V.L. Bengtson, N. Putney & D. Gans (Eds.), Handbook of theories of aging (pp. 287-305). Springer.

Hetmański, M. (2021). Metafory i ich ucieleśnienie. Wprowadzenie do problematyki. In M. Hetmański & A. Zykubek (Ed.), Metafory ucieleśnione (pp. 7-24). Academicon.

Kacperczyk, A. (2016). Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie społecznego świata wspinaczki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Koralewicz, J. & Ziółkowski, M. (1990). Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym w końcu lat osiemdziesiątych. „Nakom”.

Powell, J.L. (2006). Social theory of aging. Rowman & Littlefield.

Rowe, J.W. & Kahn, R.L. (1987). Human aging: Usual and succesfull. Science, 237, 143-149.

Szarota, Z. (2013). Wartości służące pomyślnemu starzeniu się. In I. Adamek, Z. Szarota & E. Żmijewska (Eds.), Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej (pp. 33-49). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Opublikowane
2023-06-29
Jak cytować
Muszyński, M. (2023). Embodiment in Old Age . Horyzonty Wychowania, 22(62), 73-83. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.09
Dział
Artykuły tematyczne