Cele logoprofilaktyki, nowej koncepcji zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży. Założenia teoretyczne

Słowa kluczowe: logoprofilaktyka, logoterapia, logoteoria, profilaktyka społeczna, profilaktyka zachowań ryzykownych

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Artykuł ma charakter koncepcyjno-teoretyczny. Celem naukowym jest zidentyfikowanie i wstępne scharakteryzowanie celów nowej koncepcji zapobiegania zachowaniom ryzykownych młodych ludzi: logoprofilaktyki, która stanowi przedmiot badań.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy w niniejszym artykule sprowadza się do następującego pytania: jak kształtują się cele logoprofilaktyki w kontekście problematyki logoteorii i teoretycznych podstaw logoterapii? Metodą badawczą jest analiza wybranych danych oraz podstaw teoretycznych, uzyskanych w wyniku kwerendy.

PROCES WYWODU: Autorka po wprowadzeniu w tematykę logoprofilaktyki, która stanowi konstrukt praktycznych działań zapobiegawczych, oparty bezpośrednio na założeniach logoteorii i logoterapii, zaznacza zagadnienie celowości w profilaktyce społecznej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Sugeruje się, że cele w profilaktyce zawiązane są z trzema aspektami: przyczyną, dla której podejmowane są działania, procesem, który prowadzi do konkret- nego celu oraz punktem, do którego zmierzamy, czyli konkretnym efektem działań.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podejmowany jest temat poszukiwania sensu życia poprzez doświadczanie samego siebie w kontekście wolności i odpowiedzialności. Zostaje zaznaczona kwestia urzeczywistniania wartości w życiu młodych ludzi, z uwzględnieniem podziału wartości wg koncepcji Viktora Frankla. Ostatni element rozważań stanowi cel związany z podejmowaniem przez młodego człowieka wysiłku, który jest tu zdefiniowany jako czyn i działanie w dążeniu do samorozwoju oraz prospołeczności.

Bibliografia

Frankl, V.E. (2012). Człowiek w poszukiwaniu sensu (A. Wolnicka, tłum.). Wydawnictwo Czarna Owca.

Gałkowski, S. (2016). Długomyślność. Wprowadzenie do filozofii wychowania. Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.

Kmiecik-Jusięga, K. (2022a). Logoprofilaktyka. Nowa koncepcja zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży oparta o założenia logoterapii Viktora E. Frankla. Studia Paedagogica Ignatiana, 25(4), 19-32.

Kmiecik-Jusięga, K. (2022b). Profilaktyka społeczna w pedagogicznych przestrzeniach środowiska lokalnego. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Kossakowska, M., Kwiatek, P. i Stefaniak T. (2013). Sens w życiu. Polska wersja kwestionariusza MLQ. Psychologia Jakości Życia, 12(2), 111-131.

Lucas, E. (2009). Sztuka życia na cały rok (J. Zychowicz, tłum.). Wydawnictwo WAM.

Michalski, J. (2021). Sens życia w analizie egzystencjalnej i logoterapii: implikacje pedagogiczne. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 14, 7-18.

Ostaszewski, K. (2016). Standardy profilaktyki. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Fundacja Archezja. (2022). Raport ewaluacyjny. Badania organizatorów i realizatorów szkolnych małopolskiego programu logoprofilaktyki „Żyj z sensem”. Żyj z sensem. https://www.badania.zyjzsensem.pl/images/Raport_Ewaluacyjny_Realizatorzy

Salamon, A. (2014). Perspektywa logoterapii – pomoc w rozumieniu człowieka poszukującego sensu. Psychoterapia, 171(4), 41-48.

Seligman, M. (2005). Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia (A. Jankowski, tłum.). Wydawnictwo Media Rodzina.

Solecki, R. (2022, 15 lipca). Logoprofilaktyka. Wychowawca. https://wychowawca.pl/post/logoprofilaktyka/

Szykuła, R. (2022). Logoterapia i analiza egzystencjalna. Teoria i praktyka. Eneteia.

Wojtyła, K. (1969). Osoba i czyn. Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Opublikowane
2023-06-29
Jak cytować
Kmiecik-Jusięga, K. (2023). Cele logoprofilaktyki, nowej koncepcji zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży. Założenia teoretyczne . Horyzonty Wychowania, 22(62), 121-130. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2262.13