Young People’s Preferences Regarding Classical Music and Gender: The Educational Context of a Study Carried out in Poland

Słowa kluczowe: muzyka klasyczna, preferencje muzyczne kobiet i mężczyzn, postawa wobec muzyki klasycznej, płeć, edukacja muzyczna

Abstrakt

 

CEL NAUKOWY: Celem badań była diagnoza preferencji osób młodych dotyczących muzyki klasycznej oraz ustalenie, czy płeć wykazuje z nimi związek.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W badaniach sformułowano problem odnoszący się do preferencji muzycznych kobiet i mężczyzn w zakresie muzyki klasycznej. Zastosowano w nich metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety.

PROCES WYWODU: Choć muzyka klasyczna jest przedmiotem intensywnych zabiegów edukacyjnych, to nadal znajduje się na marginesie preferencji muzycznych ludzi młodych. Wśród czynników determinujących te preferencje wymienia się płeć. Jest to jednak rzadko uwzględniana w badaniach zmienna.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Nie wykazano związku między płcią a obszarami preferencji muzyki klasycznej – nastawieniem do jej słuchania, ulubionymi kompozytorami oraz formami aktywności muzycznej. Kobiety częściej jednak słuchały muzyki klasycznej. Ponadto więcej kobiet niż mężczyzn wyraziło opinię, że rozwijanie zainteresowań tą muzyką spoczywa na szkole, rodzi- nie, mediach i instytucjach kultury.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Płeć nie wykazała jednoznacznych związków z preferencjami dotyczącymi muzyki klasycznej. Wyniki badań mogą inspirować do dalszych eksploracji w tym zakresie oraz stać się przesłanką do podjęcia wielokierunkowych działań rozwijających zainteresowania tą muzyką.

Bibliografia

CBOS. (2018). Słuchanie muzyki. Komunikat z Badań, 102, 1–10. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_102_18.PDF

CBOS. (2021). Co czwarty Polak śledził Konkurs Chopinowski. CBOS News. Newsletter, 37. https://www.cbos.pl/PL/publikacje/news/newsletter_ver3.php?news_r=2021&news_nr=37

Colley, A. (2008). Young people’s musical taste: relationship with gender and gender-related traits. Journal of Applied Social Psychology, 38(8), 2039–2055. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2008.00379.x

Grusiewicz, M. (2011). Kompetencje muzyczne uczniów ogólnokształcących szkół podstawowych i gimnazjów. Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki.

Grusiewicz, M. (2019). Edukacja muzyczna – w stronę współczesnej kultury. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 38(1), 113–129. https://doi.org/10.17951/lrp.2019.38.1.113-129

Grusiewicz, M. (2020). Współczesne wyzwania powszechnej edukacji muzycznej. Przemiany na świecie a polskie reformy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia, 33(2), 103–116. https://doi.org/10.17951/j.2020.33.2.103-116

Kamińska, B. (2002). Upodobania muzyczne – problemy i wyniki badań. In A. Białkowski & B. Smoleńska-Zielińska (Eds.), Bliżej muzyki, bliżej człowieka (pp. 233–252). Wydawnictwo UMCS.

Kołodziejski, M. (2017). Preferencje muzyczne młodzieży płockich szkół średnich w kontekście edukacyjnym. Ars inter Culturas, 6, 215–238.

LeBlanc, A., Jin, Y., Stamou, L., & McCrary, J. (1999). Effect of age, country, and gender on music listening preferences. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 141, 72–76.

LeBlanc, A., Sims, W.L., Siivola, C., & Obert, M. (1996). Music style preferences of different age listeners. Journal of Research in Music Education, 44(1), 49–59. https://doi.org/10.2307/3345413

Lorenzo-Quiles, O., Soares-Quadros J.F., Jr, & Abril, J.E. (2020). Musical preferences of Brazilian high school students. PLoS ONE, 15(9), 1–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239891

Manturzewska, M. (2001). Zdolności, kompetencje i postawy muzyczne naszej młodzieży w świetle wyników badań. In M. Manturzewska (Ed.), Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego (pp. 85–100). Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.

Narodowe Centrum Kultury. (2021). Muzyczne wybory młodzieży. Komunikat z badań Narodowego Centrum Kultury. https://www.nck.pl/badania/aktualnosci/muzyczne-wybory-polskiej-mlodziezy/komunikat-z-badan

Pałosz, P. (2009). Przegląd badań nad uwarunkowaniami preferencji muzycznych. Przegląd Psychologiczny, 52(2), 151–179.

Sloboda, J.A. (2005). Dźwięki a istota muzyki: dylematy badaczy muzycznych emocji. In A. Chmurzyńska (Ed.), Wyzwania i możliwości psychologii muzyki w ujęciu Johna A. Slobody (pp. 71–96). Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.

Sloboda, J.A. (2008). Wykłady z psychologii muzyki (A. Miśkiewicz, K. Miklaszewski, M. Chmurzyńska & J.Kobayashi, Trans.). Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.

Soares-Quadros Júnior, J.F., Lorenzo, O., Herrera, L., & Araújo Santos, N.S. (2019). Gender and religion as factors of individual differences in musical preference. Musicae Scientiae, 23(4), 525–539. https://doi.org/10.1177/1029864918774834

Sojka, A. (2011). Kultura muzyczna współczesnej młodzieży a edukacja artystyczna. In B. Żurakowski (Ed.), Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania (pp. 199–209). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szubertowska, E. (2003). Edukacja a kultura muzyczna młodzieży. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Szubertowska, E. (2013). Muzyka w mediach – szansa czy zagrożenie dla edukacji i kultury muzycznej narodu. Muzyka, Historia, Teoria, Edukacja, 3, 120–131. https://doi.org/10.34767/MHTE.2013.03.10

Tayyebi, S.F., Demir, Y., Nemutlu, M., & Karadoğan, C. (2020). Graphical layout of the musical preferences studies: an overview on how the studies on musical tastes are conducted, Art and Design Review, 8(1), 6–30. https://doi.org/10.4236/adr.2020.81002

Teklos, P. (2011). An investigation into pupils’ attitudes towards secondary music education in Cyprus. [Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Hull.] https://core.ac.uk/download/pdf/9841772.pdf

Opublikowane
2024-03-29
Jak cytować
Bonna, B. (2024). Young People’s Preferences Regarding Classical Music and Gender: The Educational Context of a Study Carried out in Poland . Horyzonty Wychowania, 23(65), 105-116. https://doi.org/10.35765/hw.2024.2365.11