Użytkowanie mediów cyfrowych jako źródło konfliktów w rodzinie

Słowa kluczowe: rodzina, konflikt w rodzinie, media cyfrowe, edukacja medialna, styl wychowania

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem naukowym artykułu jest zebranie i opisanie doświadczeń młodych dorosłych dotyczących konfliktów w rodzinie, które wynikały z szeroko pojętego użytkowania mediów cyfrowych w okresie ich adolescencji.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy artykułu dotyczył odpowiedzi na pytanie: W jakim zakresie, w opinii młodych dorosłych, użytkowanie mediów cyfrowych może stanowić źródło konfliktów w rodzinie? Zastosowaną metodą był wywiad, który pozwolił na zebranie boga- tego materiału badawczego.

PROCES WYWODU: W artykule krótko scharakteryzowano teoretyczne podstawy problematyki konfliktu w rodzinie. Opisano również wpływ mediów cyfrowych na funkcjonowanie współczesnej rodziny i związane z tym implikacje.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza obejmowała doświadczenia młodych dorosłych związane z konfliktami, które występowały w ich rodzinach na tle użytkowania mediów cyfrowych. Wypowiedzi respondentów pozwoliły na określenie źródeł nieporozumień i konfliktów w rodzinie, które wynikały z zachowań poszczególnych jej członków, sposobów korzystania z mediów cyfrowych oraz konkretnych sytuacji związanych z codziennym życiem.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Występowanie konfliktów w rodzinie związane z użytkowaniem mediów cyfrowych warunkowane jest postawami rodzicielskimi. Rodzice preferujący autorytatywne podejście skupiają się głównie na zapewnieniu higieny cyfrowej dzieciom. Natomiast ci, którzy są postrzegani przez dzieci jako autorytarni lub neutralni wobec korzystania z mediów cyfrowych, zwracają uwagę na brak aktywności offline i nadmierne ucieczki dziecka w świat cyfrowy. W kontekście dominacji i stałej obecności mediów cyfrowych w naszym życiu istotne jest zwiększenie roli edukacji medialnej dla różnych grup wiekowych, aby umożliwić konstruktywne rozwiązywanie konfliktów rodzinnych.

Bibliografia

Adams, K., i Galanes, G.J. (2008). Komunikacja w grupach (D. Kobylińska i P. Kobyliński, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Collier, K.M., Coyne, S.M., Rasmussen, E.E., Hawkins, A.J., Padilla-Walker, L.M., Erickson, S.E. i Memmott-Elison, M.K. (2016). Does parental mediation of media influence child outcomes? A meta-analysis on media time, aggression, substance use, and sexual behavior. Developmental Psychology, 52(5), 798–812.

Flick, U. (2011). Projektowanie badania jakościowego (P. Tomanek, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych Szkice metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Juszczyk, S. (2018). Funkcjonowanie współczesnego dziecka w przestrzeni edukacyjnej i medialnej. Chowanna, 1, 35–50.

Kliś, M. (2011). Konflikt pokoleń w rodzinach dorastającej młodzieży. Państwo i Społeczeństwo, 11(3), 37–60.

Kołodziejczyk, A. (2013). Wczesna edukacja medialna w rodzinie. Uwarunkowania rodzicielskich form mediacji korzystania z mediów. Edukacja, 3(123), 17–36.

Kosmalska, B. (2019). Edukacja medialna w rodzinie. „Studia Edukacyjne” (53), 301–320.

Lewicka-Zelent, A., i Pytka A. (2020). Style rozwiązywania konfliktów preferowane przez młodzież szkolną przystosowaną społecznie w różnym stopniu. Probacja, 2, 13–29.

Merlin, C., Okerson, J.R., i Hess, P. (2013). How parenting style influences children: A review of controlling, guiding, and permitting parenting styles on children’s behavior, risk- taking, mental health, and academic achievement. The William & Mary Educational Review, 2(1), 32–43.

Milovidov, E. (2020). Parenting in digital age: Positive parenting strategies for different scenarios. Council of Europe. https://edoc.coe.int/en/children-and-the-internet/8316-parenting-in-digital-age-positive-parenting-strategies-for-different-scenarios.html

Nowicka, E. (2017). Warunki prawidłowego wychowania medialnego w rodzinie. Wychowanie w Rodzinie, 16(2), 35–44.

Ogonowska, A. (2013). Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Olubiński, A. (1994). Konflikty rodzice – dzieci: dramat czy szansa? (Wzory i wzorce). Wydawnictwo Adam Marszałek.

Olubiński, A. (2015). Konflikty rodzinne jako modele sytuacji wychowawczych. W: D. Becker-Pestka, i E. Kowalik (red.), Wyzwania współczesnej pedagogiki (s. 99–112). Wyższa Szkoła Bankowa, CeDeWu.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6.

Sztumski, J. (2005). Wstęp do metod i technik badań społecznych. „Śląsk”.

Van Ingen, D., Freiheit, S., Steinfeldt, J., Moore L., Wimer, D. Knutt, A., Scapinello, S. i Roberts, A. (2015). Helicopter parenting: The effect of an overbearing caregiving style on peer attachment and self-efficacy. Journal of College Counseling, 18(1), 7–20.

Opublikowane
2023-12-29
Jak cytować
Pudełko, W., & Pulak, I. (2023). Użytkowanie mediów cyfrowych jako źródło konfliktów w rodzinie. Horyzonty Wychowania, 22(64), 109-119. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2264.11