Doskonalenie kompetencji cyfrowych w klastrach

Słowa kluczowe: kompetencje cyfrowe, klaster, wartość, rozwój osobisty, rozwój zawodowy

Abstrakt

CEL NAUKOWY: W artykule dokonano charakterystyki wybranych aspektów doskonalenia kompetencji cyfrowych w polskich klastrach w warunkach transformacji cyfrowej.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W procesie badawczym zastosowano tradycyjną metodykę przeglądu literatury naukowej, analizę danych zastanych (desk research) i metodę studium przypadku. W trakcie badań jakościowych metoda studium przypadku pozwoliła na pogłębioną eksplorację wybranego problemu badawczego.

PROCES WYWODU: Nie ulega wątpliwości, że doskonalenie kompetencji cyfrowych jest źródłem rozwoju osobistego i zawodowego, w tym zdobywania wiedzy i doświadczenia oraz kształtowania inteligencji cyfrowej. Mając świadomość wartości tej aktywności w klastrach, uznano za zasadne skoncentrowanie się na analizie wybranych dobrych praktyk klastrów w tym obszarze.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że klastry zapewniają odpowiednie warunki do rozwoju kompetencji cyfrowych, które są bardzo użyteczne w warunkach transformacji cyfrowej. Ich aktywność innowacyjna i społeczno-gospodarcza sprzyja ciągłemu i sprawnemu kształtowaniu tych kompetencji w wymiarze informatycznym, informacyjno-komunikacyjnym i funkcjonalnym. Jest to bardzo ważne, gdyż może przyczynić się do osiągnięcia przez nie dojrzałości cyfrowej.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Podjęta w artykule aktualna i naukowo interesująca tematyka badawcza wymaga dalszych, bardziej pogłębionych i interdyscyplinarnych badań i analiz. Zasadne jest uwzględnienie szerszych rozważań naukowych dotyczących postrzegania nie tylko metod, form i narzędzi rozwoju kompetencji cyfrowych, ale także przygotowania do transformacji cyfrowej i stopnia wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji. Badania z tego obszaru mogą przyczynić się do lepszego poznania współczesnych procesów, zjawisk i trendów w gospodarce opartej na wiedzy oraz przyśpieszyć sprawną transformację cyfrową w warunkach turbulentnego otoczenia.

Bibliografia

Błachowicz, K. (2023, 1 września). Akademia Managera Transformacji Cyfrowej – bezpłatny kurs. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. https://klasterodpadowy.com/akademia-managera-transformacji-cyfrowej-bezplatny

Brzezińska, A.I. i Matejczuk, J. (2013). Kompetencje cyfrowe dzieci. Remedium, 11(249), 6–8.

Klaster Innowacji Społecznych. (b.d.). Obywatel.IT. https://www.klaster.org.pl/projekty/obywatel-it/

Klaster LifeScience Kraków. (2020, 25 marca). DISH – Digital & Innovation Skills Helix in Health. https://lifescience.pl/projekty/dish/dish-intro

Klaster Obróbki Metali. (b.d.). „DigiFoF” – Digital Design Skills for Factories of the Future. https://www.metalklaster.pl/projekty/digifof-digital-design-skills-factories-future.

Ministerstwo Cyfryzacji. (2020, 23 stycznia). Kompetencje cyfrowe. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kompetencje-cyfrowe

Ogonowska, A. (2016). Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 8(2), 14–26.

Ogonowska, A. i Walecka-Rynduch, A. (2022). Kompetencje cyfrowe młodych dorosłych: modele ramowe a rzeczywiste profile kompetencji. Analiza przyczynkowa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 624–640.

Platforma Przemysłu Przyszłości. (2023, 31 stycznia). Zakończenie projektu kompetencje cyfrowe klastrów. https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/opis-projektu-kompetencje-cyfrowe-klastrow

Rogacka, M. (2022). Kompetencje cyfrowe w miejscu pracy – perspektywa pracowników i pracodawców. E-mentor, 5(97), 53–64.

Rozkrut, M. (2018). Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 54(3), 347–360.

Rozkrut, M. i Rozkrut, D. (2015). Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42(1), 75–87.

Siadak, G. (2016). Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmian. Ogrody Nauk i Sztuk, 6, 368–381.

Smoląg, K. i Kulej-Dudek, E. (2015). Kształtowanie kompetencji cyfrowych przez uczestnictwo w kursach e-learningowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 633–642.

Softarchitect. (2022, 9 września). SoftArchitect dołączył do Digital Creative Cluster. https://softarchitect. pl/softarchitect-w-digital-creative-cluster (dostęp: 12.09.2023).

Tadejko, P., Socha, Z., Fälbl, M. i Sommer, R. (2022). Wybrane kompetencje cyfrowe pracowników koordynatorów klastrów. Przewodnik. Platforma Przemysłu Przyszłości.

Tarkowski, A., Majdecka, E., Penza-Gabler, Z., Sienkiewicz, M. i Stunża, G. (2018). Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej. Fundacja Centrum Cyfrowe.

Tomczyk, Ł. (2023). Pomiar kompetencji cyfrowych – dziesięć najczęstszych wyzwań metodologicznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 49–58.

Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”. (2023). M.P. 2023, poz. 318. (Polska).

Opublikowane
2024-03-29
Jak cytować
Bembenek, B. (2024). Doskonalenie kompetencji cyfrowych w klastrach . Horyzonty Wychowania, 23(65). https://doi.org/10.35765/hw.2024.2365.07