Real‑Life Contexts of Spontaneous Family Life Education

Słowa kluczowe: edukacja na rzecz życia rodzinnego, środowiska rodzinne, nauczyciele, szkolni pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem badań jest ustalenie, w jaki sposób spontaniczna edukacja w zakresie życia rodzinnego i przygotowanie do dorosłego życia odbywa się w bezpośrednim otoczeniu uczniów na Węgrzech.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Nasze główne pytanie badawcze brzmi: Jak nauczyciele i specjaliści ds. wsparcia postrzegają wzorce edukacji rodzinnej w różnych środowiskach rodzinnych? Grupą docelową wywiadów indywidualnych i zogniskowanych wywiadów grupowych są nauczyciele pracujący z klasami 5–13 i personel pomocniczy szkoły (N = 53).

PROCES WYWODU: Teoretyczne podstawy poprawy życia rodzinnego uległy znacznym zmianom w ostatnich dziesięcioleciach. W kilku międzynarodowych badaniach zwrócono uwagę na wyjątkową wrażliwość kontekstową edukacji rodzinnej i edukacji dorosłych w społeczeństwach o znacznych nierównościach regionalnych i społecznych, takich jak Węgry, i wezwano do opracowania mapy problemów, na której opiera się edukacja dorosłych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Jednym z ważnych wniosków płynących z badania wywiadów jest to, że spontaniczna edukacja rodzinna w węgierskich rodzinach jest bardzo zróżnicowana pod względem społecznym i regionalnym. Z analizy wyłoniły się cztery grupy modeli rodzinnych (wiejski niski status, wiejscy lub małomiasteczkowi stratedzy, miejska klasa średnia, miejski wykształcony wysoki status).

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Przygotowanie do różnych aspektów dorosłego życia jest trudnym zadaniem szkolnym, które wymaga specjalnego przygotowania i dodatkowej pracy ze strony nauczycieli i personelu pomocniczego szkoły. Ze względu na dialog między spontaniczną edukacją na temat życia rodzinnego a edukacją na temat życia rodzinnego w szkołach nie ma jednolitego programu nauczania i metody edukacji na temat życia rodzinnego, które mogłyby być stosowane we wszystkich kontekstach społecznych.

Bibliografia

Ballard, S.M., & Taylor, A.C. (Eds.). (2011). Family life education with diverse populations. Sage Publications.

Buehler, C. (2020). Family processes and children’s and adolescents’ well‑being. Journal of Marriage and Family, 82(1),145–174. https://doi.org/10.1111/jomf.12637

Dafinou, A., Olaya, B., & Essau, C.A. (2022). Parental economic migration and children’s outcomes in Romania. The role of social support, parenting styles, and patterns of migration. Journal of Family Issues, 43(3), 567–587.

Darling, C.A., Cassidy, D., & Ballard, S.M. (2022). Family life education: Working with families across the lifespan. Waveland Press.

Demo, D.H., & Acock, A.C. (1993). Family diversity and the division of domestic labor: How much have things really changed? Family Relations, 42(3), 323–331. https://doi.org/10.2307/585562

Duncan, S.F., & Goddard, H.W. (2016). Family life education: Principles and practices for effective outreach. Sage Publications.

Engler, Á., Kozek, L., & Németh, D. (2020). The concept and practice of family life education. Central European Journal of Educational Research, 2(3), 55–61.

European Court of Auditors (2020). Combating child poverty: Better targeting of Commission support required. Special report 20. Publication Office of the European Union. https://www.eca.europa.eu/en/publicationsdid=54614

Makay, Z. (2019). Fiatalkori gyermekvállalás Magyarországon. Korfa, 19(1), 1–4. https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/korfa/article/view/2763

Mancini, J.A., O’Neal, C.W., & Lucier‑Greer, M. (2020). Toward a framework for military family life education: Culture, context, content, and practice. Family Relations, 69(3), 644–661.

Myers‑Walls, J.A. (2000). An odd couple with promise: Researchers and practitioners in evaluation settings. Family Relations, 49(3), 341–347.

Myers‑Walls, J.A. (2020). Family life education for families facing acute stress: Best practices and recommendations. Family Relations, 69(3), 662–676. https://doi.org/10.1111/fare.12452

Oz, S. (1991). Attitudes toward family life education: A survey of Israeli Arab teachers. Adolescence, 26(104), 899–912. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1789177/

Plaza‑del‑Pino, F.J., Soliani, I., Fernández‑Sola, C., Molina‑García, J.J., Ventura‑Miranda, M.I., Pomares‑Callejón, M.Á., & Ruiz‑Fernández, M.D. (2021). Primary school teachers’ perspective of sexual education in Spain. Healthcare, 9(3), 287. https://doi.org/10.3390/healthcare9030287

Pusztai, G., & Csók, C. (2023). Views of teachers and support staff at schools on the implementation and development of family life education. European Journal of Contemporary Education, 12(4), 1401–1409.

Pusztai, G., & Engler, Á. (2020). Értékteremtő nevelés az iskolában és a családban. Kapocs, 3(2), 5–132.

Tóth, O. (2018). A nők elleni párkapcsolati erőszak Magyarországon. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 8(4), 1–28. https://socio.hu/index.php/so/article/view/688

Ulferts, H. (2020). Why parenting matters for children in the 21st century: An evidence‑based framework for understanding parenting and its impact on child development. OECD. https://doi.org/10.1787/129a1a59-en

Varani‑Norton, E. (2014). “It’s good to teach them, but… they should also know when to apply it”: Parents’ views and attitudes towards Fiji’s family life education curriculum. Sex Education, 14(6), 692–706. https://doi.org/10.1080/14681811.2014.934443

Wiley, A.R., & Ebata, A. (2004). Reaching American families: Making diversity real in family life education. Family Relations, 53(3), 273–281. http://www.jstor.org/stable/3700345

Yildirim, G. (2019). The views of pre‑service primary school teachers regarding the concept of “basic life skills” of life science course. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(3), 64–79. https://doi.org/10.29329/epasr.2019.208.4

Opublikowane
2024-06-30
Jak cytować
Pusztai , G., Pallay , K., & Csók, C. (2024). Real‑Life Contexts of Spontaneous Family Life Education . Horyzonty Wychowania, 23(66), 11-22. https://doi.org/10.35765/hw.2024.2366.03