Development of Empathy When Raising a Child in a Cultural Environment That Sanctions Aggression and Violence

Słowa kluczowe: proces wychowania, empatia, wzorce kulturowe, agresja, przemoc

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu jest pogłębienie wiedzy na temat znaczenia rozwoju empatii w wychowaniu młodych ludzi. Zagadnienie to dotyczy różnych kontekstów, w których np. określone wzorce i inne czynniki kulturowe mogą negatywnie wpływać na ten proces.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczym było zbadanie związku zachodzącego pomiędzy społeczno‑kulturowymi uwarunkowaniami a rozwojem empatii poznawczej u przedstawicieli młodych generacji. W metodologii badań zastosowano analizę porównawczą bazującą na wnioskach z etnograficznych badań jakościowych przeprowadzonych na Mazowszu oraz Podlasiu.

PROCES WYWODU: Rozważania zostały zrealizowane w kilku etapach. Najpierw przedstawiono podstawy teoretyczne, by na tej podstawie odnieść się do wyników badań jakościowych poddanych interpretacji. W ostatnim etapie pracy skonstruowano uogólnione wnioski oraz postulaty badawcze.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Badania porównawcze wykazały, że istnieje potrzeba pogłębiania studiów nad znaczeniem wpływu uwarunkowań społecznych i kulturowych w procesie rozwijania u dzieci i młodzieży empatii poznawczej. Te zjawiska odgrywają istotną rolę nie tylko w budowaniu relacji rówieśniczych, ale także przekładają się na jakość relacji kreowanych przez ludzi w ich dorosłym życiu.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Niezwykle istotne jest zrozumienie wpływu czynników kulturowych i społecznych, które mogą hamować rozwój empatii poznawczej i moralności u młodych ludzi. Badania wskazują, że rozwijanie empatii poznawczej może zmniejszyć skłonność do agresji i przemocy w grupach rówieśniczych. Konieczne jest więc kontynuowanie badań nad przyczynami występowania przemocy rówieśniczej, obecnej w różnych środowiskach kulturowych. W związku z tym istnieje pilna potrzeba rozwijania dalszych studiów zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Bibliografia

Assimacopoulos, L. (1987). Realizing loss. Journal of Psychosocial Nursing, 25(11), 26–29.

Baron‑Cohen, S. (2014). Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa [The science of evil: On empathy and the origins of cruelty] (A. Nowak, Trans.). Wydawnictwo Smak Słowa.

Bourdieu, P. (1977). Outline of theory of practice (R. Nice, Trans.). Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (2001). Masculine domination (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.

Bulgarelli, C., & Jones, E.J.H. (2023). The typical and atypical development of empathy: How big is the gap from lab to field? Journal of Child Psychology and Psychiatry Advances, 3(1), e12136. https://doi.org/10.1002/jcv2.12136

de Vignemont, F., & Singer, T. (2006). The empathetic brain: How, when and why? Trends in Cognitive Sciences, 10(10), 435–441. https://doi.org/10.1016/j.tics.2006.08.008

de Waal, F.B. (2008). Putting the altruism back into altruism: The evolution of empathy. Annual Review Psychology, 59, 279–300. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.59.103006.093625

Dzwonkowska‑Godula, K. (2011). Ojcostwo jako instytucja i doświadczenie w świetle wypowiedzi młodych wykształconych ojców [Fatherhood as an institution and experience in light of the statements of young educated fathers]. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 39, 111–127.

Eisenberg, N., Miller, P.A., Shell, R., McNalley, S., & Shea, C. (1991). Prosocial development in adolescence: A longitudinal study. Developmental Psychology, 27(5), 849–857.

Fundacja UNAWEZA. (2023, April 17). Młode głowy – raport z badania. Fundacja UNAWEZA. https://www.unaweza.org/aktualnosci/mlode‑glowy‑raport‑z-badania

Hein, G., Silani, G., Preuschoff, K., Batson, C.D., & Singer, T. (2010). Neural responses to ingroup and outgroup members’ suffering predict individual differences in costly helping. Neuron, 68, 149–160.

Hoffman, M.L. (2000). Empathy and moral development: Implications for caring and justice. Cambridge University Press.

Karbowniczek, J. (2020). Teenager towards parents: Reasons from and manifestations of aggressive and violent behavior (research report). Forum Pedagogiczne, 10(2), 225–242. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.16

Luft, A. (2015). Toward a dynamic theory of action at the micro level of genocide: Killing, desistance, and saving in 1994 Rwanda. Sociological Theory, 33(2), 148–172.

Nisbett, R.E., & Cohen, D. (1996). Culture of honor: The psychology of violence in the South. Westview Press.

Powell, C.A., & Smith, R.H. (2012). Schadenfreude caused by the exposure of hypocrisy in others. Self and Identity, 12(4), 1–19.

Radzińska, J. (2023). Ultragen – wyjątkowe badanie młodego pokolenia. Jacy są młodzi dorośli? [Ultragen – a unique test of the young generation: What are young adults like?; Radio broadcast of Polish Radio 4; Piotr Firan hosting Dr. Jowita Radzińska]. https://www.polskieradio.pl/10/5367/artykul/3188874,ultragen

Shamay‑Tsoory, S.G., Ahronberg‑Kirschenbaum, D., & Bauminger‑Zviely, N. (2014). There is no joy like malicious joy: Schadenfreude in young children. PLoS One, 9(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100233

Sharkey, J. (1985). Learning not to understand. Nursing Times, 17.

Singer, T., & Lamm, C. (2009). The social neuroscience of empathy. Annals of the New York Academy of Sciences, 1156(1), 83–84. http://dx.doi.org/10.5167/uzh-25655

Strayer, J., & Roberts, W. (2004). Empathy and observed anger and aggression in five‑year‑olds. Social Development, 13(1), 1–13.

Taylor, Z.E., Eisenberg, N., Spinrad, T.L., Eggum, N.D., & Sulik, M.J. (2013). The relations of ego‑resiliency and emotion socialization to the development of empathy and prosocial behavior across early childhood. Emotion, 13(5), 822–831. https://doi.org/10.1037/a0032894

Vaish, A., Carpenter, M., & Tomasello, M. (2009). Sympathy through affective perspective taking and its relation to prosocial behaviour in toddlers. Developmental Psychology, 45(2), 534–543.

Wilczek‑Różyczka, E. (2002). Empatia i jej rozwój u osób pomagających. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wojciszke, B. (2004). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Woolrych, T. (2020). Authentic empathy: A cultural basis for the development of empathy in children. University of Wollongong.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie. (n.d.). Powiatowy program przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2024–2029 [District program against violence in the family for 2024–2029; Report].

Zuckerman, M., Blanck, P.D., DePaulo, B.M., & Rosenthal, R. (1980). Developmental changes in decoding discrepant and nondiscrepant nonverbal cues. Developmental Psychology, 16(3), 220–228.

Opublikowane
2024-06-30
Jak cytować
Józefów –Czerwińska, B. (2024). Development of Empathy When Raising a Child in a Cultural Environment That Sanctions Aggression and Violence. Horyzonty Wychowania, 23(66), 135-143. https://doi.org/10.35765/hw.2024.2366.13