Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych

  • Justyna Pawlak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki e-mail: justyna.pawlak@uek.krakow.pl
Słowa kluczowe: postawy przedsiębiorcze, poczucie podmiotowości, edukacja, edukacja przedsiębiorcza, edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje problem związku pomiędzy poczuciem podmiotowości a kształtowaniem się postaw przedsiębiorczych, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką może w tym odgrywać wyższa uczelnia i edukacja jako taka. Na współczesnym rynku pracy, tak trudnym dla absolwentów, postawa przedsiębiorcza jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na sukces zawodowy młodych ludzi. Ponadto wpływa ona także na ich sposób funkcjonowania w świecie i aktywne angażowanie się w różnego rodzaju działania. Wzmacnianie poczucia podmiotowości i bycia „autorem” własnego życia w dużym stopniu może pomóc w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza u osób, u których z różnych przyczyn dominuje bierny styl funkcjonowania w świecie. Sprzyja ono też gotowości do współpracy i przyjmowania na siebie odpowiedzialności, a także stanowi istotny warunek podejmowania wszelkich społecznie odpowiedzialnych działań ekonomicznych.

Bibliografia

Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Domurat A., Przedsiębiorczość a kreatywność i innowacyjność, w: Innowacyjna przedsiębiorczość: teorie, badania, zastosowania praktyczne, perspektywa psychologiczna, red. A. Strzałecki, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2011.

Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.

Erikson E.H., Identity and the Life Cycle, W.W. Norton & Company, New York – London 1980.

Freire P., The pedagogy of the oppressed. Revised edition, Penguin Books, London 1996.

Grzegorzewska-Mischka E., Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Jan Paweł II, Laborem et exercens. Tekst i komentarze, KUL, Lublin 1986.

Lipiec J., Wolność i podmiotowość człowieka, FALL, Kraków 1997.

Kaliszczak L., Twórczość a przedsiębiorczość, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jeremczuk, PWSZ, Tarnobrzeg 2006.

Korzeniowski K., Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy teorii, w: Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, red. K. Korzeniowski, R. Zieliński, W. Daniecki, Ossolineum, Wrocław 1983.

Majczyna M., Podmiotowość a tożsamość, w: Tożsamość człowieka, red. A. Gałdowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Milian L., Praca, osobowość, kierowanie, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2002, s.71.

Motyka M., Pawlak J., Podmiotowość człowieka w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Ostromęcki A., Wywoływanie postawy twórczej w procesie rozwoju przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jeremczuk, PWSZ, Tarnobrzeg 2006, s. 694.

Piecuch T., Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, w: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 37 i n.

Richert-Kaźmierska A., Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczania na wyższej uczelni – wyzwania merytoryczne i metodyczne, e-mentor 2(39), 2011.

Rutkowski M., Patologie przedsiębiorczości na przykładzie funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego (FOZZ), w: Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, red. S. Flaszewska, S. Lachiewicz, M. Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.

Sanecki W., Prolegomena do teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.

Strzałecki A., Style twórczego zachowania w przedsiębiorczości, w: Innowacyjna przedsiębiorczość: teorie, badania, zastosowania praktyczne, perspektywa psychologiczna, red. A. Strzałecki, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2011.

Tyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych, PWN, Warszawa 1997.

Walczak W., Źródła przedsiębiorczości w praktyce gospodarczej w: Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, red. S. Flaszewska, S. Lachiewicz, M. Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.

Węgrzecki A., Zarys fenomenologii podmiotu, Ossolineum – Wydawnictwo AE w Krakowie, Wrocław – Warszawa – Kraków 1996.

Zbiegień-Maciąg L., Pracownik upodmiotowiony – partner społecznie odpowiedzialny, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Netografia:

<http://www.nauka.gov.pl/polska-nauka/przedsiebiorczosc-akademicka-raport-z-badania,archiwum,1.html> (dostęp: 06.06.2014).

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ruszyl-portal-heinnovate.html [dostęp: 6.06.2014].

Opublikowane
2014-12-30
Jak cytować
Pawlak, J. (2014). Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. Horyzonty Wychowania, 13(28), 157-169. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/29
Dział
Artykuły tematyczne