Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako przygotowanie do aktywności na rynku pracy

  • Urszula Solińska Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Wydział Pedagogiczny e-mail: urszula.solinska@onet.pl
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, rynek pracy, młodzież, szkoła, kształcenie, edukacja przedsiębiorcza, edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Abstrakt

Szkoła w XXI wieku nastawiona jest nie tylko na działalność dydaktyczną, ale także na kształtowanie umiejętności przydatnych w społeczeństwie opartym na wiedzy. Celem referatu jest ukazanie wagi kształtowania postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w odniesieniu do aktualnych wymogów rynku pracy. W pierwszej części referatu opisano czym charakteryzuje się postawa przedsiębiorczości – jakie cechy posiada człowiek przedsiębiorczy, na czym polega kształtowanie takiej postawy oraz czemu służy takie działanie. Następnie analizowane są sposoby promowania przez szkołę postawy przedsiębiorczości u uczniów oraz jakie praktyczne umiejętności nabywają w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w życiu szkoły. W dalszej części pracy przedstawiono sposoby kształtowania postawy przedsiębiorczości, rolę nauczyciela w tym procesie oraz przedsiębiorcze podejście do kształcenia. Ważnym elementem jest wyróżnienie jakie stoją przeszkody w kształtowaniu takiej postawy – ograniczenia wynikające z programu nauczania, nieodpowiednia postawa nauczyciela w stosunku do ucznia oraz procesu nauczania, czy też marginalizacja przedmiotu przedsiębiorczość. Ostatnia cześć referatu jest poświęcona umiejętnościom aktualnie najbardziej pożądanym na rynku pracy oraz zaproponowane zostają wskazówki, dotyczące tego, w jaki sposób szkoła mogłaby efektywniej wdrażać uczniów do aktywnego uczestnictwa w nim.

 

 

Bibliografia

Brzozowski T., „Przedsiębiorczość” – pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji, „Przedsiębiorczość-Edukacja” (2007) 3, s. 196-203.

Brzozowski T., Status przedsiębiorczości w warunkach kryzysu edukacji, „Przedsiębiorczość-Edukacja” (2013) 9, s. 258-272.

Cotton J., Enterprise Education Experience, Durham University Business School. Materiały na kurs, Durham 1996.

Heinonen J., Poikkijoki S.A., An Entrepreneurial Directed Approach to Entrepreneurship Education: Mission Impossible?, “Journal of Management Development, 25 (2006) 1, s. 80-94.

Kilar W., Kurek S., Rachwał T., Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych, „Przedsiębiorczość-Edukacja”(2013) 9, s. 273-288.

Kurek S., Rachwał T., Szubert M., Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI, „Przedsiębiorczość-Edukacja” (2012) 8, s. 24-36.

Niesłuchowski M., Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Krok w przedsiębiorczość, http://www.nowaera.pl/index2.php?option=com_pomoce&format=raw&task=ajax&id=6&pid=12817 pobrano dnia 13.05.2014.

Pielak E., Przedsiębiorczość w edukacji szkolnej, w: W kręgu wychowania i pracy, red. L. Marszałek, A. Solak, Wyd. LABOR, Warszawa 2010.

Rachwał T., Jestem przedsiębiorczy – kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi. O projekcie, Poznań 2013.

Rachwał T., Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 roku w ramach reformy systemu edukacji), „Przedsiębiorczość – Edukacja” (2009) 5, s. 349-371.

Rożnowski B., Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży, Wyd. KUL. Lublin 2009.

Tracz M., Rola i znaczenie podstaw przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym, „Przedsiębiorczość-Edukacja” (2006) 2, s. 222-225.

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość-Edukacja” (2013) 9, s. 246-257.

Wąsik H., Nauczanie przedsiębiorczości w kontekście integracji europejskiej, w: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, „Przedsiębiorczość-Edukacja” (2010) 6, s. 486-492.

Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja” (2012) 8, s. 10-23.

Opublikowane
2014-12-30
Jak cytować
Solińska, U. (2014). Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako przygotowanie do aktywności na rynku pracy. Horyzonty Wychowania, 13(28), 303-316. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/38
Dział
Artykuły tematyczne