Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata

  • Małgorzata Kosała Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji e-mail: kosalam@uek.krakow.pl
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, edukacja, postawy przedsiębiorcze, szkolnictwo średnie, edukacja przedsiębiorcza, edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Abstrakt

Współczesne tempo zmian występujących w otoczeniu, charakteryzujące się dużą dynamiką, staje się wyzwaniem dla każdego uczestnika systemu społeczno-gospodarczego. Sprostanie takim oczekiwaniom wymaga określonych umiejętności i kompetencji. Takimi kluczowymi kompetencjami są inicjatywa i przedsiębiorczość. W rozwijaniu tych kompetencji niezbędny jest prawidłowo funkcjonujący system edukacji. Edukacja przedsiębiorczości powinna odgrywać dużą rolę na każdym etapie szkolnictwa. Celem artykułu jest przedstawienie roli edukacji przedsiębiorczości w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych oraz poznanie stosunku młodzieży do zjawiska przedsiębiorczości (wizerunek przedsiębiorcy, skłonność do założenia własnej firmy, poznanie motywów przedsiębiorczości). W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych metodą ankietową wśród młodzieży uczącej się w szkołach średnich. 

 

 

Bibliografia

Domurat A., Przedsiębiorczość a kreatywność i innowacyjność, w: Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie. Badania. Zastosowania praktyczne. Perspektywa psychologiczna, red. A. Strzałecki, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2011.

Drucker P., Innowacja i Przedsiębiorczość – praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.

Gibb A.A., Enterprenurship and Intrapreneurship – Exploring the differences, w: New findings and perspectives in Entrepreneurship, red. R. Donckels, A. Miettinen, Aldershot, Avebary 1990, cyt. za: B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Wydawnictwo CEDOR, Warszawa 1994.

Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. (Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkołach w Europie. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej), Raport Eurydice, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2012.

Kosała M., Pichur A., Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej wśród młodego pokolenia – wybrane aspekty, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2008/4.

Kurek S., Rachwał T., Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2010/6, s. 472-485.

Moreno J.J., Wach K., The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Course: Pilot Study Results, „Horyzonty Wychowania” 2014, vol. 13, nr 26, s. 11-32.

Najda-Janoszka M., Wach K., Lifelong Learning in the Field of Tourism in the European Union taking Poland into Special Consideration, w: Entrepreneurship in Tourism and Sport Business, red. M. Bednarczyk, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 45-58.

Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma – teoria i praktyka, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.

Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej, w: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, red. B. Muchacka, t. II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 427-434.

Targalski J., Kosała M., Pichur A., Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie – analiza wyników badań, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.

Targalski J., Kosała M., Pichur A., Entrepreneurial attitudes among students of economics At the Cracow University of Economics. Analysis of research findings, w: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges. Development – Management – Entrepreneurship, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2008.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2004 roku, Nr nr 173 poz. 1807 z późn. zm.

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2013/9.

Wach K., Entrepreneurship Education in Poland, „ERENET Profile” 2008, vol. III, no. 3 (11).

Wach K., Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward, „Horyzonty Wychowania” 2014, vol. 13, nr 26.

Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.

Wach K., Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości (rozdział 1), w: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, red. K. Zieliński, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 13-30.

Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2012/8.

Opublikowane
2014-12-30
Jak cytować
Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(28), 317-340. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/39
Dział
Artykuły tematyczne