Czynniki kształtujące aspiracje zawodowe młodzieży akademickiej w Nowym Sączu w kontekście wyzwań globalnego rynku pracy

  • Teresa Myjak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny Zakład Zarządzania i Turystyki
Słowa kluczowe: aspiracje zawodowe, globalny rynek pracy

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Zdiagnozowanie czynników kształtujących aspiracje zawodo­we młodzieży akademickiej, z uwzględnieniem wymagań globalnego rynku pracy.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest zbadanie celów zawodowych młodzieży na tle wyzwań rynku pracy w wymiarze globalnym. W związku z powyższym w części empirycznej artykułu wykorzysta­no metodę badawczą ankietę skierowaną do młodzieży akademickiej, kończącej studia na poziomie studiów I stopnia w uczelni publicznej, która w nieodległym czasie będzie musiała podjąć decyzje dotyczące wyboru przyszłej pracy zawo­dowej, mając świadomość zarówno korzyści, jak i barier utrudniających funkcjo­nowanie młodego człowieka na globalnym rynku pracy.

PROCES WYWODU: Rozważania związane z opisywanym tematem opierają się z jednej strony na analizie literatury przedmiotu związanej z omawianą prob­lematyką (aspekt teoretyczny publikacji), a z drugiej – na wynikach odpowiedzi uzyskanych od młodzieży akademickiej biorącej udział w badaniach empirycz­nych. Badania zostały przeprowadzone na potrzeby przygotowania niniejszej publikacji (aspekt praktyczny).

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ogólne wyniki analizy naukowej wskazują, że w kontekście wyzwań globalnego rynku pracy, w kształtowaniu aspiracji zawodo­wych młodzieży akademickiej, wzrasta znaczenie czynników przedsiębiorczych wobec dotychczasowych społecznych i ekonomicznych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioski sprowadzają się do stwierdzenia, że kształtowanie aspiracji zawodowych studentów jest w znacz­nym stopniu związane z różnorodnością sytuacji i zmian występujących na glo­balnym rynku pracy.

Bibliografia

Baca, A. (2002). Rola wiedzy w organizacji uczącej się. W: W. Bańka (red.), Wie¬dza w małej i średniej firmie. Płock: Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, 99-112.

Balcerzak, A.P. (2009). Wiedza i innowacje jako kluczowy czynnik rozwoju go¬spodarczego w XXI wieku. W: E. Okoń Horodyńska i R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona. Warszawa: Instytut Wiedzy, 3-22.

Boeri, T. i van Ours, J. (2011). Ekonomia niedoskonałych rynków pracy. Wpro¬wadzenie do wydania polskiego i redakcja naukowa M. Góra. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Bogaj, M. (2006a). Etyczne podstawy edukacji i świata pracy. W: A. Bogaj i S.M. Kwiatkowski (red.), Szkoła a rynek pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 280-306.

Bogaj, A. (2006b). Szkoła w społeczeństwie obywatelskim. W: A. Bogaj i S.M. Kwiatkowski (red.), Szkoła a rynek pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 11-37.

Dereń, A., Skonieczny, J. (2015). Kreatywna szkoła wyższa – nowy paradygmat. W: I. Dudzik Lewicka, H. Howaniec i W. Waszkielewicz (red.), Zarządza¬nie wiedzą i innowacje w organizacji. Bielsko Biała: Akademia Techniczno Humanistyczna, 177-189.

Duszczyk, M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Ofi¬cyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Famuła Jurczak, A. i Kowalski, M. (2010). Szkoła wobec (nie) pewnej rzeczywisto¬ści zawodowej. W: U. Paulińska (red.), Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko Mazurski, 58-67.

Gałązka, M. (2015). Obraz młodego pokolenia w wynikach badań V edycji badań BKL. Personel i Zarządzanie, 5, 24-27.

Geise, M. (2015). Krajowe rynki pracy w praktyce współczesnego kapitalizmu. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Grodzka, B. (2010). Interpretacje aspiracji zawodowych młodzieży. Implikacje pedagogiczne. W: U. Paulińska (red.), Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko Mazurski, 106-117.

Kabaj, M. (2012). Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży. Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kilar, W. i Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności go¬spodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nie¬ekonomicznych. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 28, 111-130.

Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 28, 317-340.

Kotlorz, D. (2009). Wybrane aspekty deregulacji rynku pracy. W: D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia. Katowice: Akademia Ekonomiczna, 11-31.

Kucharski, M. (2012). Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Kulig Moskwa, K. i Strzelczyk A. (2014). Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – wyniki badań własnych. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 28, 81-94.

Męcina, J. (2013). Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Ostrowska, U. (2010). Edukacja jako proces przygotowania młodzieży do dorosłego życia i do pracy. Spojrzenie z perspektywy aksjologicznej. W: U. Paulińska (red.), Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko Mazurski, 78-92.

Polak, E. (2011). Wyzwania i zagrożenia dla rynku pracy na tle współczesnych przemian społeczno ekonomicznych. Wybrane zagadnienia. W: J. Jaworski (red.), Ekonomiczne i społeczno polityczne problemy współczesnej gospodarki.

Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa, 55-71.

Sladek, A. (2014). Przedsiębiorczość jako umiejętność życiowa istotna w plano¬waniu własnej przyszłości przez studentów. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 28, 131-155.

Szulc, A. (2013). Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce. Warszawa: CeDeWu.

Tatarek, J. (2010). Przemiany w świecie pracy i edukacji po transformacji ustrojowej i ich wpływ na życie i aspiracje zawodowe obywateli. W: U. Paulińska (red.), Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku prac. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko Mazurski, 49-57.

Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczo¬ści w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 26, 209-230.

Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 28, 11-32.

Wiśniewski, J. (2011). Edukacja a rynek pracy w świetle reform edukacyjnych. W: J. Dobkowski (red.), Student i absolwent kierunku administracja na rynku pracy. Bydgoszcz: Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa, 69-85.

Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań. Horyzonty Wychowania, vol. 13, no. 28, 51-63.

Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10-23.

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Myjak, T. (2016). Czynniki kształtujące aspiracje zawodowe młodzieży akademickiej w Nowym Sączu w kontekście wyzwań globalnego rynku pracy. Horyzonty Wychowania, 15(35), 217-231. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/524
Dział
Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020