Porównawcza analiza finansowa polskich uczelni publicznych i niepublicznych

  • Piotr Figura Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, uczelnie publiczne i niepubliczne, płynność finansowa, sprawność działania, rentowność, zadłużenie

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest dokonanie oceny oraz porównanie kon­dycji finansowej krajowych uczelni publicznych i niepublicznych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest odmienność w kształtowaniu wartości wskaźników finansowych pomiędzy uczel­niami publicznymi i niepublicznymi, wynikająca z funkcjonowania tych podmiotów w dwóch różnych systemach organizacyjno-społeczno-rynkowych. Artykuł wyko­rzystuje w głównej mierze narzędzia tradycyjnej analizy wskaźnikowej, statystyki opisowej oraz nieparametrycznego wnioskowania statystycznego.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z analizy literatury przedmiotu, dotyczą­cej warunków i sposobu funkcjonowania polskich uczelni publicznych i prywatnych. W części empirycznej artykułu użyta została analiza wskaźnikowa, stanowiąca jedną z najpopularniejszych metod analizy finansowej. Badaniu zostały poddane łącznie 23 wskaźniki finansowe, pozwalające na opisanie płynności finansowej, sprawności działania, wspomagania finansowego oraz rentowności polskich szkół wyższych. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano także metody opisu statystycznego. Do potwierdzenia zróżnicowania kształtowanych przez publicz­ne i niepubliczne uczelnie wartości wskaźników finansowych użyta została me­toda nieparametryczna wnioskowania statystycznego – test U Manna-Whitneya.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzone badania dowodzą, że war­tości przeważającej większości wskaźników finansowych są kształtowane przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe na statystycznie istotnie różniących się od siebie poziomach. Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że kondycja finansowa uczelni publicznych jest znacząco niższa od uczelni niepublicznych. Ukazują one również, że uczelnie publiczne charakteryzują się niższą od uczel­ni niepublicznych: płynnością finansową, elastycznością posiadanego majątku, produktywnością majątku trwałego oraz rentownością sprzedaży. Ponadto ce­chuje je także wyższe zadłużenie oraz dłuższy okres obrotu zapasów i zobowią­zań. Również większy odsetek uczelni publicznych nie spełnia wymogów złotej i srebrnej reguły bilansowej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Różnice w sposobie funkcjo­nowania sprawiają, że odmienność w kształtowanych wartościach wskaźników finansowych pomiędzy publicznymi i niepublicznymi uczelniami jest nie do unik­nięcia. Zawarte w artykule mierniki, opisujące rozkłady wartości wskaźników fi­nansowych, mogą zostać praktycznie wykorzystane jako baza odniesienia pod­czas przeprowadzania analizy kondycji finansowej krajowych uczelni.

Biogram autora

Piotr Figura, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Piotr Figura - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Specjalizuje się w problematyce analizy finansowej oraz oceny kondycji finansowej organizacji gospodarczych. Autor książki "Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych" oraz licznych artykułów naukowych dotyczących kształtowania wartości wskaźników finansowych przez przedsiębiorstwa z sektora MSP.

Bibliografia

Baza danych TEGIEL, wersja 1.7.2 SV, edycja 56/2013.

Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Bławat, F. (2001). Analiza ekonomiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Brigham, E.F. i Houston, J.F. (2005). Podstawy zarządzania finansami, t. 1.Warszawa: PWE.

Dębski, W. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami. Warszawa: PWN.

Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.

GUS. (2013). Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Jerzemowska, M. (2007). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.

Micherda, B. (red.). 2004. Współczesna analiza finansowa. Kraków: Zakamycze.

Pisarska, A. (2012). Zasady zarządzania mieniem i finansami szkół wyższych w Polsce. Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae, 2, 243-256.

Pomykalska, B. i Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.

Sierpińska, M. i Jachna, T. (2014). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.

Skowronek Mielczarek, A. i Leszczyński, Z. (2008). Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Tutko, M. (2005). Przyczyny i skutki zróżnicowania produktów uczelni ekonomicznych – problemy zarządzania. W: T. Gołębiowski, M. Dąbrowski i B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U., 2005 nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami.

Wędzki, D. (2002). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Figura, P. (2016). Porównawcza analiza finansowa polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Horyzonty Wychowania, 15(35), 247-266. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/555
Dział
Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020