Zagadnienia etyczne a edukacja polskich menedżerów

  • Łukasz Sułkowski Uniwersytet Jagielloński
  • Grzegorz Ignatowski Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Słowa kluczowe: etyka, menedżer, konkurencja, ekologia, organizacja

Abstrakt

Od sposobu kształcenia menedżerów zależy obraz organizacji w przyszłości. Ważne miejsce w procesie edukacyjnym zajmuje etyka. Negatywne doświadczenia tak znanej firmy jak „Enron” pokazują, że zaangażowanie kierowników może mieć poważne skutki ekonomiczne i społeczne. Sprawa nie dotyczy tylko upadku przedsiębiorstw i zwolnień pracowników, lecz skutkuje również osłabianiem relacji międzyludzkich i pomniejszeniem zaufania społecznego. Zdajemy sobie sprawę, że kształcenie kadry kierowniczej z położeniem akcentów na etyce nie gwarantuje wzrostu standardów moralnych w życiu gospodarczym. Oczywiście, ma ono wpływ na pobudzenie ich wrażliwości moralnej. Dla podniesienia standardów istotne są także czynniki prawne. Nie wolno zapominać o wpływie lokalnej kultury. W niniejszym tekście skoncentrowano się na wybranych problemach, które zdaniem autorów powinny być uwzględnione w edukacji menedżerów. Należą do nich: kwestia instrumentalnego i zdehumanizowanego traktowania pracowników oraz zanik społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W tekście zwrócono uwagę na rywalizację w firmach, a nie kooperatywne podejście do problemów, z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa. Wspomniano także o manipulacyjnym podejściu do klienta, praktykach nieuczciwej konkurencji i o nikłym zrozumieniu zagadnienia ochrony środowiska. Zaprezentowane aspekty etycznego kształcenia biznesowego powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w programach nauczania przyszłych menedżerów. Tymczasem, w standardach kształcenia w Polsce na kierunkach ekonomicznych znajdziemy w głównej mierze specjalistyczne przedmioty związane z zarządzaniem i ekonomią. Tylko w nielicznych uczelniach etyka jest przedmiotem obowiązkowym. Sytuacja taka pokazuje, że programy kładą nacisk na przekazywanie umiejętności profesjonalnych, a pomijają aspekty moralne, niezbędne dla sprawnej działalności menedżerskiej. Bez nich zaś trudno jest mówić o trwałym funkcjonowaniu przedsiębiorstw na wymagającym rynku.

Bibliografia

Bogacki R. St. (2014), Charyzmatyczne przywóddztwo, „Personel i Zarządzanie” nr 9.

Dzienniak-Pulina D. (2001), Władza poprzez schematy czyli o stereotypach w reklamie [w:] R. Paradowski, P. Załęcki (red.), Kulturowe instrumenty panowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Foucault M. (1998), Trzeba bronić społeczeństwa, Wydawnictwo KR, Warszawa.

Gasparski W. (2003), Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.

Goodall J (1995), Przez dziurkę od klucza. 30 lat obserwacji szympansów, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Ignatowski G. (2015), Konformizm w perspektywie życia zawodowego [w:] G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski, Oblicza patologii społecznych i zawodowych, Difin, Warszawa.

Ignatowski G. (2012), Ochrona środowiska, ekologia i zrównoważony rozwój w perspektywie marketingowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t. 13, nr 12.

Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Marcuse H. (1991), Człowiek jednowymiarowy, PWN, Warszawa.

Morgan, G. (1997). Obrazy organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 11.

Morin E. (2002), Masowy odbiorca [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Ogger, G. (1994). Zera w garniturach, .......................

Sadlik R. (2007), Zakaz konkurencji jako sposób ochrony interesów pracodawcy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Sikorski, C. (1995). Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Sułkowski, Ł. "Konsumpcjonizm z perspektywy krytycznego nurtu zarządzania."Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 10 [59] (2013).

Sułkowski, Ł. , Dylematy etyczne z perspektywy krytycznego nurtu w zarządzaniu, „Studia i Monografie”, Nr 44, (2013) „Etyka w służbie biznesu”, red. Ł. Sułkowski, G. Ignatowski, stron: 16 (43-59).

Szendlak T. (2001), W sieci utkanej z billboardów. Psychologiczno-ewolucyjne uwarunkowania manipulacji reklamowej [w:] R. Paradowski, P. Załęcki (red.), Kulturowe instrumenty panowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Toynbee A.J. (2002), Wojna i cywilizacja, De Agostini & Altaya, Warszawa.

Weiner J. (1998), Ekologia [w :] Encyklopedia biologiczna, t. 3., Opres, Kraków.

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Sułkowski, Łukasz, & Ignatowski, G. (2016). Zagadnienia etyczne a edukacja polskich menedżerów. Horyzonty Wychowania, 15(34), 283-295. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/582