Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów – efekty, możliwości i trudności.

  • Danuta Maria Wiśniewska Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wydział Lekarski Katedra Pedagogiki Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej
Słowa kluczowe: edukacja, edukacja przedsiębiorcza, postawy przedsiębiorcze, szkoła wyższa, szkoła średnia, pracodawcy.

Abstrakt

Cel naukowy: Celem artykułu jest określenie uwarunkowań i uzyskiwanych wyników w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów.

Problem i metody badawcze: Problem badawczy wiąże się z poszukiwaniem uwarunkowań kształtowania postaw przedsiębiorczych w procesie kształcenia realizowanym w szkole średniej i wyższej. Koncentracja na uzyskiwanych wynikach w zakresie postaw przedsiębiorczych związana jest z przeglądem badań dotyczących przedsiębiorczości studentów oraz oceny przedsiębiorczości absolwentów z perspektywy potencjalnych pracodawców. Zastosowaną metodą badawczą jest krytyczna analiza literatury.

Proces wywodu: W pierwszej części autor koncentruje się na wynikach badań dotyczących realizacji procesu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w szkołach średnich oraz na opinii uczniów dotyczącej zakładania własnej działalności gospodarczej. W dalszej części prezentuje wyniki badań dotyczące przedsiębiorczości studentów m.in. chęci podejmowania własnej działalności gospodarczej oraz związanych z tym barier, rodzaju działań podejmowanych w celu założenia firmy itp. Na koniec autor zwraca uwagę na ocenę przygotowania absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej z perspektywy potencjalnych pracodawców.

Wyniki analizy naukowej: W wyniku przeprowadzonej analizy autor dochodzi do wniosku, iż studenci są chętni do podejmowania działań przedsiębiorczych, lecz obawiają się własnego braku wiedzy odnoście założenia i prowadzenia własnej firmy.

Wnioski, innowacje, rekomendacje: Autor sygnalizuje, aby w programach kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w szkole wyższej położyć większy nacisk na tematykę związaną z formalnościami odnośnie zakładania przedsiębiorstwa oraz pozyskiwaniem środków finansowych na ten cel.

.

Biogram autora

Danuta Maria Wiśniewska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wydział Lekarski Katedra Pedagogiki Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej
asystent, Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej Katedry Peedagogiki

Bibliografia

Cieślik, J., 2008. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim. Edukacja, nr 2 (102), s.23-32

Doborcki, S., Kilar, W., Rachwał T., 2011. Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. W: Z. Zioło, T. Rachwał, red., Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość-Edukacja, 7, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Nowa Era, s. 308-320

Fazlagić, J., 2014. Jak (nie) nauczać przedsiębiorczości w szkołach? Edukacja i Dialog nr 07/08, s.70-73

Kawalla, H., 2004. Przedsiębiorczość. Jak to w szkole. Gazeta Szkolna nr 10, Wkładka Wyzwania Oświatowe, s. VIII.

Kilar, W., Rachwał, T., 2014. Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania Vol.13, No.28, s. 111-130

Osuch, E., Osuch W., 2005. Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół. W: Z. Zioło, T. Rachwał, red., Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość-Edukacja, 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, Wydawnictwo MiWA, s.195-202

Osuch, W., 2012. Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich liceów – szanse i oczekiwania. W: Z. Zioło, T. Rachwał, red., Rola przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość-Edukacja, 8, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Nowa Era, s.37-48

Rachwał, T., 2011. Krok w przedsiębiorczość - jak efektywnie kształtować postawy przedsiębiorcze uczniów szkół ponadgimnazjalnych. EDUFAKTY nr 14, s.6-7

Rachwał, T., 2013. Krok w przedsiębiorczość – propozycja na czasie. EDUFAKTY Uczę nowocześnie nr 25 , s.48-51

Safin, K., 2014. Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki. Horyzonty Wychowania Vol.13, No.26, s.327-340

Solińska, U., 2014. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako przygotowanie do aktywności na rynku pracy. Horyzonty Wychowania Vol.13, No.28, s.303-340

Świętek, A., 2012. Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości. W: : Z. Zioło, T. Rachwał, red., Rola przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość-Edukacja, 8, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Nowa Era, s. 137-154

Tracz, M., 2015. Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze. W: Z. Zioło, T. Rachwał, red., Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych. Przedsiębiorczość-Edukacja, 11, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej we Współpracy z Fundacją „Edukacja dla społeczeństwa” oraz Polskim Towarzystwem Geograficznym – Komisja Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków, s.391-400

Tracz, M., Rachwał, T., 2008. Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości – wyniki badań. W: Z. Zioło, T. Rachwał, red., Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość-Edukacja, 4, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s.325-330

Tracz, M., Rachwał, T., 2007. Przedmiot podstawy przedsiębiorczości – założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli. W: Z. Zioło, T. Rachwał, red., Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość-Edukacja, 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków-Warszawa, s.286-296

Wolanin, A., 2014. Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów na przykładzie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania Vol.13, No.26, s.363-381

Zbierowski, P., 2014. Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań. Horyzonty Wychowania Vol.13, No.28, s.51-63

Ziółkowska-Weiss, K., 2014. Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność nauki? W: Z. Zioło, T. Rachwał, red., Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. Przedsiębiorczość-Edukacja, 10, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Nowa Era, s.366-377

Netografia:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się prze całe życie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:c11090 [dostęp: 28.01.2016]

Chrabąszcz K.: Przedsiębiorczość akademicka – drogą do sukcesu absolwentów uczelni wyższych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, T.18, Nr 1/2011 http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/18/197-208.pdf [dostęp: 02.02.2015]

Korpysa J.: Uwarunkowania przedsiębiorczości studentów – rezultaty badań. http://mikroekonomia.net/system/publication_files/368/original/20.pdf?1314957341 [dostęp: 02.02.2016]

Marszałek A.: Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/932 [dostęp: 03.02.2016]

Wach K.: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIb/13.pdf [dostęp: 02.02.2016

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Wiśniewska, D. M. (2016). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów – efekty, możliwości i trudności. Horyzonty Wychowania, 15(34), 157-173. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/586