Ścieżki kariery a przedsiębiorczość ludzi młodych

  • Jacek Pluta Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii
  • Krzysztof Safin WSB we Wrocławiu
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, cechy przedsiębiorcze, ścieżki kariery ludzi młodych, pokolenie Z

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Dostarczenie aktualnej wiedzy na temat przedsiębiorczych zachowań dolnośląskiej młodzieży na podstawie wyników badań empirycznych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule przedstawiono problem pobudzania przedsiębiorczej aktywności młodych ludzi poprzez zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zakładania własnej działalności. Problematykę artykułu przedstawiono na podstawie wyników przeprowadzonych badań empirycznych na populacji mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 18-28 lat. Dobór respondentów do badań przeprowadzono w sposób losowy z kontrolą wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania.

PROCES WYWODU: Przedsiębiorczość młodzieży testowano w modelu empirycznym jako układ postaw i wyborów (motywacji) w kontekście skłonności do założenia firmy, wyboru ścieżek kariery zawodowej oraz posiadanych kompetencji społecznych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki badań wskazują na rolę doświadczenia w wyborze ścieżek kariery zawodowej nakierowanych na przedsiębiorczość formalną. Jej model opiera się na pośrednim – między edukacją a prowadzeniem firmy – etapie pracy etatowej. Dla osób bezpośrednio po studiach podjęcie pracy etatowej wydaje się naturalnym i preferowanym stanem rzeczy. Osoby we wcześniejszym stadium edukacji są bardziej nastawione na różne opcje, w większym stopniu wskazując także brak zdecydowanych wyborów. Dla osób już posiadających pracę czy prowadzących własną firmę najważniejszy jest dotychczasowy obszar doświadczeń, który utrwala przyszłe wybory.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania pokazały, że przedsiębiorczość rozumiana zarówno jako zbiór kompetencji (cech), jak i zdolność oraz chęć założenia własnej firmy jest „dobrem rzadkim”. Nie jest zatem „naturalnym” atrybutem młodości. Istotną rolę w konstruowaniu przedsiębiorczych ścieżek kariery odgrywa zdobyte doświadczenie zawodowe i praca etatowa.

Bibliografia

Ács, Z.J., Szerb, L. i Autio, E. (2015). Global Entrepreneurship Index. Washington: The Global Entrepreneurship and Development Institute.

Bae, T.J. i in. (2014). The Relationship Between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta‑Analytic Review. Entrepreneurship Theory and Practice. Special Issue, Vol. 38, Issue 2, March.

Bańka, A. (2007). Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu przedsiębiorczości, kapitału kariery oraz zdolności zatrudnieniowej młodzieży. W: A. Biela (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży. Warszawa: Kancelaria Senatu.

Castells, M. (2011). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States). (2007). United States, Iceland and Norway, The Gallup Organization, European Commission, April.

Gaweł, A. i Pietrzykowski, M. (2015). Edukacja akademicka w postrzeganiu i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych. Problemy Zarządzania, vol.13, nr 1 (51), t. 2.

Meredith, G.G., Nelson, R.E. i Neck, P.A. (1982). The Practice of Enterpreneurship. Geneva: International Labour Office.

Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów. (2013). Deloitte. Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf.

Safin, K. (2014). Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki. Horyzonty Wychowania, Vol. 13, No. 26.

Standing, G. (2014a). The Precariat – The new dangerous class. Amalgam‑časopis studenata sociologije, 6(6-7).

Standing, G. (2014b). Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno‑gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, vol. 9.

Van Gelderen, M. i in. (2015). From entrepreneurial intentions to actions: Self‑control and action‑related doubt, fear, and aversion. Journal of Business Venturing, 30.

Zellweger, T., Sieger, P. i Halter, F. (2011). Should I stay or should I go? Career choice intentions of students with family business background. Journal of Business Venturing, 26.

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Pluta, J., & Safin, K. (2016). Ścieżki kariery a przedsiębiorczość ludzi młodych. Horyzonty Wychowania, 15(35), 177-197. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/596
Dział
Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020