Przedsiębiorczość ludzi młodych i ścieżki karier. Stan, uwarunkowania, konsekwencje

  • Krzysztof Safin WSB we Wrocławiu
  • Jacek Pluta Uniwersytet Wrocławski

Abstrakt

W analizie ścieżek karier zawodowych młodych ludzi, ścieżka przedsiębiorcza zajmuje szczególne miejsce. Przedsiębiorczość i przedsiębiorcze kariery postrzega się jako nośnik nowych idei, kreatywności, innowacyjności przekładający się na nowe nowych wartości, nowe produkty, nowe miejsca pracy, itp.. W ślad za rolą jaką się jej przypisuje , podejmuje się wysiłki na rzecz wzrostu jej poziomu i jakości. Ważne miejsce w tworzeniu warunków dla jej rozwoju zajmują wysiłki edukacyjne (programy, koncepcje, modele kształcenia). Jednakże efekty tych starań zwykle nie są zadawalające ani dla ich twórców (polityków, edukatorów) ani dla adresatów. Celem artykułu opartego na badaniach nad przedsiębiorczością młodzieży jest zwrócenia uwagi na przyczyny tych niepowodzeń. Przyjmują przy tym założenie, że zarówno sposób rozumienia przedsiębiorczości jaki i ścieżek karier zawodowych a także modeli edukacyjnych współczesnego pokolenia należy definiować w sposób odmienny od tradycyjnego.

Biogram autora

Jacek Pluta, Uniwersytet Wrocławski

dr Jacek Pluta, Instytut Socjologii,  Uniwersytet Wrocławski

jpluta@uni.wroc.pl 

Bibliografia

Bańka A., (2007) Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu przedsiębiorczości. Kapitał kariery oraz zdolności zatrudnianieniowej młodzieży. [w:] Biela A., (red.) Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży. Kancelaria Senatu.Warszawa

Bae, T.,J, Qian, S., Miao Ch., Fiet J. O.; (2014). The Relationship Between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Review, Entrepreneurship Theory and Practice, Special Issue, Vo.38, Issue2, March,

Bell D (1998)., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bratnicki M., Strużyna J., (2002) Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wydawnictwo Uczelniane AE Katowice.

Castells M., (2011) Spoleczeństwo sieci. PWN. Warszawa

Crant. J.M. Proactive Behavior in Organizations, Journal of Management 2000, Vol. 26, No. 3, 435-462

Glinka B., Gudkova S., (2011) Przedsiębiorczość. Wolters Kluwer , Warszawa

Harvard Business Review Polska, luty 2013

Łaguna M.,(2010) Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością. GWP Gdańsk

Meredith G. G., Nelson, R.E., Neck P.A.(1982), The Practice of Enterpreneurship. Geneva.

Pierścionek Z, (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

McCrae, R.P., Costa, P.T.(2005) Osobowość dorosłego człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków

Safin, K., (2014) Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki. Horyzonty Wychowania, Vol. 13, No. 26,

Standing, G. (2014). Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa. Wydawnictwo Naukowe PWN,

Vecchio R.P.(2003) Entrepreneurship and leadership: Common trends and common threads. Human Resource Management Review , 13,, pp. 303 – 327

Wach K., (2014) Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, Vol. 13, No.26, ss.11-31

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Safin, K., & Pluta, J. (2016). Przedsiębiorczość ludzi młodych i ścieżki karier. Stan, uwarunkowania, konsekwencje. Horyzonty Wychowania, 15(34), 67-86. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/592