Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji

  • Gabriela Wronowska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: rynek pracy, tranzycja, przedsiębiorczość, edukacja

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem pracy jest zaprezentowanie, jakie przedsiębiorcze postawy studentów wymusza współczesny rynek pracy, w jaki sposób są one budowane, pod wpływem jakich motywacji podejmowane są dodatkowe aktywności mające na celu lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W pracy postawiono dwie hipotezy badawcze:

1. Współczesny rynek pracy wymusza budowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych, które wspomagają ich wejście na rynek pracy.

2. Postawa przedsiębiorcza studenta wspiera proces tranzycji, jednak nie gwarantuje sukcesu rozumianego jako znalezienie dobrej pracy.

Metoda badawcza wykorzystana w pracy opiera się na przeglądzie literatury przedmiotu oraz badaniu wytypowanej grupy studentów za pomocą ankiety audytoryjnej.

PROCES WYWODU: W pracy podjęto temat związany z przygotowaniem się studentów do sprawnego wejścia na rynek pracy. Zjawisko to nosi nazwę tranzycji i podlega licznym badaniom mającym na celu poznanie jego mechanizmu. Materiał do analizy zebrano za pomocą ankiety audytoryjnej i przeprowadzono wnioskowanie.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wnioski wynikające z badania opierają się na stwierdzeniu, że działalność budująca kapitał wiedzy, doświadczenia i przedsiębiorczości wspiera proces tranzycji. Proces budowania postawy przedsiębiorczej u studentów jest mocno zróżnicowany, przebiega w różnym tempie i czasie oraz nie dotyczy wszystkich badanych. Uczelnia ze swej strony w minimalnym stopniu inspiruje studentów do podejmowania dodatkowych aktywności w tym zakresie. W badaniu zaobserwowano tylko nieliczne typowe działania, które budują postawy przedsiębiorcze, co może mieć związek z brakiem w ofercie dydaktycznej, dedykowanej dla tej grupy studentów, przedmiotów związanych z szeroko rozumianą przedsiębiorczością.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wskazane byłoby uwzględnienie przedmiotów związanych z przedsiębiorczością w planie studiów dla badanego kierunku kształcenia.

Bibliografia

Allen, J., Valden Van der, R. (2007). Transitions from Higher Education. W: U. Teichler (red.), Careers of University Graduates. Views and expertise in comparative perspectives. Dordrecht: Springer, 56-77.

Bańka, A. (2006). Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier. Warszawa: Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej.

Gibała, J.F. (2005). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 146-152.

GUS. (2013). Szkoły wyższe w roku szkolnym 2012/13.Warszawa.

GUS. (2015). Kwartalna informacja o rynku pracy. Warszawa.

GUS. (2015). Rocznik demograficzny 2015. Warszawa.

Kokocińska, M., Nowak, H. (2014). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpanii. Warszawa: Difin.

Krasicka, T., Głód, G., Ludvik L. i Peterkowa J. (2014). Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 316-331.

Marszałek, A. (2012). Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów. E-mentor, 3/45. Uzyskano z: www.e‑mentor. edu.pl/artykul/index/numer/45/id/932 (dostęp: 11.02.2016).

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. (2013).Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Warszawa.

Muller, W., Gangl, M. (2003). The Transition from School to Work: a European Perspective. W: W. Muller, M. Gangl (eds.), Transition from Education to Work in Europe. Oxford: Oxford University Press, 1-22.

Piróg, D. (2013a). Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23. Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – Instytut Geografii.

Piróg, D. (2013b). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 302-316.

Piróg, D., 2014. Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 306-315.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (2015). Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia. W: Bilans Kapitału Ludzkiego. Edukacja a rynek pracy, tom III. Warszawa.

Rożnowski, B. (2009). Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży. Lublin: KUL.

Strojny, J. (2007). Kształtowanie postawy przedsiębiorczej – proces socjalizacji i autokreacji. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Świętek, A. (2012). Oczekiwania a realia wejścia młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości. Przedsiębiorczości – Edukacja, 8, 137-154.

Turska, E. (2013). Kryzys wejścia na rynek pracy a przedsiębiorczość studencka. W: Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne. Warszawa: Difin.

Wójtowicz, B. (2014). Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 333-345.

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Wronowska, G. (2016). Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji. Horyzonty Wychowania, 15(35), 199-215. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/603
Dział
Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020