Prawne aspekty wsparcia działalności innowacyjnej pracowników naukowych

  • Magdalena Dorota Krawczyk Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Słowa kluczowe: edukacja dla przedsiębiorczości, transfer technologii, transfer innowacji, edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wskazanie postaw służących najbardziej efektywnemu wsparciu prawnemu naukowców zaangażowanych w innowacyjne projekty mające na celu rozwój gospodarki, którzy podejmują współpracę z przedsiębiorcami

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Ukazany zostaje problem rozbieżności interpretacyjnych pojęć z zakresu badań i rozwoju oraz wynikających stąd zagrożeń dla ochrony praw naukowców. Autorka poprzez przegląd literatury przedmiotu analizuje prawne aspekty kooperacji pomiędzy nauką a biznesem.

PROCES WYWODU: Prezentowane są narzędzia umożliwiające zabezpieczenie praw własności intelektualnej, w ten sposób aby potencjał intelektualny naukowców przyczyniał się do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego uczelni i przedsiębiorców, bez uszczerbku dla praw bezpośrednio zaangażowanych w odkrycie twórców. Wskazano na powszechną praktykę, w której kapitał ludzki musi ustępować machinerii biznesu i marketingu, w tym miejscu zostaje wskazana zostaje kluczowa rola uniwersytetu jako dysponenta praw własności intelektualnej – strony umów zawieranych z przedsiębiorcami i reprezentanta praw twórców.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wywód prowadzi do konkluzji, że pojęcie transferu technologii powinno zostać na trwałe zastąpione terminem transferu innowacji. Z uwagi na fakt, że to właśnie procent skomercjalizowanych wyników badań prowadzonych przez uczelnie stał się wyznacznikiem ich sukcesu wnioski artykułu potwierdzają ważną rolę transferu innowacji.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Rosnąca aktywność naukowców w środowisku biznesu zwraca uwagę na konieczność zapewnienia konkurencyjności uczelni. Szczególnego znaczenia nabierają metody zarządzania należącymi do nich prawami wyłącznymi, pozwalające na zapewnienie efektywnego transferu innowacji.

Biogram autora

Magdalena Dorota Krawczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej

mgr Magdalena Krawczyk – doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, laureatka konkursu dla młodych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014), laureatka konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy RP (2013).

Bibliografia

Berger M. (red.), Słownik naukowo-techniczny angielsko – polski, Warszawa 2006.

Etzkowitz H., The Triple Helix, University-Industry-Government Innovation in Action, Routledge 2008.

Gulbranson C. A., Audretsch D. B., Proof of Concept Centers: Accelerating the Commercialization of University Innovation, Springer Science Business Media 2008.

Jolly V. K., Commercializing new technologies: getting from mind to market, Boston 1997.

Jones-Evans D., Univeristies, technology transfer and spin-off activities – Academic Entreprenurship in different European regions, Glamorgan 1998.

Libecap G. D., University entrepreneurship and technology transfer: process, design, and intellectual property, Tuscon 2005.

Liu S., Fang Z., Shi H., Guo B., Theory of Science and Technology Transfer and Applications, Auerbach Publication 2009.

Łucki Z., Proszę, nie mówmy „technologia” na technikę!, Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH Nr 63/99, Kraków 1999.

Nowak P., Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nr 29/2015.

Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Warszawa 2001.

Rafiei A., Akhavan P., Hayati S., Knowledge management in successful technology transfer, Emerald Group Publishing Limited 2016.

Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Warszawa 2000.

Szewc J., Jyż G., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011.

Szucki T., Encyklopedia marketingu, Warszawa 1998.

Wach K., Edytorial. Przedsiębiorczy Uniwersytet, Horyzonty Wychowania, Nr 13/2014.

Wach K., Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward, Horyzonty Wychowania, Nr 26/2014.

Wojnowski J. (red.), Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2005.

Wusatowski R. Innowacyjność gospodarki, Temat Miesiąca Nr 7-9/2005, Katowice 2005.

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Krawczyk, M. D. (2016). Prawne aspekty wsparcia działalności innowacyjnej pracowników naukowych. Horyzonty Wychowania, 15(34), 297-307. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/624