Rola uniwersytetów w rozwoju innowacyjnej gospodarki

  • Barbara Anna Grabińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Finansów
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, system innowacji, działalność B R

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie znaczenia szkolnictwa wyższego w systemach innowacji wybranych krajów, w kontekście funkcji pełnionych przez uniwersytet: badawczej, dydaktycznej i kształtowania relacji z otoczeniem społeczno‑gospodarczym.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zastosowane metody badawcze obejmują krytyczną analizę źródeł literaturowych dotyczących działalności badawczo‑rozwojowej i innowacyjnej oraz standardową analizę parametryczno‑wskaźnikową danych istotnych z punktu widzenia innowacyjności.

PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się od zaznaczenia zmieniającej się roli uniwersytetów we współczesnym świecie, następnie przedstawiona została istota działalności innowacyjnej i trudności dotyczące jej pomiaru oraz zarys koncepcji Narodowych Systemów Innowacji. Kolejne części dotyczą znaczenia uczelni dla rozwoju innowacyjności w wybranych krajach w przekroju trzech funkcji uniwersytetu.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rola sektora szkół wyższych i sektora rządowych jednostek badawczych w prowadzeniu badań podstawowych jest dominująca i niemożliwa do zastąpienia przez sektor przedsiębiorstw, dlatego wysoce niepokojący jest obserwowany spadek wysokości publicznego finansowania badań podstawowych. Największy niewykorzystany potencjał szkolnictwa wyższego dla rozwoju gospodarczego tkwi w zakresie stymulowania powiązań z innymi uczestnikami systemu innowacji.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wedle obecnie panujących tendencji większość działań państwa w zakresie polityki innowacyjnej jest skierowanych na pobudzanie innowacyjności przedsiębiorstw (np. poprzez ulgi podatkowe i dotacje), ale niezbędna jest także przemyślana polityka w odniesieniu do szkół wyższych, zwłaszcza jeśli chodzi o publiczne finansowanie badań podstawowych. Analiza działań uniwersytetów w zakresie kształtowania relacji z otoczeniem społeczno‑gospodarczym jest najsłabiej zbadana i istnieje potrzeba wspierania dalszych prac nad metodami pomiaru i wskaźnikami jakościowymi dla tego obszaru.

Biogram autora

Barbara Anna Grabińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Finansów
Barbara Grabińska - adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze obejmują: finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki, polityka innowacyjna, polityka fiskalna, polityka monetrana, zarządzanie projektami badawczymi

Bibliografia

David, P. i Foray, D. (1995). Assessing and expanding the science and technology knowledge base. STI Review, 16, 13-68.

Freeman, C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Pinter.

Geodecki, T. i Mamica, Ł. (red.). (2014). Polityka innowacyjna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Godin, B. (2007). National Innovation System: The System Approach in Historical Perspective. Project on the History and Sociology of STI, Statistics Working Paper, 36.

Godin, B. (2013). Invention, Diffusion and Linear Models of Innovation. Project on the Intellectual History of Innovation Working Paper, 15. Pozyskano z: <http://www.csiic.ca/PDF/AnthropologyPaper15.pdf> (dostęp: 10.12.2015).

Goddart, J., Healy A. i Perkmann, M. (2014). Measuring the Impact of University‑Business Cooperation. Final Report, European Commission, Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pozyskano z: <http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/658FB04A-909D-4D52-A83D-21A2AC4F2D38/8090/UniversityBusiness.pdf> (dostęp: 10.01.2016).

GUS. (2015). Nauka i technika w 2014 r. Warszawa: GUS.

Lundvall, B.A. (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter.

Mahrabi, J., Soltani, I., Nilipour, A. i Kiarasi, P. (2013).

Studying Knowledge Commercialization. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, 7, 267-278.

Mazzucato, M. (2011). The entrepreneurial state. London: Demos.

Mowery, D.C. i Sampat, B.N. (2005). Universities in National Innovation Systems. W: J. Fagerberg i D.C. Mowery (red.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, 209-265.

OECD. (1997). National Innovation Systems. Paris: OECD.

OECD. (2002). Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo‑rozwojowej. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

OECD. (2006). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących

innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

OECD. (2013). Commercializing Public Research. New Trends and Strategies. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2015). The future of productivity. Paris: OECD Publishing.

Salter, A.J. i Martin, B.R. (2001). The Economic Benefits of Publicly Funded Basic Research: A Critical Review. Research Policy, Vol. 30, 509-532.

Soszyńska, E. (2013). Zrozumieć rozwój gospodarczy. Wiedza i inne determinanty wzrostu gospodarczego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U., 2010 Nr 96 poz.615.

Veugelers, R., Callaert, J., Song, X. i Von Looy, B. (2011). The Participation of Universities in Technology Development: Do Creation and Use Coincide? An mpirical Investigation on the Level of National Innovation Systems. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Grabińska, B. A. (2016). Rola uniwersytetów w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Horyzonty Wychowania, 15(35), 155-175. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/645
Dział
Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020