Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży

  • Wojciech Zysk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego
Słowa kluczowe: idea uniwersytetu, nauczanie sprzedaży, konflikt uniwersytet-oczekiwania studentów

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem referatu jest próba podzielenia się autora – jako doświad­czonego nauczyciela akademickiego – uwagami związanymi z prowadzeniem za­jęć ze studentami z szeroko pojętej problematyki sprzedaży na rynkach między­narodowych (handel zagraniczny, podstawy biznesu międzynarodowego i inne).

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przyjętą metodą badawczą jest forma opisowa. Autor w sposób szczegółowy dzieli się przemyśleniami dotyczącymi swoistego konfliktu między wyzwaniami stojącymi przed współczesnym uniwer­sytetem a rzeczywistymi oczekiwaniami studentów.

PROCES WYWODU: W artykule zostaje zdefiniowana następująca hipoteza badawcza: brak realizacji potrzeb edukacyjnych studentów (związanych z po­trzebami odchodzenia od rozbudowanych teorii naukowych na rzecz praktycz­nych elementów przekazywanej wiedzy przez nauczycieli akademickich) może skutkować spadkiem zainteresowania studentów niektórymi kierunkami/specja­lizacjami studiów wyższych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rozważania autora bazują na obserwacji uczestniczącej, która była prowadzona w trakcie zajęć dydaktycznych o tematy­ce sprzedaży zagranicznej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioskować należy, iż pomimo obaw związanych z koniecznością częściowego modyfikowania programów stu­diów na rzecz większej liczby zajęć związanych z praktyką gospodarczą uniwer­sytety nie przekształcą się w uczelnie zawodowe, zachowają swoją tożsamość i pozostaną wierne swojej misji.

Bibliografia

Bauman, T. (1998). Spór o ideę i kształt uniwersytetu. Forum Oświatowe, t. 1, 16-17.

Chrzan, E. (2014). Marketing a selling. Etyka a efektywność. Studia Ekonomicz¬ne, 180, 67-77.

Cwynar, K.M. (2005). Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej. Polityka i Społeczeństwo, 2, 46 59.

Gwarek, A., Samitowska, W. i Smoguła, M. (2014). Zderzenie pokoleń a rynek pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno gospodarczym re¬gionu, 114, 127-142.

Heller, M. (2012). Śmierć uniwersytetów. Pozyskano z: <https://www.tygo-dnikpowszechny.pl/smierc uniwersytetow-16535> (dostęp: 10.05.2016).

Hillmert, S. i Jacob, M. (2003). Social inequality in higher education. Is vocational training a pathway leading to or away from university? European Sociological Review, 19(3), 319-334.

Kim, W.C. i Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy. Harvard: Harvard Business School Press.

Marody, M. (2014). O społecznym zakorzenieniu kultury uniwersytetu. Nauka, 2, 27-32.

Nybom, T. (2003). The Humboldt Legacy: Reflections on the Past, Present, and Future of the European University. Higher Education Policy, 16(2), 141-159.

Płaziak, M. i Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249-266.

Sałek, P. (2015). Etyka w sprzedaży produktów finansowych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol. 18, 1, 95-101.

Shavit, Y. i Muller, W. (2000). Vocational secondary education. European Societies, 2(1), 29-50.

Sułkowski, Ł. (2013). Transformacje kulturowe współczesnych uczelni wyższych. Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, Część I, 23-31.

Sztompka, P. (2014). Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur. Nauka, 1, 7-18.

Szwajca, D. (2014). Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa wobec sprzeczności oczekiwań interesariuszy. Studia Ekonomiczne, 202, 90-99.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U., 2005 nr 164, poz. 1365.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246-257.

Zakowicz, I. (2012). Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta – kontynuacja czy zmierzch? Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 62-74.

Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10-23.

Zysk, W. (2014). Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw – pokryzysowe next steps. Prakseologia, 156, 107-133.

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Zysk, W. (2016). Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży. Horyzonty Wychowania, 15(35), 335-344. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/763
Dział
Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020