Data publikacji : 2017-01-23

Prawo wychowawcą do dobra wspólnego

Piotr Stanisław ZamelskiDział: Artykuły Varia

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem opracowania jest wykazanie związku pomiędzy treś­cią prawa stanowionego oraz wychowaniem społeczeństwa do rozumienia do­bra wspólnego i partycypacji w jego budowaniu.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy, którego rozwią­zaniu służą rozważania, brzmi: w jaki sposób prawo stanowione wychowuje do dobra wspólnego i jakie warunki powinno w związku z tym spełniać? Jako metodę badawczą zastosowano analizę i syntezę systemową oraz badania literaturowe.

PROCES WYWODU: W toku rozważań poruszono zagadnienia istoty wycho­wania do dobra wspólnego, cech prawa stanowionego niezbędnych do prze­kazywania konstruktywnych treści wychowawczych oraz moralnych aspektów wychowania do dobra wspólnego wynikających z osobowo‑społecznej natu­ry ludzkiej. Rozważania zostały osadzone na gruncie pedagogiki prawa, któ­ra zajmuje się wychowawczym oddziaływaniem prawa w życiu społecznym.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Na podstawie przeprowadzonych wywodów sformułowano następujące wnioski: dobro wspólne jest wartością konieczną w życiu społecznym; wychowanie do dobra wspólnego obejmuje przekaz war­tości i postaw; prawo stanowione wychowuje do dobra wspólnego pod warun­kiem zgodności z prawem naturalnym.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z rozważań płynie wniosek wskazujący na konieczność stanowienia i stosowania prawa z poszanowaniem obiektywnych wartości moralnych, dzięki czemu prawo stanie się bardziej sku­tecznym środkiem wychowywania społeczeństwa do rozumienia i współdzia­łania na rzecz dobra wspólnego.

Słowa kluczowe

dobro wspólne ; pedagogika prawa ; ustrój państwa ; wychowanieSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Wychowania

email: horyzonty.wychowania@ignatianum.edu.pl
sekretarz redakcji: agnieszka.kaczor@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 652
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP