Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

  • Adam Michalik Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, edukacja dla przedsiębiorczości, edukacja ekonomiczna, konkurencyjność gospodarki

Abstrakt

CEL NAUKOWY: W artykule podjęto próbę oceny przedsiębiorczości studentów oraz dostrzeganej przez nich roli kształcenia uniwersyteckiego w zakresie pobu­dzania postaw przedsiębiorczych jako determinanty konkurencyjności gospodarki.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zawarte wnioski zostały oparte na prze­glądzie dorobku nauki, danych ze źródeł wtórnych, w tym w szczególności Global Competitiveness Index oraz Global Entrepreneurship Monitor, a także poparte wynikami badania ankietowego, przeprowadzonego wśród studentów Uniwersy­tetu Ekonomicznego w Krakowie.

PROCES WYWODU: Wywód oparto na analizie literatury przedmiotu, ale prze­de wszystkim na analizie własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ostateczna próba badaw­cza obejmowała 101 studentów).

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Relatywnie wysoki odsetek badanych studen­tów deklaruje chęć założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Jednakże dokonana przez nich ocena studiów w zakresie pobudzania przedsię­biorczych postaw i dostarczania specjalistycznej wiedzy ułatwiającej zakładanie własnego biznesu jest dosyć krytyczna. Studenci największą wartość z podję­tych studiów dostrzegają w dyplomie uczelni i uważają, że w procesie edukacji akademickiej nie otrzymali wystarczającej wiedzy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności biznesowej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Obecna oferta programowa oraz system kształcenia nie sprzyjają rozwojowi postaw przedsiębiorczych wśród

Biogram autora

Adam Michalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego
dr nauk ekonomicznych, adiunkt w katedrze Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie

Bibliografia

Bieńkowski, W. (2000). Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wej¬ścia do Unii Europejskiej: Czy rząd może być bardziej aktywny? W: E. Latoszek (red.), Unia Europejska wobec procesów integracyjnych. Wyzwania dla Polski. Warszawa: WSHiFM.

Bombińska, E. (2013). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Grupy Wyszechradzkiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 756; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 57.

Borowiecki, R. i Siuta Tokarska, B. (2015). Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski – zarys problemu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41 (1).

Dominiak, P. (2005). Sektor MSP w współczesnej gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Francik, A. i Targalski, J. (2009). Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck

Krugman, P. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, vol. 7.

Lichniak, I. (2011). Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Warsza¬wa: Wydawnictwo SGH.

Misala, J. (2002). Mierniki konkurencyjności gospodarki; aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 12.

Misala, J. (2007). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne. Radom: Politechnika Radomska.

Molendowski, E. i Polan, W. (2015). Handel wewnątrzgałęziowy – miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej kraju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 41.

Nowak, H. (2016). The Role of the Polish Higher Education System in the Development of Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 43-59.

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. Rachwał, T., Kurek, S. i Boguś, M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: A Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61-81.

Sadowska, M. (2014). Przedsiębiorczość a wzrost gospodarczy. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Schwab, K. (2010). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva: World Economic Forum.

Schwab, K. (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva: World Economic Forum.

Targalski, J., Kosała, M. i Pichur, A. (2007). Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W: M. Dąbrowski, B. Majewski i P. Wachowiak (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa, 90-99.

Tarnawa, A., Węcławska D., Nieć M. i Zbierowski P. (2015). Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2014. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Turowski, J. (2001). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Upława, S. (1996). Transformacja a międzynarodowa konkurencyjność polskiej. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.

Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 26, 209-230.

Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: M. Dąbrowski, B. Majewski i P. Wachowiak (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa, 90-99.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno‑gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246-257.

Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 28, 11-27.

Wach, K. i Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen’s Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94.

Wach, K. (2015). Modelowanie międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych (rozdział 1). W: K. Zieliński (red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: PWN.

Żukrowska, K. (1995). Umiędzynarodowienie produkcji a konkurencyjność. W: M. Lubiński i T. Smuga (red.), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski – uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Michalik, A. (2016). Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Horyzonty Wychowania, 15(35), 299-319. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/816
Dział
Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020