Call for Papers: HW Vol 24, No 71 (2025): „Z teorii i praktyki arteterapii”

2024-05-16

Dynamika postmodernistycznej „biegnącej rzeczywistości” wiąże się przede wszystkim z permanentną i coraz szybszą zmianą, a w konsekwencji destabilizacją funkcjonowania jednostki i społeczeństwa na wielu poziomach: osobowościowym, relacyjnym, zawodowym, kulturowym, ekonomicznym, geopolitycznym i wielu innych. Człowiek jest zmuszany do ciągłego dekonstruowania i tworzenia na nowo swojej tożsamości w oparciu o lustro społeczne, w którym obraz oczekiwań nie ma cech stałości. Taka sytuacja generuje szereg stresorów oraz czynników związanych z relatywizowaniem lub nawet zatracaniem fundamentalnych wartości i w następstwie pogorszeniem jakości życia, w którym zarówno w wymiarze intra- jak i interpersonalnym zaczyna brakować kluczowego „ja” . Poszukiwanie siebie ma z natury rzeczy charakter dychotomiczny: twórczość vs destrukcja. Tu otwiera się szerokie pole możliwości oddziaływań multimodalnych opartych na twórczości człowieka, który poprzez zaangażowanie w proces doświadczania i ekspresji emocji w relacji ze sztuką  może odnaleźć nową ścieżkę motywacyjną warunkującą dalszy rozwój.

Redaktorki tematycznego zeszytu „Horyzontów Wychowania” - Z teorii i praktyki arteterapii  zapraszają do podjęcia namysłu nad pytaniem: w jaki sposób arteterapia funkcjonuje w dyskursie naukowym i praktyce środowiskowej w aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej? Proponujemy następujące obszary naukowej refleksji: propedeutyka arteterapii i jej polskie reminiscencje; progresywne teorie światowej arteterapii jako przedmiot dyskursu pedagogicznego w Polsce; podejścia i kierunki teoretyczne w arteterapii; duchowy wymiar terapii przez sztukę; sztuka i nauka jako źródła wiedzy o rzeczywistości i człowieku; łączenie sztuk czy tendencje separatystyczne dyscyplin w arteterapii – kierunki rozwoju; arteterapia jako dyscyplina akademicka; modele metodologiczne badań naukowych w arteterapii; podobieństwa i różnice między arteterapią a edukacją artystyczną; arteterapia a idea wychowania przez sztukę; arteterapia w resocjalizacji i rewalidacji;  arte – terapia i arte – profilaktyka; metodyka i ewaluacja praktyki arteterapeutycznej; zastosowanie narzędzi cyfrowych w arteterapii.

Redaktor numeru: Danuta Pietraszewska, Agnieszka Łuciuk-Wojczuk

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2025

Nadsyłanie artykułów:  31 maja 2025

Zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW