Kształtowanie kompetencji studentów zgodnie z zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej

  • Maria Urbaniec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
Słowa kluczowe: edukacja, przedsiębiorczość, kompetencje przedsiębiorcze, zrównoważony rozwój, PRME

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza możliwości kształtowania kompetencji studentów zgodnie z zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej ukierunkowanej na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz próba oceny wyzwań z tym związanych.


PROBLEM I METODY BADAWCZE: Uniwersytety odgrywają zasadniczą rolę nie tylko w edukacji na rzecz przedsiębiorczości, lecz także w promowaniu zrównoważonej przedsiębiorczości
poprzez odpowiednie kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych studentów. Opracowanie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Wśród zastosowanych metod badawczych należy wymienić
metodę analizy i konstrukcji logicznej, metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę analizy danych zastanych.


PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności zostanie przybliżone znaczenie kompetencji przedsiębiorczych studentów, a następnie konieczność ich kształtowania ze szczególnym uwzględnieniem
międzynarodowej inicjatywy zainicjowanej przez ONZ w zakresie „Zasad odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej”. Na tej podstawie dokonana zostanie próba oceny możliwości kształtowania
kompetencji studentów zgodnie z tymi zasadami.


WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza badawcza pozwoli określić, w jaki sposób uniwersytety wdrażają zasady odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej do programów nauczania i działalności
akademickiej. Dzięki temu uczelnie przyczyniają się do kształcenia odpowiedzialnych i etycznych menedżerów poprzez kształtowanie odpowiednich kompetencji przedsiębiorczych w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz postaw.


WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Bardzo ważną rolę w dążeniach do zrównoważonego rozwoju odgrywa szkolnictwo wyższe, ponieważ na tym poziomie edukacji młodzież jest przygotowana do wejścia na rynek pracy. Kształtowanie kompetencji studentów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju pozwala sprostać współczesnym wyzwaniom ekologicznym i społecznym.

Bibliografia

Accenture (2013). Architects of a Better World. UN Global Compact-Accenture CEO Study on Sustainability 2013. Pozyskano z: http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-UN-Global-Compact-Acn-CEO-Study-Sustainability-2013.pdf (dostęp: 10.02.2018).

Brown, E. (2009). Corporate Social Responsibility in Higher Education. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 8, 474-483

European Commission (2010). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: European Commission, COM(2010) 2020 final.

European Commission (2013). Entrepreneurship 2020 Action Plan: Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe. Brussels: European Commission, COM(2012) 795 final.

Fichter, K., Geier, J., i Tiemann, I. (2016). Good practice collection – University support for sustainable entrepreneurship. Berlin, Helsinki, Linköping: SHIFT.

Frisk, E., i Larson, K.L. (2011). Educating for Sustainability: Competencies & Practices for Transformative Action. Journal of Sustainability Education, 2, March 2011

Hull, R.B., Kimmel, C., Robertson, D.P., i Mortimer, M. (2016). International field experiences promote professional development for sustainability leaders. International Journal of Sustainability in Higher Education, 17(1), 86-104.

Jamali, D.A. (2016). Opportunities and Challenges for CSR Mainstreaming in Business Schools. International Journal of Technology and Educational Marketing, 6(2), 1-29

Kapitulčinová, D., Dlouhá, J., Ryan, A., Dlouhý, J., Barton, A., Mader, M., Tilbury, D., Mula, I., Benayas, J., Alba, D., Mader, C., Michelsen, G., i Vintar, M. (Eds.) (2015). Leading Practice Publication: Professional development of university educators on Education for Sustainable Development in European countries. Prague: Charles University in Prague.

Lourenço, F., Jones, O., i Jayawarna, D. (2013). Promoting sustainable development: The role of entrepreneurship education. International Small Business Journal, 31(8), 841-865.

Prandi, M., Martell, J., i Lozano, J.M. (2018). Learning in a social context. Pozyskano z: http://www.unprme.org/resource-docs/LearninginaSocialContextReport.pdf (dostęp: 10.02.2018).

PRME (2018). List of Participants Principles for Responsible Management Education. Pozyskano z: http://www.unprme.org/participation/search-participants.php?search=Search&nameparent=&from=&to=&utype=sig&sort=name&dir=asc&start=690 (dostęp: 10.02.2018).

PRME (2017). Impact A Decade of Principles for Responsible Management Education. Pozyskano z: http://www.unprme.org/resource-docs/PRMEImpactReport.pdf

PRME (2016). The State of CSR and RME in Business Schools and the Attitudes of their Students Third bi-annual study. Pozyskano z: http://www.unprme.org/resource-docs/25MGSMPRMEReport2016.pdf

PwC (2014). The talent challenge. Adapting to growth. 17th Annual Global CEO Survey: Transforming talent strategy. Pozyskano z: http://www.pwc.com/gx/en/hr-management-services/publications/assets/ceosurvey-talent-challenge.pdf (dostęp: 10.02.2018)

Rachwał, T., i Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 405-415.

Sánchez, J. (2013). The impact of an entrepreneurship education program on entrepreneurial competencies and intention. Journal of Small Business Management, 51, 447-465.

Segalas, J., Ferrer-Balas, D., Svanstrom, M., Lundqvist, U., i Mulder, K.F. (2009). What has to be learnt for sustainability? A comparison of bachelor engineering education competencies at three European universities. Sustainability Science, 4(1), 17-27.

UNESCO (2012). ESD+TVET: promoting skills for sustainable development. Paris: UNESCO.

Urbaniec, M. (2015). Sustainable Development Indicators in Poland: Measurement and System Evaluation. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 119-134.

Urbaniec, M. (2016). Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Horyzonty Wychowania, 15(35), 73-92.

Waddock, S. i Lozano, J.M. (2013): Developing More Holistic Management Education: Lessons Learned from Two Programs. Academy of Management Learning & Education, 12(2), 265-284

Whiddett, S., i Hollyforde, S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Urbaniec, M. (2019). Kształtowanie kompetencji studentów zgodnie z zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej. Horyzonty Wychowania, 17(43), 167-176. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1572