Kształcenie studentów uczelni technicznej z wykorzystaniem aktywnych metod rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności

  • Tadeusz Pindór AGH w Krakowie Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków Wydanie publikacji finansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) AGH nr 11/11.200.350
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, innowacyjność, aktywne metody kształcenia studentów

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest identyfikacja aktywnych metod dydaktyki w uczelni technicznej dla rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności studentów na tle wyzwań i uwarunkowań wynikających z analizy przekształceń gospodarki w świecie i w Polsce.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem podjętym w publikacji jest efektywna forma rozwoju uzdolnień studentów w obszarze przedsiębiorczości technologicznej, stanowiącej swoisty mariaż przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Artykuł ma charakter przeglądowy, oparty jest na analizie literatury oraz doświadczeń dydaktycznych autora w zakresie problematyki restrukturyzacji gospodarki.

PROCES WYWODU: Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej przedstawiono analizę wyzwań rozwoju gospodarki światowej, uwzględniających kryteria sustainable development. Część druga zawiera identyfikację i analizę rozwoju przedsiębiorczości technologicznej studentów. W zakończeniu pomieszczono najważniejsze wnioski i stwierdzenia końcowe.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Aktywne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności: studia przypadków, projekty rozwojowe oraz scenariusze restrukturyzacji sektorów i przedsiębiorstw, są skutecznymi instrumentami uzyskania przez studentów kompetencji do podnoszenia gotowości technologicznej gospodarki, to jest zdolności do absorbowania technologii przełomowych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Dynamika upowszechniania produktów, powstałych w wyniku zastosowania technologii przełomowych, stwarza wiele zagrożeń cywilizacyjnych o nieznanej dotychczas skali. Celowe jest podjęcie przedsięwzięć formacyjnych dla odpowiedzialnego korzystania z osiągnięć wynalazców i wytwórców nowych produktów.

Bibliografia

Brynjolfsson, E. i McAfee, A. (2015). Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy. Warszawa:

Kurhaus Publishing.

China Information Technology Report. (2012-2017).

Christensen, C.M. (2014). Przełomowe innowacje. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.

Industrial Development Report. (2016). UNIDO.

Journal of Unconventional Oil and Gas Resources. (2016). Volume 5.

Key Nanotechnology Indicators. (2016). OECD.

Kordel, P. (2014). Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 356, 19-28.

Nanotechnology Market Reports – Trends, Analysis & Statistics. (2015-2017). Nowy Przemysł. (2015-2017).

Olszewski, M. (2016). Mechatronizacja produktu i produkcji – przemysł 4.0. Pomiary Automatyka Robotyka, R. 20, nr 3, 14-27.

Pindór, T. (2016). Reindustrializacja Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Barometr Regionalny: Analizy i Prognozy, t. 14, nr 1, 103-109.

Pindór, T. (2017). Innovative methods of natural gas exploitation as a factor of sustainable development

of world economy. Ekonomia i Środowisko, 4, 205-217.

Pyka, J. (2012). Działalność firmy Bata w Chełmku jako inwestora zagranicznego w warunkach społeczno-gospodarczych Polski w latach 1929-1939. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego.

Societal Implications of Nanoscience and Nanotechnologies. UNESCO Report. (2014).

Stachowicz, J. (2015). Przedsiębiorczość technologiczna kluczową siłą rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, z. 83, s. 627-639.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.

Urbaniec, M. (2016). Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Horyzonty Wychowania, Vol. 15, No. 35, 73-91.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, Vol. 9, 246-257.

Wach, K. (2016). Edytorial: Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania, Vol. 15, No. 34, 5-6.

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Pindór, T. (2019). Kształcenie studentów uczelni technicznej z wykorzystaniem aktywnych metod rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Horyzonty Wychowania, 17(44), 103-112. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1594