Mobilność edukacyjna przejawem motywów przedsiębiorczych w doświadczeniach właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość kobiet, wykształcenie kobiet, niepubliczna placówka edukacyjna, urynkowienie edukacji

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Problematyka artykułu nawiązuje do badań podmiotowego aspektu przedsiębiorczości w aspekcie urynkowienia edukacji. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na źródła intencji przedsiębiorczych związanych z doświadczeniami kobiet- właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest opis i zrozumienie decyzji edukacyjnych, jakie poprzedziły zamiar założenia niepublicznej placówki edukacyjnej przez ich właścicielki. Przedmiotem badań są doświadczenia, wynikające z biografii edukacyjnych, a więc procedura badawcza jest charakterystyczna dla podejścia jakościowego. Źródłem danych są wywiady narracyjne przeprowadzone z właścicielkami 18 niepublicznych placówek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, działających w Krakowie.

PROCES WYWODU: W części pierwszej przywołano założenia teoretyczne, dotyczące badań przedsiębiorczości kobiet w odniesieniu do ich wykształcenia. Następnie zwrócono uwagę na aktywność przedsiębiorczą kobiet pracujących na własny rachunek w ramach sekcji Edukacja (PKD) oraz przywołano wyniki badań własnych z udziałem właścicielek.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki analizy narracji ukazują kierunki mobilności edukacyjnej i horyzontalnej właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych, a także różnice w nadawaniu znaczenia dalszemu doskonaleniu kompetencji przedsiębiorczych i pedagogicznych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania nad przedsiębiorczością kobiet rzadko obejmują właścicielki niepublicznych placówek edukacyjnych. Poznanie i zrozumienie doświadczeń tej grupy zawodowej jest ważne w aspekcie motywów przedsiębiorczych w obszarze urynkowienia edukacji.

Biogram autora

Jolanta Sajdera, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

Adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi badania dotyczące specyfiki kontekstu społecznego instytucji edukacyjnych w warunkach urynkowienia edukacji oraz relacji między rozwojem społecznym i poznawczym. Autorka 2 monografii i ponad 40 artykułów i rozdziałów książek.

 

Bibliografia

Bednarska-Wnuk, I., 2010. Zarządzanie szkołą XXI wieku: perspektywa menadżerska. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Cieślik, J., 2010. Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Cieślińska, J., 2013. Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placó-wek oświatowych, Studia Edukacyjne, nr 27, ss. 95-112.

Czarniawska, B., 2010. Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT.

Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i Jakość Życia Polaków. Raport, J. Czapiński, T. Panek (red.), Warszawa Rada Monitoringu Społecznego, Volume 9 Issue 4.

Domecka, M., Mrozowicki, A., 2008. Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce. Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom IV, nr 1, ss. 136-155.

Global Entrepreneurship Monitor Women's Entrepreneurship 2016/2017 Report

< http://gemconsortium.org/report/49860> [dostęp 18.02.2018].

Głogosz, D., Mirosław, J., Kobiety na stanowiskach kierowniczych w świetle badań. W: B. Balcerzak-Paradowska, red. Kobiety na stanowisku kierowniczym w sektorze publicznym. Sy-tuacja zawodowa i rodzinna. IPiSS, Warszawa 2014.

GUS, 2017a. Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS, 2017b. Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2017 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS, 2018. Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2012–2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Huarng, K.H., Mas-Tur, A., Yu, T.H.K., 2012. Factors affecting the success of women entre-preneurs, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 8, No. 4, pp. 487–497. <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11365-012-0233-4> [dostęp: 18.02.2018].

Karwowska - Struczyk, M., 2012. Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Krzemiński, I., 2010, Transformacja- „bąble nowego” i „starego” - modelowe myślenie o zmianie. W: I. Krzemiński, red. Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”.

Lisowska, E., 2009. Kobiecy styl zarządzania. Gliwice: HELIOS.

Meulders, D., Plasman, O., Plasman, R., 2003. Nietypowe formy zatrudnienia w Unii Europejskiej. W: A. G. Dijkstra, J. Plantega red. Ekonomia i płeć.: pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej. Tłum. A. Grzybek, Gdańsk: GWP, ss. 79-88.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Dz. U. 2017 poz. 1657.

Safin, K. i Pluta, J. 2016. Przedsiębiorczość ludzi młodych i ścieżki karier. Stan, uwarunkowania, konsekwencje. Horyzonty Wychowania, 15 (34), ss. 67-86.

Stevenson, L., 1990. Some Methodological Problems Associated with Researching Women Entrepreneurs. Journal of Business Ethics 9, pp. 439—446.

Szczepański, M., Gawron, G., 2008. Rynkowa segregacja płciowa. Próba rekonstrukcji sytuacji zawodowej kobiet na rynku pracy. W: G. Gawron, B. Pactwa red. Czynniki integracji i reintegracji zawodowej kobiet na regionalnym rynku pracy. Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZNS, ss.11-24.

Wasilczuk, J., 2015. Płeć a motywacje przedsiębiorcze oraz podejmowane przez mikroprzed-siębiorców decyzje zarządcze. Problemy Zarządzania 4(56), ss. 115-130.

Zawód: Prezeska! – Diagnoza przedsiębiorczości kobiet, 2017. Warszawa: DeLab

<http://www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/wp-content/uploads/2017/04/zawod_prezeska_web.compressed-1.pdf> [dostęp 18.02.2018].

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Sajdera, J. (2019). Mobilność edukacyjna przejawem motywów przedsiębiorczych w doświadczeniach właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych. Horyzonty Wychowania, 17(44), 145-154. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1595