Człowiek stary w obliczu izolacji więziennej

  • Daria Joanna Becker-Pestka Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Słowa kluczowe: seniorzy, więzienie, problemy starych ludzi, teoria, rozwiązania praktyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem naukowym jest ukazanie sytuacji oraz rozwiązań wykorzystywanych w pracy z seniorami przebywającymi w zakładach karnych oraz pokazanie zróżnicowanych problemów charakterystycznych dla tej grupy więźniów.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy został sformułowany w postaci pytań: Jakie rozwiązania są stosowane w pracy z seniorami przebywającymi w warunkach izolacji więziennej? Jakie problemy występują w pracy z osadzonymi seniorami? Wykorzystane zostały metoda sondażu diagnostycznego oraz analiza treści.

PROCES WYWODU: Na wstępie artykułu wyjaśniony został cel odbywania kary pozbawienia wolności i zadania kadry resocjalizacyjnej w pracy ze skazanymi, także seniorami. Następnie przedstawiono dane demograficzne dotyczące osób starych oraz charakterystykę okresu starości. W dalszej kolejności przedstawiono specyfikę funkcjonowania osób starych w więzieniu, ich problemy i potrzeby.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza dotyczyła wykorzystywanych w pracy z przebywającymi w zakładach karnych seniorami rozwiązań oraz problemów tej grupy. Wskazała na korzystne zmiany w zakresie podejmowanej pracy ze skazanymi seniorami. Służba więzienna uwzględnia ich szczególne warunki fizyczne, psychiczne, życiowe doświadczenie, także kryminalne. Seniorzy w więzieniu generują problemy dla całego systemu więziennictwa, powodują wzrost kosztów, są wyzwaniem dla personelu i współwięźniów.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wzrasta populacja seniorów w więzieniu. Seniorom trzeba zapewnić opiekę lekarską i kontakt z rodziną. Konieczne jest uwzględnienie ich trudności z przystosowaniem się do więziennej rzeczywistości oraz to, że wielu z nich nie ma dokąd wrócić po zakończeniu odbywania kary. Niezbędne jest wdrażanie specjalistycznych programów korekcyjnych skierowanych do tej grupy skazanych i uwzględniających ich potrzeby. W przygotowaniu przyszłych kadr jednostek penitencjarnych należy zwrócić uwagę na umiejętność pracy z seniorami.

Biogram autora

Daria Joanna Becker-Pestka, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
dr pedagogiki, mgr teologii, doradca zawodowy i metodyk nauczania języka angielskiego; autorka publikacji skupionych wokół zjawisk patologii społecznej i resocjalizacji; adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku; promotor prac dyplomowych i magisterskich; uczestnik i organizator konferencji

Bibliografia

Baidawi, S., Turner, S., Trotter, C., Browning, C., Collier, P., O'Connor, D., & Sheehan, R. (2011). Older prisoners - A challenge for Australian corrections. Trends & Issues in Crime and Criminal Justice. Pobrano z https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi426.

Centralny Zarząd Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości (2017). Roczna informacja statystyczna za rok 2016. Warszawa.

Federal Bureau of Prisons. (2019). Inmate Age. Pobrano z: https://www.bop.gov/about/statistics/statistics_inmate_age.jsp.

Grzesiak, S. (2009). Człowiek stary w placówce penitencjarnej. W: A. Jaworska (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Kraków: OW Impuls.

Główny Urząd Statystyczny (2017a). Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60-struktura-demograficzna-i-zdrowie,24,1.html.

Główny Urząd Statystyczny (2017b). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-osob-starszych-i-konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-na-lata-2014-2050,18,1.html.

Główny Urząd Statystyczny (2019). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2019,2,19.html.

Jaworska, A. (2012a). Kompetencje osobowościowe i zawodowe wychowawców resocjalizacyjnych. W: A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji. Kraków: OW Impuls.

Jaworska, A. (2012b). Leksykon resocjalizacji. Kraków: OW Impuls.

Machel, H. (2001). Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Machel, H. (2008). Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej. W: B. Urban, M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 2. Warszawa: PWN.

Machel, H. (2004). Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Marczak, M., Pawełek, K. (2013). Funkcjonowanie rodzin osób odbywających karę pozbawienia wolności w literaturze anglojęzycznej i polskiej. Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 79. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Newcomen, N. (2017). Older Prisoners, Ombudsman? Pobrano z https://www.recoop.org.uk/dbfiles/pages/37/Thematic-Review-Older-Prisoners-PPO-June-17.pdf.

The Prison Reform Trus (2019). Prison: the facts, Bromley Briefings Summer 2019. Pobrano z: http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Bromley%20Briefings/Prison%20the%20facts%20Summer%202019.pdf.

Siedlecka, J. (2017), Najlepsze programy resocjalizacyjne w Polsce powstały na Śląsku. Pobrano z: http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-katowicach-najlepsze-programy-resocjalizacyjne-w-polsce-powstaly-na-slasku.

Stępniak, P. (2017), Resocjalizacja (nie)urojona. O zawłaszczaniu przestrzeni penitencjarnej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Szlęzak-Kawa, E. (2014). Uwięziona starość. Forum penitencjarne Nr 04(191). Pobrano z: http://www.sw.gov.pl/assets/94/42/16/e6c6e2915405a5090cc3edb91aa9e390e8c7e79a.pdf.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. 1997 nr 90 poz. 557.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz.U. z 2017 r., poz. 631.

Opublikowane
2020-10-20
Jak cytować
Becker-Pestka, D. J. (2020). Człowiek stary w obliczu izolacji więziennej. Horyzonty Wychowania, 19(52), 11-21. https://doi.org/10.35765/hw.1866
Dział
Artykuły tematyczne