Edukacja w czasie pandemii z perspektywy studentów uczelni muzycznej

Słowa kluczowe: życie codzienne, czas, przestrzeń, pandemia, studiowanie

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem podjętych rozważań jest opisanie, w jaki sposób studenci uczelni muzycznej spostrzegają swoją codzienną edukację w czasach pandemii wirusa SARS-CoV-2.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: Jak pandemia oddziałuje na działania podejmowane przez studentów uczelni muzycznej oraz co zmieniło się w ich postrzeganiu czasu i przestrzeni? Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu autobiograficznego wywiadu narracyjnego.

PROCES WYWODU: Rozważania nad podjętą problematyką rozpoczęto od analizy kategorii życia codziennego w nawiązaniu do czasu i przestrzeni. Opisano również, w jaki sposób zaburzenie co[1]dzienności może oddziaływać na człowieka.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza zebranego materiału ukazała, że pandemia w dużym stopniu ograniczyła dotychczasową działalność artystyczną zarówno w obszarze edukacji akademickiej, jak dodatkowej aktywności wykraczającej poza plan studiów. Wprowadzone ograniczenia oraz brak konfrontacji z publicznością przyczynił się do tego, że nie mają odpowiednich warunków do rozwoju własnych umiejętności. Edukacja zdalna jest dla nich utrudnieniem ze względu na problemy techniczne, ale łączy się także z dużym obciążeniem psychicznym. Zmianie uległ również ich sposób postrzegania przestrzeni i czasu studiów.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Czas pandemii dla badanych studentów wiążę się z zawiedzionymi oczekiwaniami, koniecznością rezygnacji z podejmowanych wcześniej aktywności, a także niepewnością, czy będą w odpowiedni sposób przygotowani do podjęcia przyszłej pracy zawodowej.

Bibliografia

Bogunia-Borowska, M. (2009). Codzienność i społeczne konteksty życia codziennego. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna (s. 7-25). Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Cybal-Michalska, A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Grzegorek, A. (2003). Narracja jako forma strukturyzująca doświadczenie. W: K. Krzyżewski (red.), Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci (s. 209225). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kaźmierska, K. i Waniek, K. (2020). Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda – technika – analiza. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kobylarek, A. (2020). Edukacja w czasach zarazy. Przypadek uniwersytetu. Ogrody Nauk i Sztuk, 10, 7-13. https://doi.org/10.15503/onis2020.7.13

Krajewski, M. (2009). Dzisiaj jak wczoraj, jutro jak dziś. Codzienność, przedmioty i reżimy podtrzymujące. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna (s. 178200). Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Krzychała, S. i Zamorska, B. (2008). Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kvale, S. (2012). Prowadzenie wywiadów (A. Dziuban, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Martyniuk, W. (2019). O doświadczaniu szkoły. Studium fenomenograficzne szkolnej codzienności z perspektywy uczniów. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mroczkowska, D., Rogowski, Ł. i Skrobacki, R. (2009). Codzienność niecodzienna/niecodzienność codzienna – spojrzenie na dylematy socjologii życia codziennego. W: S. Rudnicki, J. Stypińska i K. Wojnicka (red.), Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii? (s. 93-104). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Pawlak, M. (2020). Niepewność jako orientacja etnograficzna. Prace Etnograficzne, 48(1), 119-124. https://doi.org/10.4467/22999558.PE.20.010.12635

Peret-Drążewska, P. i Peret J. (2016). Czas codzienny i czas odświętny – ich przenikanie w stylach życia współczesnej młodzieży. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 10(2), 249-258. https://doi.org/10.14746/kse.2016.10.19

Radha, R., Mahalakshmi, K., Kumar, V.S. i Saravanakumar, A.R. (2020). E-Learning during lockdown of COVID-19 pandemic: A global perspective. International Journal of Control and Automation, 13(4), 1088-1099.

Schütz, A. (1984). Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. W: E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej (t. 1, s. 137-192). Państwowy Instytut Wydawniczy.

Schütz, A. (2012). O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej (B. Jabłońska, tłum.). Zakład Wydawniczy Nomos.

Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Wydawnictwo Znak.

Sztompka, P. (2008). Życie codzienne – temat najnowszej socjologii. W: P. Sztompka i M. Bogunia- Borowska (red.), Socjologia codzienności (s. 15-52). Wydawnictwo Znak.

Sztompka, P. (2009). Przestrzeń życia codziennego. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna (s. 29-50). Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Tarkowska, E. (1992). Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, inspiracje. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Topol, P. (2020). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19. Część 1. Dyskusja 2020. Studia Edukacyjne, 58, 69-83. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.4

Waniek, K. (2019). Lekceważone potencjały i narosłe nieporozumienia: kilka uwag o metodzie autobiograficznego wywiadu narracyjnego Fritza Schützego. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(2), 132-163. https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.2.08

Opublikowane
2022-03-25
Jak cytować
Walecka, A. (2022). Edukacja w czasie pandemii z perspektywy studentów uczelni muzycznej . Horyzonty Wychowania, 21(57), 131-140. https://doi.org/10.35765/hw.2022.57.13