Uwolnić i rozwijać talenty – inspiracje ignacjańskie w wybranych pismach Williama J. Byrona, Chrisa Lowneya i Javiera Fernándeza Aguado

Słowa kluczowe: pedagogika ignacjańska, VUCA World, Chris Lowney, William James Byron SJ, Javier Fernandez Aguado

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem naukowym artykułu jest wskazanie inspiracji ignacjańskich wykorzystywanych w radzeniu sobie ze zmienną rzeczywistością w tzw. VUCA World. Istotne dla rozważań są idee i praktyki samokształcenia odwołujące się do zaleceń obecnych w pismach św. Ignacego Loyoli, jak też idee i praktyki kształcenia innych w duchu przewodnictwa, zapewniającego optymalne regulacje wspólnotowych działań.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemy i pytania badawcze: jakie relacje zachodzą między pedagogiką ignacjańską a wyzwaniami edukacyjnymi w świecie VUCA? Co leży u podstaw inspirowanych myślą i działalnością Loyoli poradników bycia liderem? Jak kształcić i wychowywać samego siebie i innych z uwzględnieniem tych propozycji?

 PROCES WYWODU: Wywód otwiera objaśnienie konceptu i definicji VUCA World. Następnie omawiane są starannie dobrane prace (poprzedzone skrótowym przedstawieniem biogramów ich autorów: William J. Byrona, Chrisa Lowneya oraz Javiera Fernándeza Aguado, w których pojawiają się odwołania do VUCA, przedstawiane są wzory przywództwa i kierowania organizacjami (dawnymi – jak Towarzystwo Jezusowe i współczesnymi o różnorodnym charakterze i zasięgu) oraz związki pomiędzy byciem pedagogiem, przewodnikiem i liderem.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki analizy naukowej pozwalają na wskazanie punktów stycznych w zarządzaniu zespołami i kreowaniu liderów odpornych na zagrożenia VUCA World z pedagogiką ignacjańską. Zalety przewodnictwa opartego o myśl i działania Loyoli doceniają zarówno zwolennicy pedagogii ignacjańskiej, jak i liderzy wielkich firm biznesowych i organizacji non-profit.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Inspiracje ignacjańskie są istotne dla osób zajmujących się wychowywaniem i kształceniem, ale też podejmujących wyzwanie zapewnienia optymalnego funkcjonowania wspólnotom i różnego typu organizacjom. Coraz częściej rekomendują je i menedżerowie, i uznani teologowie.

Bibliografia

Aguado Fernández, J. (2015). El management del III Reich. LID Editorial Epresarial.

Aguado Fernández, J. (2017). ¡Camaradas! De Lenin a hoy. LID Editorial Epresarial.

Aguado Fernández, J. (2018). Jesuitas, liderar talent libre. LID Editorial Epresarial.

Bouckaert, L. i van den Heuvel, S.C. (2021). Servant leadership, social entrepreneurship and the will to serve: Spiritual foundations and business applications. Palgrave Macmillan.

Bouckaert, L. (2017). Spiritual discernment as a method of judgment. W: S.S. Nandram i P.K. Bindlish (red.), Managing VUCA through integrative self-management: How to cope with volatility, uncertainty, complexity and ambiguity in organizational behavior (s. 15-25). Springer Publishing.

Byron, W.J. (2006). The power of principles: Ethics for the new corporate culture. Orbis Books.

Byron, W.J. (2007). Words at the wedding: Reflexion on making and keeping “the promise”. Paulist Press.

Byron, W.J. (2008). Jesuit saturdays: Sharing the Ignatian spirit with friends and colleagues (wyd. 2). Loyola Press.

Byron, W.J. (2010). Next-generation leadership: A toolkit for those in their teens, twenties, and thirties, who want to be successful leaders. University of Scranton Press.

Byron, W.J. i Connor, J.L. (2016). Principles of Ignatian leadership: A resource for a faith-committed life. Paulist Press.

Deaton, A.V. (2018). Vuca tools for a Vuca world: Developing leaders and teams for sustainable results. Glen Allen.

Derby, E., Larsen, D. i Schwaber, K. (2006). Agile retrospectives: Making good teams great. Pragmatic Bookshelf.

Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku (B. Kacprzyńska, tłum.). MUZA SA (Wydanie oryginalne 1999).

Dybowska, E. (2010). Pedagog – lider w pedagogice ignacjańskiej. W: A. Królikowska (red.), Pedagogika ignacjańska. Historia – teoria – praktyka (s. 251-268). Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM.

Dybowska, E., (2013). Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej. Akademia Ignatianum w Krakowie,Wydawnictwo WAM.

Johansen, B. (2012). Leaders make the future: Ten new leadership skills for an uncertain world. Berrett-Koehler Publishers, Inc.

Kok, J. i van den Heuvel, S.C. (red.). (2018). Leading in a VUCA world: integrating leadership, discernment and spirituality. Springer.

Kołacz J. (red.). (2006). Podstawy edukacji ignacjańskiej. (B. Steczek, tłum.). Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM. (Wydanie oryginalne 1986)

Królikowska, A. (red.) (2010). Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM.

Królikowska, A. (2019). Kształcenie nauczycieli dla jezuickich szkół średnich w Polsce od XVI do XVIII wieku. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Lowney, C. (2018). Stać cię na więcej. 10 nawyków dobrego życia (A. Gomola, tłum.). Wydawnictwo WAM. (Wydanie oryginalne 2018)

Lowney, C. (2019a). Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat(Ł. Malczak, tłum.). Wydawnictwo WAM. (Wydanie oryginalne 2003)

Lowney, C. (2019b). Heroiczne życie. Odkryj cel w życiu i zmieniaj świat (Ł. Malczak, tłum.). Wydawnictwo WAM. (Wydanie oryginalne 2009)

[Loyola, I.] (2001). Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej XXXIV oraz Normy Uzupełniające zatwierdzone przez tę samą Kongregację. Wydawnictwo WAM, Polskie Prowincje Towarzystwa Jezusowego.

Loyola, I. (2018). Ćwiczenia duchowe. Autobiografia. Primum ac Generale Examen. Porady św. Ignacego (J.P. Laskowski, tłum. i opr.). Wydawnictwo AA. (Wydanie oryginalne 1548).

Lozano, A. (red.) (2019). Liderar el cambio. La esenzia del Drucker español. LID Editorial Epresarial.

Mack, O., Khare, A., Krämer, A. i Burgartz, T. (red.). (2016). Managing in a VUCA World. Springer.

Mannherz, T. (2017). New leadership models for the VUCA world. Five leadership approaches to cope with uncertainty. Green Publishing.

Musiał, E. (2021). Nauczyciel w świecie VUCA – co to znaczy? W: D. Kaźmierczak, J. Ropski, O. Wasiuta i W. Zakrzewski (red.), Edukacja w świecie VUCA. Szanse, wyzwania, zagrożenia(s. 67-84). Libron.

Pasierbek W. (red.). (2008). Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM.

Piątkowska, A. (2021). Przywództwo w świecie VUCA. Jak być skutecznym liderem w niepewnym środowisku. One Press.

Samwey, P. (2018). William Byron, S.J.: A biographical essay. Saint Joseph’s University Press.

Żmudziński, W. (2008a). Sukces po ignacjańsku. Cztery filary jezuickiego sukcesu według Chrisa Lowneya. W: W. Pasierbek (red.), Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu (s. 265-272). Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM.

Żmudziński, W. (2008b). Fundament ignacjańskiej pedagogiki. W: W. Pasierbek (red.), Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu (s. 51-64). Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM.

Opublikowane
2022-03-25
Jak cytować
Rygielska, M. (2022). Uwolnić i rozwijać talenty – inspiracje ignacjańskie w wybranych pismach Williama J. Byrona, Chrisa Lowneya i Javiera Fernándeza Aguado. Horyzonty Wychowania, 21(57), 95-106. https://doi.org/10.35765/hw.2022.57.10