Mosaic Nature of Dialogue in Academic Tutoring

Słowa kluczowe: edukacja spersonalizowana, tutoring, tutoring akademicki, dialog, dydaktyka akademicka

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest sproblematyzowanie i przedstawienie mozaikowego ujęcia wymiarów dialogu w tutoringu akademickim.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Rozważania prowadzone w artykule ukierunkowane są na rozwiązanie następującego problemu badawczego: „jaka jest struktura oraz specyfika mozaikowego ujęcia dialogu w tutoringu akademickim”. Zastosowana w procesie konstruowania naukowego wywodu metoda to problematyzacja zagadnień oparta na literaturze przedmiotu oraz doświadczeniach autorki pozyskanych w trakcie programu „Mistrzowie Dydaktyki”.

PROCES WYWODU: Dążąc do udzielania odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze, najpierw dokonano charakterystyki tutoringu jako egzemplifikacji edukacji spersonalizowanej, a następnie skoncentrowano się na problematyzacji 3 wymiarów dialogu w tutoringu akademickim.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W procesie analizy naukowej scharakteryzowano 3 wymiary dialogu (jako sposób komunikacji pomiędzy tutorem a tutorantem, dialog personalny oraz dialog motywujący), pokazując mozaikową naturę dialogu w tutoringu akademickim oraz przyczynianie się tego procesu do realizacji wzajemnie uzupełniających się celów.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W mozaikowym ujęciu dialogu każdy z jego wymiarów jest istotny, a nasycenie pojedynczych procesów tutoringowych nimi uwarunkowane jest czynnikami korespondujących z personalizacją edukacji. Takie podejście wydaje się nie tylko uprawomocniać i czynić zróżnicowane praktyki tutorskie bardziej refleksyjnymi, ale również inspirować badania empiryczne dotyczące wymiarów dialogu w uczelniach wyższych.

Bibliografia

Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych (J. Doktór, Trans.). „Pax”.

Brzezińska, A.I. & Rycielska, L. (2009). Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela. In P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski & A. Zembrzuska (Eds.), Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacji (pp. 20-31). Towarzystwo Edukacji Otwartej.

Brzozowski, T.T. (2013). Wartość edukacyjna dialogu. Podstawy edukacji, 6, 77-97. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2081-2264-year-2013-volume-6-article-807

Czekierda, P. (2015). Czym jest tutoring. In P. Czekierda, B. Figas & M. Szala (Eds.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (pp. 15-36). Oficyna a Wolters Kluwer business.

Denek, K. (2013). Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości. Edukacja Humanistyczna, 1(28), 7-21. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4360/1-denek_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Doda, A. (2002). Dyskurs mistrza w perspektywie poststrukturalistycznej – implikacje dla pedagogiki. In E. Malewska, & B. Śliwerski (Eds.), Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie (pp. 173-189). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dziedziczak-Foltyn, A., Karpińska-Musiał, B., & Sarnat-Ciasto, A. (2020). Tutoring drogą do doskonałości akademickiej. Percepcja i implementacja personalizacji kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014-2019. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Fąka, P. (2007). Dialog – koncepcje, problemy badawcze i kontrowersje. Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, 1(1), 17-18. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznawcze/Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznawcze-r2007-t1/Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznawcze-r2007-t1-s7-18/Jezykoznawstwo_wspolczesne_badania_problemy_i_analizy_jezykoznawcze-r2007-t1-s7-18.pdf

Fernandes, S., & Flores, M.A. (2013). Tutors’ and students’ views of tutoring: A study in higher education. In M.A. Flores (Ed.), Back to the future: Legacies, continuities and changes in edu- cational policy, practice and research (pp. 277-295). Sense Publishers.

Fingas, B. (2015). Fundamenty i źródła turoringu. In P. Czekierda, B. Figas & M. Szala (Eds.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (pp. 37-61). Oficyna a Wolters Kluwer business.

Frejusz, K. (2020). Wychowanie jako „dialog i spotkanie” w myśli pedagogicznej Janusza Tarnowskiego. Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum.

Gadacz, T. (2015). Pięć koncepcji dialogu. Kwartalnik Pedagogiczny, 60(2), 75-91. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-01a92ae1-25f5-3d38-9dc7-0337348a27b6

Garlacz-Sobczyk, K. (2010). Typologia dialogu. Lingwistyka stosowana, 3, 149-166. http://www. ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11195587/LS3_2010_art_GARLACZ-SOBCZYK.pdf

Glinkowski, W.P. (2011). Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa

antropologii filozoficznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Glinkowski, W.P. (2020). Człowiek w dialogu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Graf, S., & Kinshuk (2012). Personalised Learning. In N. Seel (Ed.), Encyclopedia of the Science of Learning (pp. 2594-2596). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6

Jankowska, D. (2018). Dialog mimo wszystko. Studia z Teorii Wychowania, 2(23), 61-78. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b3a78629-676c-43e1-b413-df8a5e264dbf

Jaeger, E.L. (2019). Initiation, response, follow-up and beyond: Analyzing dialogue around difficulty in a tutorial setting. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal, 7, A1-A26. https://doi. org/10.5195/dpj.2019.195

Karpińska-Musiał, B. (2015). Tutoring akademicki – pomiędzy epistemą a doxą. Tożsamość metody w kontekście kształcenia akademickiego. In P. Czekierda, B. Figas & M. Szala (Eds.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (pp. 123-139). Oficyna a Wolters Kluwer business.

Karpińska-Musiał, B. (2018). O nierozłączności kształcenia naukowego i rozwoju osobistego. In B. Karpińska-Musiał & M. Prońko (Eds.), Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków (pp. 15-18). Wolters Kluwer.

Krajewska, A. (2012). Przemiany misji i funkcji uniwersytetu. Studia Ecologiae et Bioethicae, 10(2), 89-107. https://DOI:10.21697/seb.2012.10.2.06

Kwieciński, Z. (2019). Edukacja w galaktyce znaczeń. In Z. Kwieciński & B. Śliwerski (Eds.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (pp. 48-53). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marzec, I. (2012). Tutoring jako metoda spersonalizowanego wspierania rozwoju człowieka. In M. Taraszkiewicz (Ed.), Tutoring akademicki. Przegląd zagadnień (pp. 89-127). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TPW w Warszawie.

Matusov, E. & Miyazaki, K. (2014). Dialogue on Dialogic Pedagogy. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal, 2, ddp 2-ddp 5. https://dpj.pitt.edu/ojs/dpj1/article/view/121/60

Miliband, D. (2006). Choice and Voice in Personalised Learning. In Personaling Education (pp. 21-30). OECD, CERI. https://doi.org/10.1787/9789264036604-en

Miller, W.R., & Rollnick, S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie (R. Andruszko, Trans.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowak, M. (2019). Pedagogika personalistyczna. In Z. Kwieciński & B. Śliwerski (Eds.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (pp. 488-508). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Prońko, M. (2018). Misja tutora. In B. Karpińska-Musiał & M. Prońko (Eds.), Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków (pp. 19-24). Wolters Kluwer.

Szala, M. (2015). Praca tutorska i proces stawania się tutorem. In: P. Czekierda, B. Figas & M. Szala (Eds.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (pp. 62-78). Oficyna a Wolters Kluwer business.

Szczurkowska, S. (2012). Tutoring w praktyce nauczyciela akademickiego. In M. Taraszkiewicz (Ed.), Tutoring akademicki. Przegląd zagadnień (pp. 11-43). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TPW w Warszawie.

Tarnowski, J. (2019). Pedagogika egzystencjalna. In Z. Kwieciński & B. Śliwerski (Eds.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (pp. 510-529). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wells, H., & Jones, A. (2016). Learning to change: The rationale for the use of motivational interviewing in higher education. Innovations in Education and Teaching International, 55(1), 111-118. https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1198714

Widder-Prewett, R., Draime, J.A., Careron, G., Anderson, D., Pinkerton, M., & Chen, A.M.H. (2017). Impact of student vs. faculty facilitators on motivational interviewing student outcomes. American Journal of Pharmaceutical Education, 81(6), 1-8. https://doi.org/10.5688/ajpe816107

Żur, A. (2016). Edukacja spersonalizowana a rozwijanie potrzebnych współcześnie kompetencji społecznych wśród studentów uczelni wyższych. Horyzonty Wychowania, 15(34), 137-155. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/802

Opublikowane
2022-12-27
Jak cytować
Zawadzka, E. (2022). Mosaic Nature of Dialogue in Academic Tutoring. Horyzonty Wychowania, 21(60), 81-90. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2160.09