Profilowanie jako narzędzie oswajania obcego na przykładzie wybranych prawicowo i liberalnie zorientowanych tygodników opinii

Słowa kluczowe: obcy, kultura, językowy kod ideologiczny, obraz świata, profilowanie

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Skonstruowanie definicji kognitywnej pojęcia obcego.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Jakie obrazy świata kryją się za odmiennymi profilami po- jęcia obcego? Wykorzystaną metodą jest analiza semantyczna tekstu.

PROCES WYWODU: Rekonstruowanie sposobu profilowania i profili pojęcia obcego w tygodnikach opinii o odmiennej orientacji ideologicznej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zrekonstruowanie w tygodnikach opinii o odmiennej orientacji ideologicznej dwóch profili obcego (izolacyjnego i inkluzyjnego) ujawniających odmienne obrazy świata społecznego i odsłonięcie procesu budowania semantycznych uzasadnień odmiennych manifestacji behawioralnych wobec obcego.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzona rekonstrukcja może być dla edukatorów ważnym wskazaniem do pracy nad sposobami artykułowania świata przez wychowanków, ponieważ poprzedzają one podejmowane przez nich działania.

 

Biogram autora

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Uniwersytet Gdański

Prof. UG dr hab. Małgorzata Lewartowska - Zychowicz - pedagog, specjalizujący się w pedagogice ogólnej. Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki pedagogiki - jej języka, ewolucji statusu naukowego, ideologicznego podłoża teorii wychowania, relacji między ideologiami społecznymi i społecznymi dyskursami edukacyjnymi a modelowaniem tożsamości w procesie instytucjonalnej edukacji i wychowania, oraz kwestii atrybutów roli, kształcenia i społecznego funkcjonowania nauczycieli. Autorka 3 monografii i 70 artykułów i rozdziałów w monografiach, współredaktorka 2 książek. Uczestniczka projektu badawczego, dotyczącego kształcenia nauczycieli w okręgu w Linkoping (Szwecja).

Bibliografia

Bachtin, M. (1982). Problemy literatury i estetyki (W. Grajewski, tłum.). Czytelnik.

Bartmiński, J. (1988a). Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, W: J. Bartmiński (red.), Konotacja (s. 169-183). Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, J. (1988b). Słowo wstępne. Etnolingwistyka, 1, 5-7.

Bartmiński, J. (1990). Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W: J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata (s. 109-127). Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, J. (1993a). O profilowaniu i profilach raz jeszcze. W: J. Bartmiński i J. Tokarski (red.), O definicjach i definiowaniu (s. 269-276). Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, J. (1993b). O profilowaniu w słowniku etnolingwistycznym. W: J. Bartmiński (red.), Profilowanie pojęć. Wybór prac (s. 7-17). Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, J. (1998). Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej, W: J. Bartmiński i B. Boniecka (red.), Tekst. Problemy teoretyczne (s. 9-25). Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, J. (2004-2005). Pytania o przedmiot językoznawstwa: pojęcia językowego obrazu świata i tekstu w perspektywie polonistyki integralnej. Postscriptum, 2-1(48-49), 114-125.

Bartmiński, J. i Niebrzegowska S. (1998). Profile a podmiotowa interpretacja świata, W: J. Bartmiński i R. Tokarski (red.), Profilowanie w języku i w tekście (s. 211-223). Wydawnictwo UMCS.

Chlebda, W. (2007). Kiedy swój staje się obcym. Etnolingwistyka, 19, 89-98.

Czerwiński, M. (2013). Rzutowanie semiotyczne, czyli językowe oswajanie obcości w kulturze. Szkic lingwistyczno-antropologiczny. Etnolingwistyka, 25, 251-265.

Doroszewski, W. (1970). Elementy leksykologii i semiotyki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Gadamer, H. G. (2000). Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane (M. Łukasiewicz i K. Michalski, tłum.). Państwowy Instytut Wydawniczy.

Jurek, M. (2021). Zanim podniesie się fala. Do Rzeczy, 34, 8.

Karpiuk, D. (2021). Napisali, że umierają. Newsweek, 35, 28-32.

Kim, R. (2021a). Ludzie, których nikt nie chce. Newsweek, 47, 24-27.

Kim, R. (2021b). Macie się bać. Newsweek, 50, 32-36.

Kim, R. (2021c). Mieszkają w strefie stanu wyjątkowego. Codziennie wychodzą na akcje. „Jesteśmy tutaj sami”. Newsweek, 44, 24-28.

Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., Dz. U. 1991, nr 119, poz. 515. (Polska). https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Konwen- cja_Dotyczaca_Uchodzcow.pdf

Kowalczyk, M. (2021a). Ostatni las przed Europą. Newsweek, 42, 49-52. Kowalczyk, M. (2021b). Tak pilnują Polski. Newsweek, 37, 30-33.

Majer-Baranowska, U. (2004). Dwie koncepcje profilowania pojęć w lingwistyce. Etnolingwistyka, 16, 85-109.

Muszyński, Z. (1998). „Profilowanie” profilowania. W: J. Bartmiński i R. Tokarski (red.), Profilowanie w języku i w tekście (s. 19-34). Wydawnictwo UMCS.

Pajdzińska, A. (2001). My, to znaczy… (z badań językowego obrazu świata). Teksty Drugie, 1, 33-53. Pawlicki, J. (2021). Strach w strefie zakazanej. Newsweek, 46, 26-29.

Pieczyński, M. (2021a). Na granicy konfliktu. Do Rzeczy, 36, 22-23.

Pieczyński, M. (2021b). Najazd na Podlasie. Do Rzeczy, 41, 33-35.

Pieczyński, M. (2021c). Szturm odparty. Do Rzeczy, 46, 19-21.

Pieczyński, M. (2021d). „Wolne” miasto Michałowo. Do Rzeczy, 45, 30-31.

Polkowska, L. (2020). Profilowanie pojęcia suwerenności we współczesnych tygodnikach opinii. Studia Medioznawcze, 21(3)82, 628-638.

Próg wojny został właśnie przekroczony. Z gen. Romanem Polko, generałem dywizji Wojska Polskiego, komandosem, byłym dowódcą elitarnej jednostki GROM rozmawia Karol Gac (2021). Do Rzeczy, 46, 23-24.

Repetowicz, W. (2021). Operacja „kryzys migracyjny”. Do Rzeczy, 35, 22-24.

Rowiński, T. (2021). Szantażowanie katolików. Do Rzeczy, 47, 24-26.

Szadura, J. (2015). Sposoby nazywania przedmiotu jako narzędzie profilowania jego wyobrażenia bazowego. Na przykładzie polskich nazw śniegu. Etnolingwistyka, 27, 129-145.

Tiuryn, T. (2016). Platoński naturalizm i poszukiwanie języka idealnego. Interpretacja dialogu. Kratylos. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 25(2)98, 437-450.

Wróbel, S. (2013). Udomowienie zwierząt. Teksty Drugie, 6, 153-170.

Ziemkiewicz, A.R. (2021). Przekraczanie granic. Do Rzeczy, 39, 24-26.

Żychliński, A. (2009). Homo loquens. O różnicy antropologicznej. Tekstu Drugie, 5, 56-84.

Opublikowane
2023-03-29
Jak cytować
Lewartowska-Zychowicz, M. (2023). Profilowanie jako narzędzie oswajania obcego na przykładzie wybranych prawicowo i liberalnie zorientowanych tygodników opinii. Horyzonty Wychowania, 22(61), 35-45. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2261.05
Dział
Artykuły tematyczne