Niewykorzystany potencjał zawodowy osób 50+ na rynku pracy

  • Norbert G. Pikuła Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pracy Socjalnej
Słowa kluczowe: starszy pracownik, pracodawca, zatrudnienie, rynek pracy

Abstrakt

Artykuł porusza tematykę zatrudnienia osób po 50. roku życia
w aspekcie starzenia się społeczeństwa polskiego. Niska aktywność
zawodowa osób w wieku przedemerytalnym skutkuje słabym wykorzystaniem potencjału starszych pracowników. W kontekście zmian społecznych istotna staje się waloryzacja wszystkich grup wiekowych, które mogą wnosić swój indywidualny wkład w rozwój miejsca pracy.

Bibliografia

Abramowska-Komon A. i in., Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE), <http://www.ibe.edu.pl/pl/media-prasa/ aktualnosci-prasowe/377-portret-generacji-50-w-polsce-i-w-europie-wyniki-badania-share> (dostęp: 29.04.2015).

Börsch-Supan A., Düzgün I., Weiss M., Labour productivity in an aging society, w: Frontiers in Pension Finance, red. D. Broeders, S. Eijfinger, A. Houben, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltentham 2008.

Duda K., Proces starzenia się, w: Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, red. A. Marchewska, Z. Dąbrowski, J.A. Żołędź, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.

Główny Urząd Statystyczny, Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów – stan w końcu marca 2015,<http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-oraz-stopa bezrobocia-wg-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-marca-2015-r-,2,31.html> (dostęp: 01.05.2015).

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny 2011, Warszawa 2011.

Jaroszewska-Ignatowska I., Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek na rynku pracy, w: Stop dyskryminacji ze względu na wiek, red. B. Tokarz, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2005.

Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Kmiecik-Baran K., Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Kucharski L., Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Kwiatkowska W., Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy, <http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/1108/178/125‑147%20.pdf?sequence=1> (dostęp:30.04.2015).

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.

Melosik Z., Młodzież i styl życia: paradoksy pop-tożsamości, w: Młodzież, styl szycia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, red. Z. Melosik,

Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2001. Nyce S.A., Schieber S.J., Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Osiecka-Chojnacka J., Społeczne opinie o starości a wdrażanie idei aktywnego starzenia się, „Studia BAS” 2012, nr 2.

Perek-Białas J., Turek K., Starszy pracownik z punktu widzenia pracodawcy, w: Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, red. J. Mucha, Ł. Krzyżowski, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011.

Pikuła N.G., Senior na rynku pracy, w: Marginalizacja na rynku pracy. Teorie a implikacje praktyczne, red. N.G. Pikuła, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

Pikuła N., Senior w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo BORGIS, Warszawa 2013.

Schimanek T., Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.

Solecka M., Długość życia: jak zmniejszyć nierówności, „Służba Zdrowia” 1‑8/2015.

Timonen V., Ageing Societies: A Comparative Introduction, Maidenhead: McGraw-Hill 2008.

Opublikowane
2015-06-30
Jak cytować
G. Pikuła, N. (2015). Niewykorzystany potencjał zawodowy osób 50+ na rynku pracy. Horyzonty Wychowania, 14(30), 185-202. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/541
Dział
Artykuły tematyczne